Vyjádření Etické komise ze dne 7. 11. 2018

Přítomni:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
JUDr. Josef Baxa
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 

Omluveni:
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. 

Zasedání řídí: Mgr. René Zavoral, generální ředitel ČRo
 
Zapisovatel: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., tajemník EK ČRo 

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo 

Název bodu: Alternativní vědecké metody ve vysílání Českého rozhlasu 

Vyjádření:
Představení alternativních vědeckých metod není vyloučeno, je však třeba při přípravě pořadu zajistit konzultace se zástupci odborné obce k danému tématu a připravit okruhy témat i otázky ve spolupráci s respektovanými osobnostmi daného vědního oboru.
Moderátor by měl být vybaven příslušnými rešeršemi a být hostu v rámci možností oponentem s přiměřenou mírou racionální skepse. Posluchač má právo být informován, že daný názor neprošel odbornou oponenturou a je třeba k němu podle toho přistupovat.
Je třeba, aby takový příspěvek nebyl zařazen do programového formátu přijímaného veřejností jako pořad s odbornou erudicí. 

Název bodu: Bulvarizační tendence ve vysílání Českého rozhlasu a na webu iROZHLAS  

Vyjádření:
Etická komise registruje v činnosti Českého rozhlasu prvky infotainmentu, nikoli bulvarizace. Tyto prvky jsou v rozumné míře akceptovatelné vzhledem k rekreativní funkci jako jedné ze složek vysílání. Etická komise je toho názoru, že titulky článků na webu iRozhlas by měly vyjadřovat podstatu informace bez emocionálního zabarvení, což odpovídá postavení média veřejné služby ve struktuře českých médií. 

Název bodu: Chování zaměstnanců na sociálních sítích 

Vyjádření:
Zaměstnanecký poměr k Českému rozhlasu je od profilu soukromé osoby neoddělitelný. Zaměstnanec je hodnocen jako součást instituce a stejně tak instituce je hodnocena podle svých zaměstnanců. K tomu je třeba přihlédnout při komunikaci na soukromých profilech na sociálních sítích, zejména pokud se pisatel identifikuje jako zaměstnanec Českého rozhlasu. 

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas