Výroční zprávy27. února  2015 v 15:00  

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu o činnosti za rok 2013

Časová ústředna - Foto: Khalil Baalbaki

Časová ústřednaFoto: Khalil Baalbaki

Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v informačních systémech s možností dálkového přístupu.

Sídlo archivu a kontakty:
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
Praha 2
120 99
tel.: 221 553 303, 221 553 310
e-mail: archivy@rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz/archiv/portal 

Zřizovatel archivu – sídlo a kontakty:
Český rozhlas
Vinohradská 13
Praha 2
120 99
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053  

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: akreditace byla udělena na základě rozhodnutí odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. září 2007 (Č.j. AS-440/1-2007)  

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2013 (dále jen zpráva) byla vyhotovena na základě odst. (1) a (2) § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v souladu s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra (Č.j. AS-366/1- 2005) – metodika zpracování výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a soukromých archivů.
Obsah: 

I. Personální podmínky archivu
II. Celkové množství uložených archiválií
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
III. 2. Zpracování archiválií
III. 3. Využívání archiválií
IV. Stav archiválií
V. Konzervace a restaurování archiválií
VI. 1. Výzkumné projekty
VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi 

I. Personální podmínky archivu
Archiv Českého rozhlasu (dále jen AČRo) je součástí útvaru Archivní a programové fondy Českého rozhlasu, má status specializovaného archivu a od 5. září 2007 je uznán za akreditovaný archiv, který k témuž dni prokázal splnění podmínek stanovených v § 61 zákona č. 499/2004 Sb. a k tomuto dni mu byla rozhodnutím odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (Č.j. MV–9555–5/AS–2008) udělena akreditace pro výkon činnosti specializovaného veřejného archivu.  

II. Celkové množství uložených archiválií
AČRo vede v základní evidenci Národního archivního dědictví (dále jen NAD)
25 evidenčních listů NAD v základním členění na zvukové a písemné dokumenty. Zvukové fondy zahrnují archivní fond AF, dokumentační fond DF, hudební fond HF, Rozhlasové noviny RN a Radiofórum RF, Kořistní fond KF, Sbírka gramodesek a Preissova sbírka gramodesek,archivní záznamy na CRA a gramodesky Lyry Pragensis. Mezi písemnosti patří archivní fond rozhlasových přednášek P, rozhlasové hry H, fond krátkých odvysílaných textů D, texty zpravodajství PZ, vysílací plachty PL, texty válečného vysílání BBC, fond Bojovníci rozhlasu, rukopisy partitur, Libreta, správní písemnosti RJ a SM, soubor osobních spisů zaměstnanců, 6 pozůstalostních sbírek, fotosbírka, sbírka darů posluchačů, Fond starých tisků a opisů hudebnin a Rukopisů partitur. 

AČRo pečuje celkem o 5721 bm archiválií.
Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: 14
. Zcela zpracováno a inventarizováno: 4 archivní soubory – 1 %
. Zcela zpracovány: 22 archivních souborů – 88 %
. Nezpracováno: 2 archivní soubory – 11 %
Základní evidence archivních pomůcek AČRo čítá celkem 33 archivních pomůcek.  

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
Celkový přírůstek archivu činil 21,37 bm, z toho písemnosti 18,75 bm, zvukové dokumenty 2,62 bm. Přírůstek arch. spisovny byl 34,5 bm. Skartační řízení bylo provedeno v ČRo Olomouc. Pokračovala vnitřní skartace duplicit v Archivu – 28,50 bm duplicitních textů her a 600 bm podkladů ZV, které byly uloženy do DA. Digitalizováno a uloženo bylo 31 101 zvukových a 25 979 písemných dokumentů. 

III. 2. Zpracování archiválií
Ref. zvukových dokumentů:
Technici zpracovali dokumenty o celkové stopáži 462 483 minut, katalogizátoři v rámci zápisu do AIS 40 789 minut. V databázi AIS přibylo 5 086 vět ke zvukovým dokumentům, z toho 4 357 nových a 729 opravených podle dohledané dokumentace, zdigitalizované záznamy byly propojovány do tzv. balíčků (12 841 balíčků), opraveny nepřesnosti a chyby v popisu, doplněna anotace v AIS i na kartách. V evidenci gramofonových desek bylo zapsáno 206 vět. Ze systému Newton bylo staženo a vytištěno 15 209 článků. 

Ref. písemných dokumentů:
Digitalizace:
Do digitálního archivu bylo uloženo 3926 souborů: 453 archivních hudebnin(AR), 1489 rozhlasových her(HA), 48 programových textů(DE), 153 přednášek(PA), 1507 vysílacích plachet(PL), 95 rukopisů hudebnin(RP) a 181 fotografií(FO) a doplněna metadata.
Příprava písemností pro skenování představuje rozešívání textů, zvýrazňování signatur a podlepování potrhaných nebo vetchých listů. U souborů vysílacích plachet je nutno před skenováním očíslovat jednotlivé listy. Uložené dokumenty jsou doplněny popisem. 

III. 3. Využívání archiválií:
Během roku badatelnu navštívilo celkem 766 badatelů, z toho 270 externích badatelů a 496 rozhlasových pracovníků včetně mimopražských.
Odbavili jsme dotazy a přání 470 klientů: 364 požadavků z el. pošty, 67 zakázek pro studenty a 76 licenčních zakázek.
Vypracovali jsme řadu rešerší na objednávku, jejich kopie jsou nadále k dispozici v badatelně. Další informace o fondech jsme poskytovali denně telefonicky rozhlasovým pracovníkům, institucím i posluchačům. 

Výpůjčky:
Pro provozní potřeby bylo poskytnuto 693 výpůjček, zahrnujících 8966 zvukových dokumentů (elektronicky odbaveno bylo dalších 159 výpůjček) a
1 661 výpůjčka z písemných fondů.
 

IV. Stav archiválií
Celkové množství archivních souborů, které má AČRo ve své základní evidenci NAD, je klasifikováno jako nepoškozené. 

V. Konzervace a restaurování archiválií
AČRo neprovozuje konzervátorskou dílnu. 

VI. 1. Výzkumné projekty
Archiv Českého rozhlasu se podílel s Technickou univerzitou v Liberci na výzkumném projektu přepisu mluveného slova do textu - výběr a import 2 035 dokumentů o stopáži 54 749 minut. 

VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi
V roce 2013 pokračovala spolupráce s Národním archivem, Knihovnou Václava Havla, Archivem bezpečnostních složek, Ústavem paměti národa, Archivem MÚ AV ČR a Archivem ministerstva zahraničních věcí. Od dubna do září pořizoval Archiv přepisy válečných zvukových dokumentů z gramodesek BBC, převzatých z MZV ČR, pro britskou stážistku, která je zpracovávala v rámci druhé etapy mezinárodního projektu.
Archiv se podílel na mediální a internetové prezentaci Českého rozhlasu, poskytoval dokumenty pro multimediální webové stránky k 90. výročí rozhlasu divizi Nová média a pro Radioservis. Pravidelně publikoval na Intranetu nabídku zvukových dokumentů k aktuálním výročím - 12 měsíčních nabídek a 1 mimořádná k projektu Česko 2023. Archiv se významně podílel na přípravě CD Rozhlasová historie, realizoval na vyžádání exkurze spojené s výkladem o historii rozhlasu a poslání a činnosti APF (Anglo-American University, Prague, VŠE, ÚSD, Hud.věda UK, důchodci, Nová média...). Pro publikaci APF 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů zpracovali zaměstnanci Archivu 17 medailonků a doslov, pro Svět rozhlasu 7 medailonků, pro web Archivu připravili 51 nových stránek s textem, obrázky a zvukovými ukázkami, pro Týdeník Rozhlas 24 článků, pro vysílání 10 Fonogramů z archivních nahrávek, 2 pořady do cyklu Výroční průvodce rozhlasovou hrou a 107 dílů cyklu Rozhlasový rok. Do publikace Pozor vysíláme! přispěl Archiv dvěma texty. U příležitosti 45. výročí srpnové okupace zpracoval S. Volný vzpomínky třinácti významných rozhlasových redaktorů – přímých aktérů, knihu Jsme s vámi, buďte s námi (272 stran) vydalo nakladatelství Prostor. Před dokončením závečných korektur je text knihy S. Volného Vzpomínky nejen rozhlasové, sestavené ze vzpomínek dr. R. Seemanna. V průběhu roku týž autor zaznamenal rozhovory s významnými bývalými rozhlasáky : K. Mastným, K. Horákem a J. Kleiblem, připraven je přepis natáčení s P. Duhanem (bez úprav 70 stran).
 

Od konce roku 2003 digitalizuje AČro písemnosti i zvukové dokumenty dílem vlastními silami, dílem dodavatelsky. Rejstříky vznikají současně s digitalizovanými kopiemi jako metadata k souborům ve vlastním speciálním rozhlasovém systému AIS (Automatizovaný informační systém). K 31.12.2013 je v digitálním archivu uloženo 6 733 162 stran archivních písemností a 205 861 hodin archivních zvukových nahrávek.
 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas