Vyjádření Etické komise ze dne 1. 3. 2018

Přítomni:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
JUDr. Josef Baxa
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.  

Omluveni:
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 

Zasedání řídí: Mgr. René Zavoral, generální ředitel ČRo

Zapisovatel: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., tajemník EK ČRo  


Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo 

Název bodu: Kauza Agrofert 

Vyjádření:
Etická komise ČRo zdůrazňuje nezastupitelný význam Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média pro českou společnost. Vyzývá generálního ředitele ČRo, aby hájil v maximální možné míře nezávislost média veřejné služby před tlaky přicházejícími z prostředí mimo Český rozhlas, a v této snaze jej podporuje. 

Ve věci reportáží o neoprávněném hospodaření na pozemcích s nejasným vlastníkem je Etická komise ČRo názoru, že záležitosti tohoto typu je zapotřebí řešit na profesionální bázi na úrovni generálního ředitele ČRo a ředitele Zpravodajství ČRo s důrazem na respektování platných právních norem a Kodexu ČRo ve smyslu zachování hodnotové objektivity vysílání. 

Etická komise ČRo je v tomto svém vyjádření vedena hlubokým přesvědčením o nezbytnosti veřejné služby Českého rozhlasu směřující k vytváření otevřeného prostoru pro rozpravu o otázkách veřejného zájmu. 

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas