Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu o činnosti za rok 2015

Studio Retro - Foto: Tomáš Vodňanský

Studio RetroFoto: Tomáš Vodňanský

Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v informačních systémech s možností dálkového přístupu.

Sídlo archivu a kontakty:
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
Praha 2
120 99
tel.: 221 553 303, 221 553 310
e-mail: archivy@rozhlas.cz/archiv/portal 

Zřizovatel archivu – sídlo a kontakty:
Český rozhlas
Vinohradská 12
Praha 2
120 99
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053 

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: akreditace byla udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. září 2007 (Č.j. AS-440/1-2007). 

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2015 (dále jen zpráva) byla vyhotovena na základě odst. (1) a (2) § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v souladu s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra ČR (Č.j. AS-366/1- 2005) – metodika zpracování výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a soukromých archivů. 

OBSAH
I. Personální podmínky archivu
II. Celkové množství uložených archiválií
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
III. 2. Zpracování archiválií
III. 3. Využívání archiválií
IV. Stav archiválií
V. Konzervace a restaurování archiválií
VI. 1. Výzkumné projekty
VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi 

I. Personální podmínky archivu
Archiv Českého rozhlasu (dále jen AČRo) je součástí odboru Archivních a programových fondů (APF). Podle zákona o archivnictví má statut specializovaného archivu a od 5. září 2007 je uznán jako akreditovaný archiv. 

Vedoucím AČRo je od 1. dubna 2015 Mgr. Tomáš Bělohlávek. Systematizovaný i skutečný stav pracovníků AČRo v roce 2015 byl 20 zaměstnanců. Z toho 1 vedoucí, 9 archivářů, 4 pracovníci dokumentace, 3 zvukoví technici, 2 odborní redaktoři a 1 programově provozní pracovník. 

II. Celkové množství uložených archiválií
AČRo vede v základní evidenci Národního archivního dědictví (dále jen NAD) 39 evidenčních listů NAD v primárním členění na zvukové a písemné archiválie. 

Zvukové fondy zahrnují fond AF (Archivní fond), fond DF (Dokumentační fond), fond HF (Hudební fond), fond RN (Rozhlasové noviny), fond RF (Radiofórum), fond KF (Kořistní fond), fond gramodesek Lyry Pragensis a 4 sbírky standardních gramodesek (A, B, C a tzv. Preissova sbírka). 

Mezi písemné dokumenty náleží fond P (rozhlasové přednášky z let 1926-1941), fond H (scénáře rozhlasových her z let 1926-2015), fond D (tzv. deníčky – texty krátkých odvysílaných relací 1941-1992), fond PZ (texty politického zpravodajství 1945-1999), fond PL (tzv. vysílací plachty 1945-2015), fond BBC – Londýn (texty válečného vysílání čs. programu na vlnách BBC z let 1940-1945), fond Bojovníků rozhlasu (1945-1947), správní materiály (historické fondy HM a SM z let 1923-1958), fond Krátkovlnného vysílání (1936-1945), fond Děti a mládež (1930-1961), fond Studijního oddělení (1950-1993), fond Výzkumného oddělení (1960-1975), fond Vedení Československého a Českého rozhlasu (1961-2005), fond osobních spisů zaměstnanců rozhlasu, 7 pozůstalostních sbírek významných rozhlasových pracovníků (Josef Kolář, Josef Branžovský, Dalibor Chalupa, Zdeněk Mančal, Miloslav Disman, František Kocourek, Jiří Hraše), rukopisy partitur, libreta, fond starých tisků a opisů hudebnin. 

AČRo pečuje celkem o 4446,96 bm archiválií, z nichž je 2895,73 bm zpracováno a 1551,23 bm nezpracováno. Z toho je inventarizováno 1364,36 bm. Procentuálně je tedy z celkové metráže zpracováno 65,11 % a nezpracováno 34,88 %. Inventarizováno je 30,68 %. Základní evidence archivních pomůcek AČRo nabízí celkem 39 průběžně aktualizovaných archivních pomůcek. 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
Celkový přírůstek archivu činil za rok 2015: 38,7 bm (z toho tvoří 16,5 bm písemnosti a 22,2 bm zvukové dokumenty). 

Bylo přijato 1461 ks CD (z toho bylo zakoupeno 1140 ks, 114 ks darováno a 207 ks byly tzv. vzorky). Celkový přírůstek gramofonových desek činil 749 ks (z toho 423 ks standardních gramodesek, 239 ks gramodesek LP a 87 gramodesek SP).  

V průběhu roku 2015 systematicky pokračovala skartace duplicitního materiálu. Celkem bylo vyskartováno v rámci vnitřní skartace 3851 kartonů ZV o rozsahu 481,4 bm. (Kopie dokumentů ZV jsou dílem uloženy v digitálním archivu, dílem na mikrofiších). Dále bylo vyskartováno 229 duplicitních analogových pásů o rozsahu 3,43 bm. Průběžně probíhá doplňování a revize skartačních příkazů v systému AIS. Během roku 2015 bylo zrevidováno 10 skartačních příkazů. 

Celkový přírůstek archivní spisovny: 32,7 bm. Celkem bylo ve spisovně vyskartováno: 17 bm. 

III. 2. Zpracování archiválií
Referát zvukových dokumentů
Technici zpracovali dokumenty o celkové stopáži 462235 minut. Bylo vypáleno 625 ks CD (427 ks CRD, 198 ks CRA), které obsahují 3064 dokumentů. Digitalizováno bylo 2265 ks gramodesek, 412 ks analogových pásů a 166 ks zvukových fólií. V průběhu roku 2015 bylo dále importováno 62118 příspěvků RŽ (typ XY) a 45760 příspěvků RŽ (typ CZ). 

Katalogizátoři zpracovali během své každodenní činnosti celkem 183162 minut zvukového záznamu a v rámci zpřístupňování zvukových dokumentů zapsali do AISu 24937 nových identifikačních čísel. V databázi AIS opravili nepřesnosti a chyby v anotacích u 255 dokumentů a „probalíčkovali“ celkem 4245 pořadů. Ze systému Newton bylo staženo a vytištěno 14426 článků. V souvislosti s probíhající digitalizací je prováděna pravidelná kontrola a revize digitalizovaných fondů a doplňování dat v AISu i v příručních kartotékách. 

Referát písemných dokumentů:
Do digitálního archivu bylo uloženo 24309 písemných souborů (z toho 6124 souborů DE, 974 souborů FO, 2168 souborů HA, 9147 souborů MO, 1040 souborů PL, 4093 souborů PO, 3 soubory PZ, 754 souborů ZV, 6 souborů DP). K 31. prosinci 2015 obsahoval digitální archiv celkem 7332518 stran písemností. Nově byl uspořádán fond osobních spisů – celkem 245 kartonů. 

III. 3. Využívání archiválií:
V badatelně prezenčně studovalo zvukové a písemné dokumenty 386 badatelů. Pracovníci AČRo vyhotovili 268 rozsáhlých rešerší. V průběhu roku 2015 realizoval AČRo celkem 1249 výpůjček pro provozní účely, v rámci nichž bylo zapůjčeno 761 souborů písemných dokumentů, 121 ks gramodesek a 6079 zvukových záznamů (formát wav, mp2). Vlastní propagace AČRo probíhá na internetových stránkách rozhlasového archivu. Webové stránky byly obohaceny o 31 článků s archivními zvukovými ukázkami. Pracovníci AČRo dále publikovali 23 článků v bulletinu „Svět rozhlasu“ a „Týdeníku Rozhlas“. Pro interní potřeby bylo na intranetu Českého rozhlasu publikováno 12 měsíčních nabídek zvukových dokumentů k aktuálním výročím. V dokončovací fázi je kniha rozhovorů s Karlem Lánským. 

AČRo se významně podílel na přípravě projektu „Bitva o rozhlas“. Pro tento projekt byly mj. dodány zvukové ukázky, písemné dokumenty a fotografie z roku 1945. AČRo se dále podílel na výběru archivních pořadů a dokumentů pro vysílání streamového „Rádia Retro“ („Rádio Retro-Čas strachu, čas odvahy 1938-1945“, „Rádio Retro-Sportu zdar!“, Rádio Retro-Příběh vědy“, „Rádio Retro-Šťastné a veselé“). Pro rozhlasové vysílání bylo připraveno 12 pořadů „Fonogramy“, které přibližují posluchačům Českého rozhlasu zvukové klenoty z AČRo. Archiváři se zúčastnili soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu Reportu a přehlídky Bilance 2015, na jejichž organizaci se také podíleli. 

IV. Stav archiválií
Celkové množství archivních souborů, které má AČRo ve své základní evidenci NAD, je klasifikováno jako nepoškozené. 

V. Konzervace a restaurování archiválií
AČRo neprovozuje konzervátorskou dílnu. 

VI. 1. Výzkumné projekty
AČRo pokračoval ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci na výzkumném projektu přepisu mluveného slova z Rozhlasových novin do textu.

VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi
V roce 2015 pokračovala spolupráce s Národním archivem, Akademií věd České republiky, Českou televizí, Moravskou zemskou knihovnou, Virtuální národní fonotékou, Radioservisem, Supraphonem a dalšími institucemi. 

 
V Praze 13. ledna 2016
Mgr. Tomáš Bělohlávek, vedoucí Archivu Českého rozhlasu 

Autor:  Michal Ježek

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas