Skutky apoštolů

Skutky apoštolů jsou rozsáhlý spis, který seznamuje čtenáře jednak s cestami, kterými se zvěst evangelia šířila do světa, a jednak s osobnostmi významných svědků z období raného křesťanství. Především se tu mluví o činech apoštolů, z dvanácti apoštolů se však podrobně mluví pouze o činech Petrových (Jan a Jakub starší jsou zmíněni jen krátce); druhá část Skutků je věnována Pavlovi, kterého si autor velmi váží, ale mezi apoštoly ho nepočítá, protože nesplňuje podmínky vymezené pro apoštolát ve Sk 1, 21n. Dále tento spis podává svědectví o díle jáhnů (zejména Štěpána a Filipa), pomocníků apoštolů, starších atd.

Téměř s jistotou lze o autorovi říci, že je totožný s pisatelem třetího evangelia - oba spisy jsou totiž věnovány témuž Theofilovi a Sk 1, 1 výslovně navazuje na "první slovo", tj. na evangelium podle Lukáše. V obou spisech je hodně společných teologických důrazů, je tu i podobný styl a jazyk. Skutky vznikly v rozmezí let 70 - 90. Místo sepsání je zřejmě shodné s místem vzniku evangelia. 

Stará církevní tradice ztotožňuje pisatele s Lukášem, lékařem, přítelem a průvodcem Pavlovým (Ko 4, 14; Fm 24; 2Tm 4, 11), avšak není jisté, zda tomu tak skutečně bylo. Je možné, že evangelium podle Lukáše i Skutky jsou dílem druhé křesťanské generace. Autor mohl mít k dispozici zprávu očitého svědka událostí (snad skutečně Lukáše lékaře), kterou na vhodných místech vpracoval do svého spisu. 

1,1-8: Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky (Pavel Hošek)
1,15-26: Doplnění apoštolského kruhu (Petr Pokorný)  

2,1-13: Naplnění Duchem svatým (Vojtěch Soudský)
2,1-21: Naplnění Duchem svatým (René Milfait)
2,41-47: Život prvních křesťanů (Jan Heller)
2,41-47: O prvotní církvi (Pavel Hošek) 

5,12-16: Poměry v ranné církvi (Pavel Hošek) 

4,1-22: O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet (Vojtěch Soudský) 

6,1-7: Volba sedmi jáhnů a zrození diakonie (Pavel Hošek) 

7,55-60: Štěpán - první křesťanský mučedník (Jan Sokol) 

8,4-25: Evangelium v Samaří (Pavel Hošek) 

10,34a. 37-43: Kristus byl vzkříšen! (Jan Sokol)
10,34-43: Petrovo svědectví v Kornéliově domě (Mireia Ryšková)
10,34-48: Kristus vstal z mrtvých (Pavel Hošek) 

11,1-18: Petrova obhajoba v Jeruzalémě (Jan Heller)  

13,14-15, 43-52: Evangelium je i pro pohany (Pavel Hošek) 

14,20-28: Misijní cesta apoštola Pavla (Mireia Ryšková) 

16,16-34: Pavel s bratřími ve Filipech (Mireia Ryšková) 

17,1-15: Pavel a Silas v Tesalonice a v Beroji (Daniel Ženatý) 

19,1-20: Působení apoštola Pavla v Efezu (Petr Pokorný) 

20,17-38: Pavlovo loučení s Efezskými (Petr Pokorný) 

26,1-25: Pavlova obhajoba (Petr Pokorný) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas