Mise a vize Českého rozhlasu

Český rozhlas je národní kulturní institucí, jejímž posláním je služba veřejnosti.
Je to závazek, který nás odlišuje od konkurence a přináší s sebou specifické cíle a požadavky na naši práci.

MISE
Naším posláním je sloužit veřejnosti,
poskytovat kvalitní informace, vzdělávání, kulturu i zábavu
a přispívat k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické společnosti. 

VIZE
Chceme být vysoce důvěryhodným,
vyhledávaným a nezastupitelným sdělovacím prostředkem. 

__________________________________________________________________________

Pro zajištění dlouhodobé úspěšnosti Českého rozhlasu jako média veřejné služby je nezbytné rozvíjet společnou firemní kulturu založenou na vzájemné spolupráci, důvěryhodnosti, rozvoji a především orientaci na posluchače. 

Základním kamenem firemní kultury jsou hodnoty společnosti, které vycházejí z poslání Českého rozhlasu a definují hlavní principy a požadavky na naši každodenní práci. 

Projevují se v našem myšlení, chování, kvalitě mezilidských vztahů, rozhodování a mají vliv na naši motivaci a pracovní výsledky. 

Klíčovým úkolem Českého rozhlasu je tyto hodnoty sdílet, dlouhodobě udržovat a především jednat v souladu s nimi. Čím pevněji budeme naše hodnoty prosazovat, tím větší pozitivní vliv budou mít na naši společnost i posluchače. 

Jsme si plně vědomi toho, že jsme placeni veřejností, plníme službu veřejnosti a pro naplnění svého poslání ctíme tyto základní hodnoty:


1. Důvěryhodnost

 • jsme důvěryhodným a nezávislým zdrojem informací
 • dbáme na nestrannost, pravdivost a otevřenost
 • jsme spolehlivým a zodpovědným partnerem veřejnosti
 • veškeré naše činnosti podléhají přísným etickým kritériím
 • zodpovídáme se veřejnosti, která má právo naši činnost kontrolovat a hodnotit


2. Kvalita

 • při všech svých činnostech máme na zřeteli kvalitu
 • usilujeme o kultivovanost obsahu i formy sdělení
 • dbáme na stabilní vysokou úroveň obsahu i formy sdělení
 • rozvíjíme odbornost a vzdělanost svých zaměstnanců
 • pro práci v Českém rozhlase získáváme a zaškolujeme odborníky


3. Rozmanitost

 • poskytujeme všestrannou a pestrou programovou nabídku
 • pracujeme i s tématy a žánry, kterým se komerční média běžně nevěnují
 • hledáme a využíváme nové formy a metody práce
 • podporujeme tvořivost a zaujetí svých zaměstnanců

 

4. Tradice i rozvoj
 • ctíme demokratické a kulturní tradice a dbáme o jejich zachování pro budoucí generace
 • dbáme o zachování kontinuity rozhlasového vysílání a současně reflektujeme proměny společnosti
 • podporujeme všeobecný rozvoj a užitečné inovace
 • k zajištění snadné dostupnosti programu využíváme nové technologie

 

5. Úcta
 • ctíme posluchače a nasloucháme jejich potřebám, názorům, přáním a požadavkům
 • náš posluchač je pro nás na prvním místě
 • sloužíme společnosti jako celku, zároveň ctíme všechny společenské skupiny, menšiny i jednotlivce
 • usilujeme o sociální soudržnost a začlenění všech skupin do společnosti
 • respektujeme ostatní média v otevřeném mediálním prostředí
 • jsme jedna společnost, jeden Český rozhlas; každý zaměstnanec a každý útvar je důležitý a přispívá ke společnému cíli

Pro naplnění svého poslání jsme si vytyčili tyto základní cíle:


1. Poskytovat veřejnosti všestrannou, vyváženou a kvalitní programovou a obsahovou nabídku

 • poskytovat posluchačům a uživatelům všestrannou, kvalitní a pestrou programovou nabídku zahrnující zejména informace, vzdělávání, kulturu a zábavu
 • nabízet rozmanitá témata, žánry a formy programu a obsahu
 • poskytovat programovou nabídku všem skupinám obyvatelstva, brát zřetel na věk, etnickou nebo národnostní příslušnost, sociální postavení, víru, vyznání a náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, kulturu a umělecké zaměření, regionalitu a místní specifika, politické a filozofické přesvědčení a vzdělání
 • věnovat se původní umělecké tvorbě zejména v oblasti hudební, slovesné, dramatické a dokumentární
 • nabízet zahraniční produkci a sdílet naši produkci se zahraničím
 • organizovat národní i mezinárodní soutěže a festivaly na podporu rozhlasové tvorby, nových talentů a mladých umělců
 • zajistit snadnou dostupnost programu a obsahu využitím nových technologií

 

V našem vysílání:

> Zprávy
> Ekonomika
> Sport
> Umění a kultura
> Životní prostředí

 

2. Vytvářet, chránit a prosazovat základní hodnoty moderní demokratické společnosti

 • vytvářet, chránit, rozvíjet a prosazovat stěžejní hodnoty moderní demokratické společnosti
 • posilovat demokracii, pluralitu názorů a přesvědčení, vládu práva, základní lidská práva a svobody, zejména svobodu projevu, právo na informace a právo na soukromí
 • přispívat k ochraně práv jedince, menšin i skupin ve společnosti, zejména dětí, mladistvých, seniorů, nemocných a postižených obyvatel a lidí žijících ve ztížených sociální podmínkách
 • vzdělávat, šířit osvětu, přispívat k právnímu, politickému, ekonomickému, ekologickému, sociálnímu a kulturnímu povědomí obyvatel České republiky, podporovat jejich svobodné utváření názorů
 • posilovat vzájemné porozumění a toleranci, soudržnost, solidaritu a začlenění nejrůznějších skupin ve společnosti
 • přinášet lidem takové hodnoty, které obohatí i usnadní jejich každodenní život a přispějí k osobnímu vzdělávání a rozvoji jednotlivce i společnosti jako celku
 • posilovat vědomí občanských práv a povinností, diskusi a zapojení občanů do veřejného života
 • plnit roli společensky odpovědné instituce, organizovat a podporovat charitativní, umělecké a další veřejně prospěšné projekty

 

V našem vysílání:

> Komentáře a názory
> Životní styl
> Věda a technika
>
Historie
> Příroda3. Přispívat k technologickému pokroku

 • využívat nové technologie, multimediální platformy šíření programu a obsahu včetně internetu a mobilních komunikačních prostředků
 • vyvíjet činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb, být průkopníkem nových rozhlasových a komunikačních technologií
 • nabízet program a obsah maximálně dostupným způsobem
 • motivovat společnost k účelnému využívání moderních komunikačních technologií souvisejících s činností rozhlasu
 • průběžně a systematicky modernizovat Český rozhlas, jeho činnosti i produkty

 

V našem vysílání:

> Nová média
> Technologie
> Jak nás naladíte4. Pečovat o národní kulturní dědictví, obohacovat je a šířit ve světě

 • plnit funkci významné kulturní instituce
 • zachovávat a ctít tradice, pečovat o kulturní dědictví a bohatství a rozšiřovat je
 • posilovat národní hodnoty, rozvíjet identitu obyvatel České republiky, šířit tyto hodnoty a dobré jméno České republiky v zahraničí
 • propagovat českou kulturu v zahraničí
 • propagovat českou i celosvětovou kulturní rozmanitost a kultivovat český jazyk
 • vytvářet, udržovat, využívat a zpřístupňovat archivní fondy Českého rozhlasu
 • vyhledávat a podporovat nové talenty, mladé interprety a tvůrce
 • spolupracovat s významnými společenskými institucemi
 • navazovat partnerství a spolupráci s organizacemi i jednotlivci, kteří svými aktivitami a projekty zosobňují hodnoty vlastní Českému rozhlasu, zvláště v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a sportu
 • dbát na etnografický a kulturní ráz regionů


V našem vysílání:

> Hudba
> Film
> Literatura
> Archiv ČRo5. Hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost Českého rozhlasu

 • trvale hájit nezávislost Českého rozhlasu danou zákonem
 • respektovat právo veřejnosti na kontrolu
 • zdůrazňovat a využívat jedinečnou pozici a poslání Českého rozhlasu na mediálním trhu
 • důsledně vnímat a sledovat vývoj mediálního prostředí v České republice i v zahraničí a aktuálně na něj reagovat
 • hodnotit přínos Českého rozhlasu a jeho vliv na veřejnost, využívat analýz, průzkumů trhu a měření poslechovosti

 

V našem vysílání:

> Marketing a reklama
> Mediální právo
> Rada ČRo

V červnu 2012 se ve Štrasburku aktivní členové EBU včetně Českého rozhlasu dohodli na znění Deklarace základních hodnot veřejnoprávních médií.

Valné shromáždění EBU zde na svém 68. zasedání schválilo šest základních hodnot, kterými se budou členské mediální organizace při svém konání řídit: Univerzalita, Nezávislost, Znamenitost, Rozmanitost, Odpovědnost, Inovace. Podle Deklarace tak budou veřejnoprávní média nadále usilovat o to, aby nabízela různorodý obsah všem složkám společnosti a byla dostupná všem bez rozdílu. Chtějí mít důvěru všech diváků a posluchačů, které považují za své vlastníky, pro něž chtějí pracovat profesionálně a s kvalitními výsledky. To vše hodlají veřejnoprávní média činit odpovědně, transparentně, ale také inovativně. Mezinárodní deklarace se v mnohém prolíná s obsahem textu Mise, vize, hodnoty a cíle, kterým se ČRo dlouhodobě řídí. V anglickém originále naleznete celý text na internetových stránkách EBU. V českém znění si Deklaraci hodnot můžete stáhnout v příloze. 

Český rozhlas je od roku 1993 aktivním členem Evropské vysílací unie (EBU), největší mezinárodní asociace sdružující evropská, ale i některá mimoevropská veřejnoprávní média. EBU se sídlem v Ženevě reprezentuje svých 74 aktivních členů a propaguje význam veřejnoprávních médií na evropské i celosvětové úrovni. Zprostředkovává spolupráci mezi jednotlivými vysílateli, jako je například výměna audiovizuálního obsahu od hudby po zpravodajství. Svým členům poskytuje právní poradenství a hájí jejich zájmy na půdě Evropské unie. EBU úzce spolupracuje s dalšími evropskými institucemi jako je UNESCO, vztahy rozvíjí i s ostatními mezinárodními uniemi vysílatelů. 

Český rozhlas významně přispívá do zpravodajské i hudební výměny, čímž také propaguje českou kulturu v zahraničí. V tomto ohledu dokonce patří k nejaktivnějším členům EBU. Spolupracuje také v oblasti produkce a přenosů rozhlasového vysílání. V blízkém a pravidelném kontaktu je nejen s hlavním sídlem EBU, ale na bilaterální bázi také s jednotlivými členy unie. 

 

Autor:   Oddělení komunikace

Evropská vysílací unie (EBU) přijala 7. prosince 2012 v Ženevě na svém Valném shromáždění redakční zásady, kterými by se měla řídit veřejnoprávní média členské organizace EBU. Pro přijetí dokumentu v Ženevě hlasoval také Český rozhlas. Zásady vycházejí z Deklarace základních hodnot veřejnoprávních médií, která byla přijata na Valném shromáždění EBU ve Štrasburku v červnu roku 2012.

Přijatý dokument po zaměstnancích veřejnoprávních médií požaduje, aby dostáli těmto zásadám: 

- Nestrannost a nezávislost
- Spravedlnost a ohleduplnost
- Přesnost a relevance
- Propojení a odpovědnost 

Mediální profesionálové by tak například měli být zcela nezávislí na politických či komerčních zájmech, respektovat různé názory, několikrát ověřovat příspěvky a doplňovat k nim kontext či být transparentní a využívat digitální technologie. 

Redakční zásady by měly posloužit především těm médiím, která ještě podobný dokument nepřijala. Členové EBU mají dále k dispozici obsáhlejší dokument nazvaný Redakční směrnice (Editorial Guidelines), kde jsou podrobně uvedeny postupy, jak redakční zásady uplatňovat v praxi. 

Celý text dokumentu naleznete v příloze. 

Dokument v angličtině naleznete v příloze. 

Autor:  Oddělení komunikace

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas