Žalmy

Loutna - Foto: Adriana Krobová

LoutnaFoto: Adriana Krobová

Kniha žalmů je sbírkou 150 různých zpěvů, nářků, modliteb (oslavných, děkovných, naříkajících, či liturgických) z různých období izraelských dějin. V hebrejském kánonu stojí na začátku jeho třetí části zvané Ketubím (Spisy) a patří k izraelské poetické a mudroslovné literatuře. Poezie v žalmech není tvořena rýmem, ale formálním znakem zvaným paralelismus membrorum, což znamená, že verše jsou obvykle dvoučlenné a oba členy jsou k sobě určitým způsobem přiřazeny.

Kniha se dělí na pět částí (1 - 41, 42 - 72, 73 - 89, 90 - 106, 107 - 150), z nichž každá je ukončena doxologií ("požehnán buď Hospodin") a slovem "amen". Dále je možno žalmy dělit podle obsahu na davidovské, vztahující se k událostem ze života izraelského krále Davida (celkem 73 žalmů), na tzv. poutní písně (120 až 134), na žalmy elohistické užívající pro Boha slova Elohim (42 až 83) a na žalmy oslavující Hospodina-Krále (93 až 99). Některé žalmy se nedají zařadit do žádné skupiny a jsou tak prostě výrazem izraelské mudroslovné a poetické tvorby. 

Dobu vzniku jednotlivých žalmů je obtížné určit. Badatelé se většinou spokojí se zařazením do doby předexilní nebo poexilní a i to je často jen přibližné. Teologie knihy žalmů není nijak systematická a není možné ji nějak obecně shrnout. Žalmy jsou individuální skladby s různým teologickým významem. Žalmy patří v Novém zákoně k nejcitovanější starozákonní knize a jejich význam a oblíbenost dosvědčuje i to, že byly mezi prvními z knih Starého zákona, které se překládaly do národních jazyků. 

Systematický výklad Žalmů

(vysílaný v pořadu Ranní Slovo od ledna 2014) 

1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků (Petr Chalupa)
2: Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? (Petr Chalupa)
3: Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží (Jiří Beneš)
4: Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! (Jiří Beneš)
5: Hospodine, přej sluchu mým slovům (Ladislav Heryán)
6: Hospodin můj hlasitý pláč slyší (Ivana Gabriela Vlková)
7: Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám (Miloš Rejchrt)
8: Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! (Petr Pokorný)
9: Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu (Jan Sokol)
10: Ty však vidíš trápení a hoře (Tomáš Molnár)  

11: Utíkám se k Hospodinu (Martin Prudký)
12: Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec (Daniel Ženatý)
13: Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? (Petr Chalupa)
14: Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není (Miloš Rejchrt)
15: Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? (Pacifik Matějka)
16: Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! (Pavel Hošek)
17: Hospodine, slyš při spravedlivou... (Jáchym Gondáš)
18,1-20: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo (Jáchym Gondáš)
18,21-31: Můj Bůh září do mých temnot (Jiří Beneš)
18,32-51: Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš! (Jiří Beneš)
19: Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou (Gabriela Ivana Vlková)
20: Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví (Petr Chalupa) 

21: Hospodine, král se raduje z tvé moci (Martin Prudký)
22,1-22: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Pavel Filipi)
22,23-32: Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů (Pavel Filipi)
23: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek (Petr Chalupa)
24: Hospodinova je země se vším, co je na ní (Petr Chalupa)
25: V tebe doufám, Bože můj (Miloš Rejchrt)
26: Dopomoz mi, Hospodine, k právu (Jiří Beneš)
27: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? (Daniel Ženatý)
28: K tobě, Hospodine, volám (Miloš Rejchrt)
29: Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu (Miloš Rejchrt)
30: Vyvyšovati tě budu, Hospodine (Jáchym Gondáš) 

31: Hospodine, utíkám se k tobě (Pavel Hošek)
32: Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt (Pavel Filipi)
33: Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit (Martin Prudký)
34: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase (Tomáš Molnár)
35: Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou (Gabriela Ivana Vlková)
36: Tak zní vzpurný výrok svévolníka: „Nemám v srdci místo pro strach z Boha“ (Miloš Rejchrt)
37,1-22: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům (Pacifik Matějka)
37,23-40: Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty (Pacifik Matějka)
38: Hospodine, v prchlivosti své netrestej mne (Tomáš Molnár)
39: Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty (Jan Sokol)
40: Snažně jsem doufal v Hospodina (Gabriela Ivana Vlková)
41: Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného (Ladislav Heryán) 

Ostatní výklady

1: Co dělá a nedělá blahoslavený člověk a co svévolník (Jiří Beneš)
8: Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! (Miloš Rejchrt) 

16: Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! (Jan Heller)
17: Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář (Pavel Filipi) 

20: Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví (Ladislav Heryán)
22: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil (Jan Heller)
23: Potřebuje člověk pastýře? (Jan Heller)
25: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši (Ladislav Heryán)
27: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? (Pavel Filipi)
29: Moc a působnost Hospodina hlasu (Pavel Filipi)
29: Přiznejte Hospodinu slávu a sílu (Martin Prudký)  

30: Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin (Ladislav Heryán)
32: Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata (Ladislav Heryán)
33: Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu (Pavel Filipi)
34: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý (Jiří Beneš)  

40, 1-11: Všechnu naději jsem složil v Hospodina (Jaroslav Sýkora)  

51: Kající Žalm Davidův při setkání s Náthanem (Pavel Filipi)
59: Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, buď mi hradem proti útočníkům (Daniel Ženatý) 

60: Zanevřels na nás, Bože, prolomils naše řady (Tomáš Molnár)
63: Bože, tys Bůh můj! (Martin Prudký)
68: Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé (Pavel Filipi) 

71,1-15: Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! (Daniel Ženatý)
72: Bože, předej své soudy králi (David Javornický)
78,1-8: Lide můj, naslouchej učení mém (Jiří Beneš)
79: Prosba o pomstu (Jan Heller) 

80: Metafora o vinné révě (Jiří Beneš)
82: V shromáždění bohů postavil se Bůh (Martin Prudký)
85: O Hospodinově hněvu i o jeho pokoji (Pavel Filipi)
85: Vztah Hospodina k člověku (Jiří Beneš)
89: Zklamání z Boha, jeho jednání a nečinnosti (Jiří Beneš) 

90: Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! (Pavel Filipi)
91: V úkrytu Nejvyššího (Jan Heller)
93: O Boží vládě a Bohu jako králi
95: Pojďte, zaplesejme Hospodinu (Jan Heller)
96: Hospodin je nade všechny bohy (Pavel Hošek)
97: Hospodin kraluje! Zajásej, země (Jiří Beneš)
98: Chvála Hospodina (Jiří Beneš)
98: On bude soudit svět spravedlivě (Pavel Hošek)
98: Zpívejte Hospodinu píseň novou (Petr Chalupa) 

100: Žalm k díkůvzdání (Jiří Beneš)
103: Hospodinovo milosrdenství (Jan Chalupa)
104,24-35: Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! (Jan Heller)
104: Velikost, krása, účelnost a smysluplnost Hospodinova stvoření (Jiří Beneš) 

113, Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! (Gabriela Vlková)
116: Hospodina miluji; on slyší můj hlas (Miloš Rejchrt) 
118: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý (Jiří Beneš)
118: Jak se Žalm 118 kryje s příběhem Kristovým (Jiří Beneš)
118: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý (Petr Chalupa)
119,113-120: Tys má skrýš a štít můj (Petr Chalupa)
119,129-136: Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává (Daniel Ženatý)
113-120: Tys má skrýš a štít můJ (Petr Chalupa) 

121: Pozvedám své oči k horám (Jan Heller)
122: Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! (Petr Chalupa)
126: Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu (Jiří Beneš )
126: Hospodine, změň náš úděl! (Jiří Beneš )
128: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina (Pavel Filipi) 

130: Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine (Miloš Rejchrt)
130: Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine (Petr Šandera)
137: U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem (Jan Heller)  

145: Po všechny dny ti chci dobrořečit (Martin Prudký)
146: Hospodina budu chválit po celý svůj život (Jiří Beneš)
146: Chval, duše má, Hospodina (Ladislav Heryán)
150: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! (Jiří Beneš) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas