Evangelium podle Marka

Evangelista Marek. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v Rumunsku - Foto: Jana Šustová

Evangelista Marek. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v RumunskuFoto: Jana Šustová

Evangelium podle Marka se považuje za nejstarší anebo za jeden z nejstarších záznamů o Ježíšovi, který snad vznikl z osobních vzpomínek, vypravování a kázání očitého svědka apoštola Petra.

Evangelia byla psána anonymně, jejich dnešní názvy byly doplněny později. Nejstarší doklad o spojení tohoto evangelia se jménem Markovým je z poloviny 2. století (Papias z Hierapole). Podle tradice byl evangelista Marek totožný s Petrovým společníkem Markem z 1. P 5, 13. Bývá také uváděn do souvislosti s Janem Markem, dočasným průvodcem apoštola Pavla. V každém případě to byl helénisticky vzdělaný křesťan židovského původu. 

Vznik tohoto evangelia se klade do let šedesátých nebo - vzhledem na možné narážky na zničení chrámu ve 13. kapitole - na začátek let sedmdesátých. Jako místo vzniku uvádí tradice Řím. Nasvědčovaly by tomu některé latinismy v Markově řečtině. Adresáty evangelia byli pravděpodobně křesťané z řad pohanů, protože pro židovské čtenáře by nebylo zapotřebí tak podrobného vysvětlování mnohých židovských zvyků. 

Posledních 12 veršů Markova evangelia (16, 9-20) patrně pochází z pozdější doby, protože v nejstarších rukopisech chybí. 

Hlavní atributem evangelisty Marka je okřídlený lev, protože jeho evangelium začíná kázáním Jana Křtitele na poušti. 

Výklad Markova evangelia s Jáchymem Gondášem

1,1-8: Nadpis Markova evangelia a pojednání o Janu Křtiteli
1,9-15: Ježíšův křest, pokušení na poušti a začátek služby
1,14-20: Učiním z vás rybáře lidí
1,33-2,12: Ježíšova činnost v Kafarnaum
2,13-22: Povolání celníka, Ježíšovo stolování s hříšníky a metafora ženicha
2,22-3,6: Ježíšovo pojetí soboty
3,7-19: Ježísovo uzdravování a vyvolení dvanácti učedníků
3,20-35: Podobenství o domu silného muže a Ježíšova skutečná rodina
4,1-20: Podobenství o rozsévači a důvod řeči v podobenstvích
4,21-34: Podobenství o světle, zasetém semeni a hořčičném zrnu
4,35-41: Podobenství o bouři na Galilejském jezeře
5,1-20: Uzdravení posedlého v Gerase
5,21-43: Vzkříšení Jairovy dcery a uzdravení ženy trpící krvotokem 

6,1-13: Smrt Jana Křtitele
6,14-29: Stětí Jana Křtitele a role krále Heroda, Herodiady a Salome
6,30-56: Nasycení pěti tisíců, Ježíšova chůze po vodě a uzdravování v Genezaretu
7,1-23: Ježíšův postoj k židovským tradicím
7,24-37: Víra syrofenické ženy a uzdravení hluchoněmého
8,1-21: Nasycení čtyř tisíců a neschopnost učedníků věřit
8,22-38: Uzdravení slepého v Betsaidě, Petrovo vyznání a úvahy o následování
9,1-13: Proměnění Páně na hoře
9,14-29: Velký nezdar učedníků
9,30-50: Spor o prvenství a varování před svody
10,1-12: Manželská rozluka
10,13-31: Rozhovor s bohatým mládencem a Ježíšovy výroky o majetku
10,32-52: Předpověď utrpení, žádost synů Zebedeových a uzdravení slepého 

11,1-26: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a uschlý fíkovník
11,27-12,12: Ježíšova moc činit zázraky a podobenství o zlých vinařích
12,13-34: Spor o daň, vzkříšení a největší přikázání
12,35-44: O Mesiáši, pokrytectví a daru chudé vdovy
13,1-37: Markova apokalypsa
14,1-16: Pomazání v Betanii, Jidášova zrada a příprava velikonoční večeře
14,17-25: Označení zrádce a poslední večeře
14,26-42: Předpověď Petrova zapření a Ježíšův zápas v Getsemane
15,20b-32: Kristovo ukřižování
15:33-47: Ježíšova smrt a pohřeb
16,1-20: Ježíš byl vzkříšen 

Ostatní výklady

1,1-11: Křest Páně (Petr Pokorný)
1,14-20: Povolání apoštolů (Jáchym Gondáš)
1,21-39: Ježíš uzdravuje nemocné a vysvobozuje posedlé (Jiří Mrázek) 

2,1-12: Uzdravení ochrnutého a odpuštění hříchů (Jan Sokol)
2,1-12: Uzdravení ochrnutého a odpuštění hříchů (Ivan Štampach) 

3,20-35: Ježíš a Belzebul (Ivan Štampach) 

4,21-25: Světlo pod nádobou (Hana Tonzarová)
4,26-34: Podobenství o zasetém semenu a o hořčičném zrnu (Jiří Mrázek)
4,35-41: Utišení bouře (Vojtěch Soudský)
4,35-41: Utišení bouře (Petr Pokorný) 

5,21-43: Vzkříšení dcery Jairovy a uzdravení ženy s krvotokem (Petr Pokorný) 

6,30-44: Nasycení pěti tisíců (Petr Pokorný) 

7,1-7; 14-15, 17-23: Ježíš pranýřuje prázdný ritualismus (Pavel Hošek)
7,1-23: Co člověka znesvěcuje (Ladislav Heryán)
7,31-37: Uzdravení hluchoněmého (Jáchym Gondáš) 

8,27-38: Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy a první předpověď utrpení (Jáchym Gondáš) 

9,30-37: Spor o prvenství (Pavel Hošek)
9,38-48: Radikální Ježíšovy výroky (Jiří Beneš)
9,38-50: Kristových učednících a varování před sváděním k hříchu (Jáchym Gondáš) 

10,1-12: O rozvodu (Pavel Hošek)
10,1-16: O manželství, rozluce a dětech (Ladislav Heryán)
10,17-31: O lidské schopnosti plnit Boží normy (Jiří Beneš)
10,32-45: Žádost synů Zebedeových (Jan Sokol)
10,35-45: Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem (Pavel Filipi)
10,46-52: Uzdravení slepého u Jericha (Jan Sokol) 

12,28-34: Dvojpřikázání lásky (Jiří Beneš)
12,35-44: O omylech zbožných lidí a o daru chudé vdovy (Ladislav Heryán)  

13,1-32: Jaký bude konec světa (Petr Pokorný)
13,1-37: Malá apokalypsa (Jiří Mrázek) 

14,3-9. 32-42: Ježíšova modlitba v Getsemane (Jan Sokol)
14,12-25: Ježíšova poslední večeře s učedníky (Jan Sokol)  

16,1-8: Ženy u prázdného hrobu (Jan Sokol)
16,14-20: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření (Jáchym Gondáš) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas