Živočichopis

 • Luskoun - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis17. června  2010       

  Proč je luskoun luskoun?

  Český název tohoto savce vytvořil přírodovědec Jan Svatopluk Presl. Je možné, že se přitom inspiroval v polštině, která má pro luskouna pojmenování łuskowiec, ale nelze vyloučit ani to, že vycházel z českého podstatného jména luska, které mělo i význam ‚šupina‘. Označení vychází z toho, že luskounovo tělo je pokryto tvrdými šupinami. To se odráží nejen v českém a polském názvu, ale i v dalších slovanských jazycích (bulharsky люспеник, srbsky љускар, chorvatsky ljuskavac, slovinsky lúskavec, dříve i luskinovec, lusko­vec, ukrajinsky лусковець) a v němčině (Schuppentier ‚šupinaté zvíře‘).

   
 • Lemur kata - Foto: Jan Pazdiora
  Živočichopis16. června  2010       

  Proč je lemur lemur?

  Pojmenování této poloopice, jednoho z nejtypičtějších zvířecích obyvatel Madagaskaru, má svůj původ v latině. Latinské označení... lemurēs (množné číslo) s významem ‚duchové zemřelých‘ (neboli strašidla) si lemurové vysloužili kvůli svému vzhledu a převážně...

   
 • Krtonožka - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis15. června  2010       

  Proč je krtonožka krtonožka?

  Proč se krtonožce říká krtonožka, je jasné asi každému člověku, který zná slova krtek (či přesněji krt) a nožka. Ano, složenina krtonožka vznikla podle podobnosti předních končetin tohoto druhu hmyzu s předními končetinami krtka. Český název krtek, staročesky krt, má – stejně jako pojmenování tohoto savce v ostatních slovanských jazycích – původ v praslovanštině (krъtъ). Tento praslovanský výraz zřejmě souvisí s litevským kertùs, kertùkas, kirstùkas ‚rejsek‘ a vychází z předpokládaného indoevropského základu (s)ker-t- ‚řezat, dlabat‘. Název pak znamená zvíře, které ryje v zemi. Uvádí se i příbuznost s litevským slovesem turkù turkti ‚hrabat (v zemi)‘.

   
 • Lev africký - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis14. června  2010       

  Proč je lev lev?

  Název této kočkovité šelmy, která bývá také označována za krále zvířat, se do slovanských jazyků (v praslovanštině to bylo... lьvъ) dostal asi ze starohornoněmeckého lewo, které má původ v latinském leō. Latina označení přejala z řečtiny, kde se lev nazývá λέων (léōn). Podle jedněch výkladů jde o slovo asi indoevropského původu s významem ‚řvoucí‘, jiní badatelé se však domnívají, že do... labu.

   
 • Kočkodan zelený - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis13. června  2010       

  Proč je kočkodan kočkodan?

  Pojmenování této opice do češtiny opět zavedl tvůrce naší moderní zoologické terminologie, Jan Svatopluk Presl. Přejal ho... koczkodan), která znala i název kot morski, tedy ‚zámořská kočka‘. Do polštiny se označení koczkodan dostalo pravděpodobně z rumunštiny, kde coşcodan znamená ‚svišť, kočkodan, opice‘. Původ rumunského výrazu je nejistý.

   
 • Gorilla - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis12. června  2010       

  Proč je gorila gorila?

  Označení gorila, které se dnes jen v minimálních obměnách používá ve všech jazycích, pro tento druh lidoopů zavedl v 19.... gorilla a z řeckého Goríllai. V řečtině se tento výraz objevil v 5. století př. n. l., kdy tak kartaginský mořeplavec Hanno pojmenoval jakési chlupaté... gor-el, tj. ‚mužík‘.

   
 • Kukačka - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis11. června  2010       

  Proč je kukačka kukačka?

  Pojmenování tohoto ptáka, známého především tím, že klade svá vejce do cizích hnízd (podle toho se v češtině používá sousloví... kukúška, v němčině Kuckuck, v angličtině cuckoo, v maďarštině kakuk, latinské označení kukačky zní cucùlus. Ve všech případech jde o název zvukomalebného původu, který má napodobit hlas kukačky. A tak tedy máme v češtině citoslovce... kuku, z něj vzniklé sloveso kukat a od něj odvozené podstatné jméno kukačka.

   
 • Levhart - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis10. června  2010       

  Proč je levhart levhart?

  Tato kočkovitá šelma, žijící v řadě poddruhů v Africe a v Asii, byla ve středověku pokládána za křížence lva a pardála,... levhart se do češtiny dostalo ze střední horní němčiny (lewehart), do níž bylo přejato z latiny (leopardus - ‚lev-pardál‘). Druhou část složeného německého pojmenování -hart na místě latinského -pardus lze vysvětlit analogicky – stará němčina měla řadu složených osobních jmen, v nichž se na druhém místě objevoval právě... Leonhart, Bernhart). Jeho význam byl ‚tvrdý, silný‘.

   
 • Mlok zemní - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis9. června  2010       

  Proč je mlok mlok?

  Za současné české jméno toho živočicha vděčíme Janu Svatopluku Preslovi, který ho při tvorbě české zoologické terminologie... Molch), pouze provedl přesmyknutí hláskové skupiny -ol- na -lo-. Německé označení je nejistého původu.

   
 • Orang-utan - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis7. června  2010       

  Proč je orangutan orangutan?

  Název tohoto známého lidoopa je čistě evropským vymyšleným výrazem, ačkoliv vychází z malajských prvků orang ‚člověk‘ a hutan ‚les, poušť, lesní, divoký‘. Malajské orang hutan ve skutečnosti označuje některé domorodé kmeny na indonéských ostrovech Sumatra, Padang a Aru. Na opici bylo označení přeneseno...

   
 • Hroch obojživelný - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis6. června  2010       

  Proč je hroch hroch?

  Jméno tohoto tlustokožce pochází ze slova roch, což byl název (válečného) slona ze šachové hry. Protože tvůrce českého přírodopisného názvosloví 19. století – Jan Svatopluk... slon –, použil výraz hroch pro hrocha.

   
 • Vorvaň - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis5. června  2010       

  Proč je vorvaň vorvaň?

  Jméno pro tento druh kytovce se do češtiny dostalo v 19. století díky českému přírodovědeci Janu Svatopluku Preslovi. Ruský... vorvan’ ale znamená i tuk jistých mořských zvířat, velryb, tuleňů aj. Původ ruského vorvan’ je nejasný, snad norský nebo laponský, popřípadě karelský aj. Podle jedné hypotézy jde o zkřížení (kontaminaci) staronorského... náhvalr se slovem pro spermacet - hvalraf .

   
 • Vlaštovka domácí - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis4. června  2010       

  Proč je vlaštovka vlaštovka?

  Jméno tohoto malého stěhovavého pěvce vychází z přídavného jména lastavъ, které je odvozeno od předpokládaného (písemně nedoloženého) slovesa lastati, což je možno přeložit jako ‚překotně brebentit‘. Lastati je totiž sloveso zintenzivňující původní sloveso lapotat jež samo znamená ‚rychle mluvit‘. Vlaštovka byla pro neustálé švitoření již u starých Římanů pokládána za největší rep...

   
 • Osel - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis3. června  2010       

  Proč je osel osel?

  Pojmenování tohoto domněle tupého zvířete vychází z gótského (východogermánského) výrazu asilus. Germáni převzali výraz z latinského výrazu asinus, kam se dostalo označení osla z řečtiny a arménštiny. Prapůvodní výraz pochází z Přední Asie (srov. sumerské anšu ‚osel‘). Prvotní Indoevropané osla neznali. Jejich sedlovým zvířetem byl kůň. Osel patří typicky do oblasti předoasijs...

   
 • Zebry - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis2. června  2010       

  Proč je zebra zebra?

  Slovo zebra je ryze evropské slovo: francouzsky se zvíře nazývá zébre, italsky zebro, německy Zebra. Výkladů původu je několik. Buď prý pochází z nějakého afrického jazyka, nebo z portugalského zebra, zebro znamenající ‚divoký osel‘ (ten žil v Pyrenejích, odtud jeho jméno poznali Portugalci a později je přenesli portugalští...

   
 • Velbloud jednohrbý a velbloud dvouhrbý - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis1. června  2010       

  Proč je velbloud velbloud?

  Když naši předkové, užívající staročeštinu, vyslovili velblúd, mohli tím myslet jak velblouda, tak slona. Do slovanských jazyků se slovo velьbludъ dostalo z gótského ulbandus. Lidé si pak význam slova vykládali jako „ten kdo hodně bloudí“, když spojovali výrazy velьjь ‚veliký’ a bluditi ‚blouditi‘. Gótské slovo ulbandus zřejmě přejato z řeckého ελέφας [čti: eléfas], 2. pád ελέφαντος [čti: eléfantos] znamenající ‚slon‘ – názvy cizích zvířat...

   
 • Tchoř s mláďaty - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis31. května  2010       

  Proč je tchoř tchoř?

  Slovo tchoř má původ v praslovanštině. Staročeši zvířeti říkali dchoř. Souvisí s dъch- a dъchneti (z toho dech, dýchnout aj.), s vedlejším významem ‚páchnout‘. Doloženo v bulharštině a slovinštině. Také srbochorvatské dah znamená ‚dech, zápach‘.

   
 • Sojka - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis30. května  2010       

  Proč je sojka sojka?

  Slovo sojka je patrně příbuzné se starohornoněmeckým hekara (dnes Häher). Germanisté vycházejí z pranordického písemně nedoloženého výrazu haikra, který by vycházel z – opět nedoloženého výrazu – hraigra. Počáteční hai- z těchto výrazů lze spojit se soj-, u Slovanů by bylo nové zakončení. Význam kořene je nejasný.

   
 • Slon indický - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis29. května  2010       

  Proč je slon slon?

  Staročesky se tomuto zvířeti říkalo také velblúd. Protože se zřejmě pojmenování pletlo s označením velbloud, bylo časem nutno zvolit pro každé ze zvířat jednoznačné jméno.... sloniti, tj. ‚opírat se‘, protože podle dřívějších představ slon nemůže ohnout kolena a položit se na zem, takže spí jen vestoje,... slop-n, což je slovo příbuzné s řeckým výrazem ελέφας [čti: eléfas], 2. pád ελέφαντος [čti: eléfantos] znamenající ‚slon‘. Nejnovější... slon s osmanským a(r)slan ‚lev‘. Přijetí této teorie je ale nejednoznačné. Proto lze říci jen tolik, že původ českého pojmenování pro slona je dnes...

   
 • Klokan veliký - Foto: Stanislav Lolek
  Živočichopis28. května  2010       

  Proč je klokan klokan?

  První, kdo se s tímto tvorem setkal, byl roku 1770 významný anglický mořeplavec James Cook. Právě on předal světu pojmenování...

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  2
Další  |  Poslední

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas