Evangelium podle Jana

Evangelista Jan. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v Rumunsku - Foto: Jana Šustová

Evangelista Jan. Freska z jeskynního kostela kláštera Peştera v RumunskuFoto: Jana Šustová

Podle starokřesťanské tradice je autorem čtvrtého evangelia jeden ze dvanácti učedníků, apoštol Jan Zebedeus, který v evangeliu vystupuje jako "jiný učeník" (18, 15n; 20, 3n. 8) nebo jako "učedník, kterého miloval Ježíš" (13, 23; 19, 26; 21, 7. 20). Vedle materiálu, který je společný všem evangeliům, přináší Jan zvláštní, "janovskou" tradici, která má svůj původ v tom, že Ježíš v nejdůvěrnějším kruhu svých učeníků (např. 13-17) mluvil o mnohých tématech zjevení jiným způsobem než před ostatními lidmi.

Datum sepsání Janova evangelia kladou badatelé většinou na konec 1. století. Jako místo sepsání se už od starověku uvádí Malá Asie, kde podle tradice v Efesu žil apoštol Jan Zebedeus. Dnes mnozí biblisté předpokládají, že Janovo evangelium vzniklo v Sýrii. 

Oproti synoptickým evangeliům je Janovo evangelium v mnohém odlišné. Největší odlišností je, že synoptici představují Ježíše jako toho, kdo je pověřen Bohem, má poslání Mesiáše a proroka, zatímco Jan o něm hovoří především jako o Bohu, který sestoupil na zem, vzal na sebe lidskou podobu a stále dokazuje svou božskou autoritu a moc. Ježíšovo: "Já a Otec jsme jedno" (10, 30) a Tomášovo: "Můj Pán a můj Bůh!" (20, 28) patří k vrcholným výpovědím Janova evangelia o Ježíši. K tomuto evangeliu vděčně přihlíželi koncilní otcové, když vyjadřovali učení církve, zvláště učení o Boží Trojici. 

Atributem evangelisty Jana je orel

1,1-14a: Prolog Janova evangelia (Jan Sokol)
1,1-18: Prolog Janova evangelia (Petr Pokorný)
1,6-8, 19-28: Jan Křtitel byl významný svědek (Petr Pokorný)
1,19-34: Jan Křtitel a jeho úkol (Petr Pokorný) 

2,1-12: Svatba v Káně Galilejské (Vojtěch Soudský)
2,1-12: Svatba v Káně Galilejské (Marta Silná)
2,13-25: Vyčištění chrámu (Miloš Rejchrt)  

3,1-17: Musíte se znovu narodit (Miloš Rejchrt)
3,16-21: O lásce Boží ke světu (Jiří Mrázek)
3,16-21: Víra, spása a soud (Pavel Hošek) 

4,1-42: Rozmluva se samařskou ženou (Jan Sokol)
4,5-42: Ježíšovo setkání se samařskou ženou (Ladislav Heryán) 

5,19-29: O Synovu poslání (René Milfait)  

6,22-59: Já jsem chléb života (Jiří Mrázek)
6,60-71: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života (Petr Pokorný) 

8,1-11: O ženě cizoložnici (Jan Sokol)
8,1-11: Ježíš a cizoložnice (Daniel Ženatý)
8,31-36: O pravdě, svobodě, hříchu a otroctví (Pavel Hošek)
8,31-59: Spor o otcovství Abrahamovo (Mireia Ryšková)
  

9,1-41: Uzdravení slepého od narození (Petr Pokorný)
9,1-41: Uzdravení slepého (Jan Sokol) 

10,1-18: Já jsem dobrý pastýř (Miloš Rejchrt)
10,1-18: O dobrém pastýři (Pacifik Matějka)
10,1-18: O ovcích, ovčíně a pastýři (Ivan Štampach)
10,11-18: Já jsem dobrý pastýř (Petr Pokorný)
10,22-39: Já a otec jedno jsme (Mireia Ryšková) 

11,1-46: Vzkříšení Lazara (Jan Sokol)
11,55-12,11: Ježíšovo pomazání v Betanii (Ladislav Heryán) 

12,1-8: Pomazání v Betanii (Vojtěch Soudský)
12,20-33: Biblické paradoxy (Daniel Herman)  

13,31-38: Přikázání vzájemné lásky a předpověď Ježíšova odchodu i Petrova zapření (Jáchym Gondáš) 

14,1-11: Kristus jako prostředník mezi člověkem a Bohem (Miloš Rejchrt)
14,1-14: Ježíš potěšuje své učedníky (Jiří Beneš)
14,6: Já jsem ta cesta, pravda i život... (Daniel Fajfr)
14,14-29: Ježíšova řeč na rozloučenou (Petr Pokorný) 

15,1-11: Já jsem pravý vinný kmen (Ladislav Heryán)
15,12-17: To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali (Petr Pokorný)
15,12-25: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás (Ladislav Heryán)
15,26 - 16,15: O roli Ducha svatého ve světě (Daniel Herman)  

16,7-15: O příchodu Přímluvce (Karel Satoria)
16,16-25: Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte (Ladislav Heryán)
16,23b-33: Vzchopte se, já jsem přemohl svět (Ladislav Heryán) 

17,1-11a: Ježíšova Velekněžská modlitba (Pavel Filipi)
17,11b-19: Velekněžská modlitba (Pavel Filipi)
17,20-26: Ježíšova modlitba za učedníky (Jáchym Gondáš) 

18,28-40: Ježíš před Pilátem (Jan Sokol)  

20,1–18: Kristovo vzkříšení a postava Marie Magdalské (Petr Pokorný)
20,1-18: Příběh Kristova vzkříšení (Mirei Ryšková)
20,19-31: Dvojí zjevení v Jeruzalémě (Marta Silná)
20,19-31: Setkání učeníků se vzkříšeným Ježíšem (Miloš Rejchrt) 

21,1-19: Zjevení v Galileji (Mireia Ryšková)
21,1-19: Zázračný rybolov a povolání Petra (Ladislav Heryán) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas