13. listopadu  2012  rubrika: ČRo 6 - klub

Setkání Klubu přátel Šestky v listopadu 2012

Z listopadového setkání Klubu přátel Šestky - Foto: Silvie Ulrichová

Z listopadového setkání Klubu přátel ŠestkyFoto: Silvie Ulrichová

V době blížícího se závěru roku 2012 proběhlo setkání členů Klubu přátel Šestky za účasti řady významných pracovníků Šestky v čele s šéfredaktorem Danielem Rausem v budově Českého rozhlasu v Římské ulici. Bylo delší dobu jádrem připravováno a bylo zřetelné, že bude mít význam přesahující význam předešlých setkání pro další život Klubu vzhledem k připravovaným změnám uspořádání celého Českého rozhlasu.

O přípravách setkání byli naši členové informováni již delší dobu a ti dávali zřetelně najevo, že ve svých starostech o další osud Šestky o setkání v co nejbližší době stojí a touží získat aktuální informace o současné situaci. 

Setkání proběhlo v zasedací síni v Římské ulici za účasti více než 20 členů, pana vedoucího redaktora Daniela Rause, paní redaktorky Terezie Jiráskové, a pánů redaktorů Ivana Šterna, Libora Dvořáka a Jana Rejžka. 

V první části setkání, které začalo ve 14 hodin, jsme se věnovali, zatím bez účasti pánů redaktorů, našim klubovým záležitostem. Koordinátor David Klíma přednesl obsažnou zprávu o činnosti klubu za poslední období. Především to byly dopisy adresované Radě Českého rozhlasu týkající se jednak dalšího osudu budovy v Dykově ulici a dalšího postavení naší rozhlasové stanice. Tyto dopisy odrážely hlavní starosti našeho Klubu, které se snažilo řešit jádro v kontaktu s našimi členy pomocí elektronického dopisování. 

To vše způsobilo vzrušení mediálního prostoru, které vedlo generálního ředitele, pana Petra Duhana, k pozvání zástupců jádra k přímému rozhovoru dne 4. června 2012. Tohoto rozhovoru se za jádro zúčastnili Roman Elner a Libor Pátý. Pan generální ředitel objasnil důvody změn v uspořádání stanic a chystané postavení Šestky v rámci budoucí čtvrté stanice ČRo s názvem „stanice mluveného slova“. V průběhu rozhovoru se zaručil za to, že nové uspořádání, v němž uvedenou stanici budou tvořit vedle Šestky ještě Rádio Česko a Česky rozhlas Leonardo, bude naše stanice bez jakékoliv újmy dále pracovat v dosavadním směru, to jest směru charakterizovaném slovy analytická publicistika. Pan ředitel očekává, že poslání Šestky bude v novém uspořádání naplňováno v lepších podmínkách, než tomu bylo dosud, především díky širší posluchačské dostupnosti vysílání prostřednictvím získání dalších vysílacích frekvencí v pásmu VKV. 

Jádro v té době uvítalo i články J. Stránského a M. Horkého v denním tisku a na sociálních sítích, které souzněly a podpořily naše postoje (o významu Šestky pro celou naši společnost a o omezenosti platnosti závěrů plynoucích z poslechovosti stanic nezohledňující jejich rozdílnou posluchačskou dostupnost). 

V průběhu podzimních měsíců se ukázalo, že stanice Čtyři nebude moci zahrnovat stanici Rádio Česko, poněvadž změny ve využití velmikrátkovlnného pásma jsou vázány smlouvou uzavřenou před lety s BBC, následkem toho generální ředitel posunul termín změn v uspořádání stanic z počátku příštího roku na počátek března 2013. V důsledku toho se zpomalil chod organizačních příprav a tím i nastala určitá nejistota mezi pracovníky redakce a i posluchačskou veřejností. 

Potom náš kolega, pan Milan Březina, seznámil přítomné členy s proběhlou anketou Moderátor roku 2012, k níž vyslovil velké výhrady (nezařazení všech okruhů Českého rozhlasu do seznamu kandidátů účastnících se hlasování, srovnávání moderátorů ČRo s kultivovaným vystupováním s moderátory zúčastněných soukromých stanic). V tomto smyslu byla připravena petiční stížnost a dána k podpisu všem přítomným. 

Šestka v celé řadě pořadů připomenula svou 10letou existenci a stanice připravila i setkání oslavující jubileum, na němž se podíleli i zástupci KPŠ. 

Potvrdili jsme si výsledek podrobného jednání Klubu z minulého setkání KPŠ se závěrem, že ve své činnosti budeme dále pokračovat i v novém rozvržení stanic a svůj název a postavení přizpůsobíme novému uspořádání ČRo. 

V další půlhodině proběhla vystoupení jednotlivých přítomných s novými podněty a připomínkami, které se týkaly zejména obav z oslabení další práce stanice. 

Po příchodu již uvedených pracovníků Šestky shrnul koordinátor dosavadní vývoj a perspektivy postavení Šestky a předal slovo šéfredaktorovi Danielu Rausovi. Ten ve svém vystoupení vyjádřil víru, že se podaří v novém uspořádání zachovat existenci nejvýznamnějších pořadů současné Šestky. Blíže přes otázky členů neuvedl výčet pořadů, od kterých budoucích stanice opustí. Dále vystoupil pan redaktor Ivan Štern, který vyzdvihl význam práce Šestky jako tvůrčí práce přinášející nové podněty, které odrážejí osobní názory jednotlivých komentátorů. Vyslovil přesvědčení, že známý požadavek tzv. vyváženosti je možno naplňovat takovými způsoby, aby nesvazoval samostatné myšlení tvůrců komentářů a rozhovorů u mikrofonu. Terezie Jirásková ocenila autorskou autonomii na pracovišti. Libor Dvořák si je vědom, že členové Klubu mají jenom oslabenou víru ve vedení rozhlasu, poněvadž informace o dalším směřování se často mění a jsou vyslovována jen velmi mlhavě. Je však přesvědčen, že toto kolísání ve směřování změn se nakonec ustálí v uspokojujícím výsledku. Jan Rejžek se věnoval otázce dalšího pokračování jím vedeného pořadu, kterou jednání o další podobě vysílání znejistilo. 

V diskusi k uvedeným vystoupením zazněly připomínky k uvedeným informacím, k tzv. poslechovosti, řada diskutujících sdělila, že vysílání Šestky budí již nyní značný zájem mezi mládeží a že je zde oprávněná obava snížení poslechovosti, pokud v novém uspořádání již Šestka nebude moci uplatnit svou stávající úroveň a hloubku pořadů, především pořadů Názory a argumenty a Studio STOP, a to jak pro jejich rozsah, tak i časového umístění v programu. 

Další připomínky zmínily, že posluchači jsou si vědomi velké zranitelnosti současného souboru tvůrčích redaktorů, která ukazuje vysokou úroveň ve zpracování komentářů a jejich pohotové prezentaci ve vztahu ke sledu našich a světových politických událostí. Byly též vysloveny názory, že myšlenka směřující k vytvoření tvůrčích center pracujících pro všechny stanice ČRo může být sice organizačně efektivní, ale může vést k jednotvárnému profilu všech stanic, pro něž tato centra budou pracovat. 

V závěru diskuse byl vyjádřen také požadavek, aby vedení rozhlasu vycházelo vstříc potřebám členů Klubu se setkávat na takovýchto setkáních s cílem mezi sebou komunikovat, ale zejména diskutovat s tvůrčími pracovníky redakce. Je také zapotřebí, aby stanice dala prostor k občasným přístupům do vysílání pro členy jádra a další členy Klubu. 

Členové Klubu jsou vděčni všem, kdo přispěli k přípravě tohoto setkání, zejména paní manažerce Silvii Ulrichové. 

Autor:  Libor Pátý, David Klíma
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas