Vyjádření Etické komise ze dne 19.10.2017

Přítomni:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
JUDr. Josef Baxa
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 

Omluveni:
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.  

Hosté: -- 

Zasedání řídí: Mgr. René Zavoral, generální ředitel ČRo 

Zapisovatel: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., tajemník EK ČRo 

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo 

Název bodu: Zveřejňování nahrávek ve veřejném zájmu 

Vyjádření:

Pokud jde o osobu veřejně známou a informace je dostatečně závažná pro společnost, je ve veřejném zájmu tuto informaci zveřejnit. Při publikování informace tohoto druhu by měl být veřejný zájem odůvodněn. Etická komise upozorňuje na nutnost odpovědně zvažovat hodnověrnost skrytých zdrojů. Zveřejňování informací uniklých ze spisů odporuje zákonu. 

Název bodu: Komunikace zaměstnanců Českého rozhlasu na osobních profilech 

Vyjádření:

Etická komise doporučuje Českému rozhlasu distancovat se od soukromých projevů jeho zaměstnanců, které nejsou v souladu s Kodexem Českého rozhlasu. V případě porušení pracovně-právních povinností doporučuje postupovat v souladu s příslušnými předpisy. 

 

Autor:  Milan Pokorný

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas