Kosmas

Kosmas na obrázku v Lipském rukopisu - Foto:  autor neznámý, Public domain

Kosmas na obrázku v Lipském rukopisuFoto:  autor neznámý, Public domain

Intelektuál, absolvent nejlepších škol tehdejší Evropy. Duchovní, který nade vše miloval svou ženu. Scestovalý muž a diplomat. Zakladatel českého středověkého dějepisectví.

Kosmas ve Čtenářském deníku
Kronika česká (MP3) 

O Kosmovi víme jen to, co nám sám prozradil ve své Kronice české (Chronica Boëmorum). Narodil se kolem roku 1045, základní vzdělání získal v Praze na škole při chrámu sv. Víta, dále studoval v Lutychu (dnešní Liège v Belgii) a patrně i na dalších školách západní Evropy. Do Prahy se vrátil někdy po roce 1082 a stal se kanovníkem, později děkanem svatovítské kapituly. Zúčastnil se cesty pražského a olomouckého biskupa do Mantovy a Mohuče. Někdy v té době se oženil s Božetěchou, s níž měl syna Jindřicha, který se stejně jako otec vydal na duchovní dráhu. Zemřel 21. října 1125 s největší pravděpodobností v Praze. 

To, že o Kosmovi nevíme víc, není podstatné. Mnohá ze středověkých děl nemají autora vůbec. V tehdejším pojetí literární tvorby stál autor skromně v pozadí. Psaná tvorba tehdy vždy vznikala pro velmi úzký okruh intelektuálů. 

Rukopis Kosmovy kroniky - Foto: Kosmas / Kosmova kronika česká, Wikimedia Commons

Rukopis Kosmovy kronikyFoto: Kosmas / Kosmova kronika česká, Wikimedia Commons

Také Kosmas psal svou Kroniku českou pro své přátele, kterým jednotlivé knihy dedikoval, nicméně jeho kronika od počátku měla vysoké ambice – Kosmas v ní chtěl podat reprezentativní výklad českých dějin vědomě sloužící potřebám vládnoucí dynastie i pražského biskupství. 

První historiografické dílo o dějinách českých zemí psal jako stařec, od roku 1119 až do své smrti. Psal jej v latině a držel se ustálených pravidel žánru kroniky. Kombinoval stručné záznamy se stylisticky vytříbeným historickým líčením. Kostrou Kosmovy kroniky je posloupnost českých knížat a pražských biskupů. 

Své dílo rozdělil na tři díly podle hodnověrnosti pramenů, s nimiž pracoval – první idylicky zachycuje mytické dějiny podle „bájného vyprávění starců“, ve druhém čerpal ze zpráv očitých svědků a třetí díl psal na základě vlastní paměti a dovedl jej až do roku vlastní smrti. 

Kosmas není nestranným historikem v moderním slova smyslu, jeho kronika je vyhraněným ideologickým konceptem českého národa – potomci praotce Čecha si sami za vládce zvolili Přemysla Oráče, praotce vládnoucího knížecího rodu. Podobně Kosmas posiloval kult sv. Václava a sv. Vojtěcha jako ochránců českého státu. Svou kroniku stylizuje s rétorickou dokonalostí římských klasiků a reprezentuje v ní myšlenkový svět evropského středověku. 

Nové články v rubrice

 • Kafka Franz

  Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové. Otec Hermann Kafka pocházel z chudé rodiny českojazyčného prostředí jihočeského Oseka...

   
 • Vaculík Ludvík

  Prozaik, fejetonista a publicista. Patří k významným, formujícím a nenapodobitelným autorům české literatury druhé poloviny 20. století. Byl také společensky aktivním disidentem, statečným obhájcem svobody a tvůrčí...

   
 • Klíma Ivan

  Ivan Klíma, narozený 14. 9. 1931, je prozaik, dramatik a publicista. Jeho otec byl vědecký pracovník a vynálezce v oboru silnoproudé elektrotechniky.

   

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas