Vyjádření Etické komise ze dne 10. 1. 2019

Přítomni:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
JUDr. Josef Baxa
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

Omluveni:
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Hosté: --
 
Zasedání řídí: Mgr. René Zavoral, generální ředitel ČRo

Zapisovatel: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., tajemník EK ČRo 
 

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo
 
Název bodu: Situace na stanici ČRo Vltava 

Etická komise ČRo se zabývala metodikou své další činnosti v rámci veřejnoprávního charakteru Českého rozhlasu.
Na základě praktických zkušeností z dosavadních jednání navrhuje revidovat Statut Etické komise ČRo. Náměty k revizi Statutu zašlou členové Etické komise tajemníkovi komise do konce února 2019. Ten je soustředí do jednoho materiálu, který rozešle zpět členům komise, seznámí s ním generálního ředitele a zařadí na program nejblíže následujícího zasedání Etické komise.
Doporučuje, aby byla zveřejňována kompletní agenda jednání Etické komise, tj. v předstihu program a podklady pro jednání a po jednání zápis z příslušného jednání a vyjádření Etické komise. 

Etická komise ČRo bere na vědomí informaci generálního ředitele o důvodech neprodloužení pracovní smlouvy Petru Fischerovi a po diskusi konstatuje, že rozhodování v personálních věcech není v její kompetenci.
Žádá generálního ředitele, aby jí napříště předával k vyjádření pouze podněty související s článkem 1 bodem 4 Statutu Etické komise ČRo. 

Autor:  Milan Pokorný

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas