Vyjádření Etické komise ze dne 1.2.2018

Přítomni:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
JUDr. Josef Baxa
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 

Omluveni:
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D 

Zasedání řídí: Mgr. René Zavoral, generální ředitel ČRo

Zapisovatel: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., tajemník EK ČRo  

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo 

Název bodu: Skrytá reklama ve vysílání 

Vyjádření: 

Nepřípustná je skrytá reklama. Pokud cílem sdělení není explicitní propagace komerční povahy, je možno připustit takové sdělení vzhledem k jeho informační hodnotě. Každý případ je nutno posuzovat v konkrétním kontextu. 

Název bodu: Vulgarity ve vysílání 

Vyjádření: 

Důležitým úkolem Českého rozhlasu je kultivace veřejného prostředí v oblasti kultury mluveného projevu. Proto by se měl vystříhat takových příspěvků, v nichž vulgarismy nejsou motivovány uměleckým záměrem. V souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání je nutno zařazovat umělecké pořady, v nichž se užívají vulgární výrazy, po 22. hodině. Mají být uvozeny upozorněním na tuto skutečnost při umístění takových pořadů na webové stránky Českého rozhlasu. Míru vulgarity je třeba posuzovat se zřetelem k jedinečným okolnostem (např. dílo jako součást klasického odkazu apod.). 

Autor:  Milan Pokorný

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas