Evangelium podle Lukáše

Evangelista Lukáš. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v Rumunsku - Foto: Jana Šustová

Evangelista Lukáš. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v RumunskuFoto: Jana Šustová

Třetí evangelium napsal podle svědectví nejstarší tradice Lukáš, pocházející ze syrské Antiochie. Ze zmínky v Ko 4, 14 se někdy usuzuje, že byl povoláním lékař, a podle některých údajů ve Skutcích průvodce apoštola Pavla. Velmi dobře znal židovskou zbožnost své doby. Spis je psán dokonalou řečtinou, nepochybně ho psal vzdělaný člověk.

Vznik evangelia se klade do let 70 - 80, jako místo vzniku bývají uváděny Řím, Cesarea nebo některé město v Řecku. Lukášovo evangelium je jediné, které má pokračování - Skutky apoštolů. 

Autor evangelia v úvodu naznačuje, že není očitým svědkem událostí, o kterých píše, ale že vše pečlivě ověřil a pracoval na základě pramenů. Jako pramen patrně použil evangelium podle Marka, Sbírku Ježíšových výroků (Q) a prameny nepoužívané ostatními evangelisty. 

Adresátem evangelia je jistý vysoce postavený ("vznešený") muž jménem Theofil, ale jak vyplývá z obsahu, kniha nebyla napsána jen pro něho, ale pro křesťany pocházejí z řad pohanů. Proto také autor odvozuje Ježíšův rodokmen od Adama (Lk 3, 38) a ne od Abrahama jako evangelium podle Matouše. 

Hlavním atributem evangelisty Lukáše je okřídlený býk (= obětní zvíře), protože jeho evangelium začíná Zachariášovou obětí v chrámě. 

1,5-25.57-66.80: Kněz Zachariáš a narození Jana Křtitele (Pavel Filipi)
1,26-38: Zvěstování Panny Marie (Mireia Ryšková)
1,39-45: Tajemství Kristova vtělení (Vojtěch Soudský)
1,46-55: Mariin chvalozpěv (Mireia Ryšková) 

2,1-20: Narození Páně (Vojtěch Soudský)
2,8-14: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán (Jiří Mrázek)
2,21-40: Simeon a Anna (Pavel Filipi)
2,41-52: Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Ladislav Heryán) 

3,1-6: Počátek činnosti Jana Křtitele (Jan Sokol)
3,7-20: Jan Křtitel (Ladislav Heryán)
3,1-18: Jan Křtitel (Pavel Filipi)
3,15-22: Křest Páně (Petr Pokorný) 

4,1-13: Pokušení na poušti (Jan Sokol)
4,14-30: Kázání v Nazaretě (Petr Pokorný)  

5,1-11: O zázračném rybolovu a povolání Ježíšových učedníků (Ladislav Herián)
5,17-26: Uzdravení ochrnutého (Ladislav Heryán) 

6,17-26: Blahoslavenství a běda (Petr Pokorný)
6,27-38: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi (Jan Sokol) 

7,1-10: Uzdravení setníkova otroka (Miloš Rejchrt)
7,11-17: Vzkříšení syna Naimské vdovy (Pavel Hošek)
7,36-8,3: Ježíš a hříšnice v domě farizeově (Vojtěch Soudský) 

9,18-27: Nes každého dne svůj kříž a následuj mne (Jiří Mrázek)
9,28b-36: Proměnění na hoře (Petr Pokorný)
9,51-62: O rozhodnutí k následování (Jiří Mrázek) 

10,17-24: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích (Petr Pokorný) 

12,13-31: Podobenství o bohatém muži a stodolách (Jiří Mrázek) 

13,1-9: O Božích trestech a o neplodném fíkovníku (Jiří Beneš)
13,10-17: Uzdravení v sobotu (Luděk Korpa)
13,22-30: O nepravých učednících (Jiří Mrázek) 

14,1-14: Uzdravení v sobotu a podobenství o hostinách (Ladislav Heryán)
14,25-33: O rozhodnutí pro Krista (Jiří Beneš) 

15,1-10: Podobenství o ztracené ovci a o ztraceném penízi (Jiří Lukeš)
15,11-32: O marnotratném synovi (Jan Sokol) 

16,1-13: Podobenství o nepoctivém správci (Jiří Mrázek)
16,19-31: Podobenství o boháči a Lazarovi (Jiří Beneš)
16,19-31: Podobenství o boháči a Lazarovi (Jan Sokol) 

17,11-19: Uzdravení deseti malomocných (Jan Sokol)  

18,1-8: Podobenství o soudci a vdově (Jiří Mrázek)
18,9-14: O farizeu a celníkovi (Jan Sokol)  

19,1-10: O Zacheovi (Jan Sokol)
19,28-42: Vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma (Mireia Ryšková)  

20,27-38: Spor o vzkříšení (Petr Pokorný) 

21,20-36: Malá apokalypsa (Jiří Mrázek)
21,25-36: Druhý příchod Krista (Ján Šípka)
 

22: Ježíšův zápas v zahradě Getsemanské (Jan Sokol) 

23: Dnes budeš se mnou v ráji (Ladislav Heryán) 

24,35-48: Setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem (Petr Pokorný)
24,35-49: Učedníci a vzkříšený Kristus (Daniel Herman) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas