Evangelium podle Matouše

Evangelista Matouš. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v Rumunsku - Foto: Jana Šustová

Evangelista Matouš. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v RumunskuFoto: Jana Šustová

Slovo evangelium pochází z řeckého slova "euangelion" a znamená "radostná zvěst". Nový zákon obsahuje čtyři knihy s názvem evangelium, ve kterých se vypráví "radostná zvěst" o životě a učení Ježíše, o Jeho smrti a zmrtvýchvstání, které bylo nutné k spasení lidstva.

Ze čtyř evangelií Nového zákona se tři označují jako synoptická (tj. souhledná) - jsou si totiž blízká obsahem, rozvrhem podávané látky i slovními formulacemi. Mezi synoptická evangelia patří evangelium podle Matouše, Marka a Lukáše. Badatelé většinou předpokládají, že příčinou této shody je závislost Matoušova a Lukášova evangelia na evangeliu podle Marka. Rovněž se usuzuje, že Matouš a Lukáš užívali i další společnou tradici, která obsahovala především Ježíšovy výroky (pramen Q). 

Matoušovo evangelium bylo sepsáno v prostředí křesťanů židovského původu, jimž bylo také především určeno. K jeho vzniku došlo patrně v Sýrii, nebo někde v Palestině mimo Jeruzalém v době po válce židovské, nejspíš v osmdesátých letech. Tradice ztotožňuje autora evangelia s Ježíšovým učedníkem jmenovaným v Mt 10, 3. Uvádí se, že autor napsal evangelium hebrejsky (aramejsky), ale rozbor řeckého textu evangelia ukazuje, že se nejedná o překlad. 

Hlavním atributem a symbolem evangelisty Matouše je člověk (nebo anděl) , protože své evangelium začíná lidským rodokmenem Ježíše Krista. Atributy všech čtyř evangelistů byly vytvořeny na základě verše ze Zj 4, 7. 

1,18-25: Co předcházelo narození Ježíše (Jan Sokol)
1,18-24: Narození Ježíše Nazaretského (Vojtěch Soudský)
2,1-12: Tři mudrci (Pavel Hošek)
2,13-23: Útěk do Egypta a návrat do izraelské země (Jan Sokol)
3,1-12: Kázání Jana Křtitele (Vojtěch Soudský)
4,1-11: O smyslu půstu a o pokušení (Jiří Mrázek)
4,1-11: Pokušení na poušti (Jana Daněčková)
4,12-24: Počátek Ježíšovy činnosti (Jiří Beneš) 5,1-12: O blahoslavenstvích (Ondřej Soudský)
5,17-37: Ježíšovo kázání na hoře (Jiří Beneš)
5,13-16: Vy jste sůl země a světlo světa (Karel Satoria) 

6,7-15: Modlitba Otče náš (Jiří Mrázek)
6,19-34: Hledejte především Boží království a spravedlnost (Petr Pokorný)
7,7-11: Proste, a bude vám dáno (Karel Satoria)
7,21 - 23: Nebeské království není pro pokrytce (Miloš Rejchrt)
7,22-28: Kdo je a kdo není Ježíšovým učedníkem / Dům na písku a dům na skále (Miloš Rejchrt)
7,24-27: Podobenství o domu na skále a o domu na písku (Karel Satoria)
9,9-13: Povolání celníka (Miloš Rejchrt)
9,35 - 10,15: Vyslání učedníků (Petr Pokorný)  

11,1-15: Jan Křtitel připravil Kristův příchod (Jan Sokol)
11,2-15: Jan Křtitel – posel připravující cestu Páně (Ján Šípka)
16,13-19: Vyznání apoštola Petra v Cesareji Filipově (Petr Pokorný)
16,13-20: Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy (Pavel Hošek)
17,1-9: Proměnění na hoře (Petr Pokorný)
18,21-35: O odpuštění (Jan Sokol)
19,16-30: O bohatém mladíkovi a o majetku (Jáchym Gondáš)
20,1-16: Podobenství o dělnících na vinici (Jáchym Gondáš)
20,1-16: Podobenství o dělnících na vinici (Jan Sokol) 

21,1-9: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Ján Šípka)
21,10-17: Vyčištění chrámu (Jiří Mrázek)
21,23-46: Ježíš mluví v podobenstvích k farizeům a velekněžím (Jiří Mrázek)
22,1-14: Podobenství o svatební hostině (Vojtěch Soudský)
22,1-14: Podobenství o svatbě (Miloš Rejchrt)
23,1-12: Varování před zákoníky (Miloš Rejchrt)
24,1-14: Předpověď konce světa (Jiří Mrázek)
24,3-4a.36-44: Druhý příchod Ježíše Krista (Petr Pokorný) 

25,1-13: Podobenství o deseti družičkách (Petr Pokorný)
25,14-30: Podobenství o hřivnách (Jiří Beneš)
25,31-46: Podobenství o posledním soudu (Ladislav Heryán)
26,26-46: Poslední chvíle Ježíše Nazaretského před jeho zatčením a ukřižováním (Pavel Filipi)
27,32-56: O smyslu Ježíšovy smrti na kříži (Ladislav Heryán) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas