List Efezským

Efez bylo v době apoštola Pavla hlavní město římské provincie Asie. V nejstarších dochovaných rukopisech však slova o adresátech "v Efezu" chybí a badatelé se domnívají, že původně byla epištola adresována obecně všem křesťanům v Malé Asii bez bližšího určení místa.

List je psán velmi slavnostním hymnickým stylem, čímž se odlišuje od nesporných Pavlových epištol. Velmi se však stylem a obsahem podobá listu Koloským. Pavlovo autorství je považováno za sporné a list je většinou kritických badatelů řazen mezi tzv. deuteropaulina, tedy mezi spisy, jejichž autory byli Pavlovi žáci. Vznik epištoly je kladen asi do 80. let 1. století

Důvodem jeho sepsání bylo nebezpečí synkretismu a gnostických tendencí, které se objevovaly v církvi a hrozily potlačit pravý obsah křesťanské zvěsti. Na tato nebezpečí reaguje autor zejména v prvé polovině listu, zaměřené na obsah křesťanské víry, zdůrazněním, že Kristus je vyvýšen nade všechnz "mocnosti" a je hlavou církve. Druhá polovina je zaměřena na důsledek života víry: na pravdivost, lásku, mravní čistotu, vzájemnou pokoru a poslušnost. Křesťané mají odložit dosavadní způsoby života a obléct si "nové lidství". Je to upozornění na to, že duchovní proměně má odpovídat i proměna praktického života. List svým obsahem a svými důrazy dál předává teologii apoštola Pavla, jak ji známe z jeho nesporných epištol. 

1,3-14: Být chválou Jeho slávy (Petr Pokorný)
1,3-14: Díkůvzdání (Jiří Beneš)
1,15-19: Modlitba apoštola Pavla (Mireia Ryšková) 

2,11-21: V něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem (Petr Pokorný) 

3,13-21: Kristova láska přesahuje každé poznání (Pavel Hošek) 

5,1-20: Dbejte pečlivě na to, jak žijete (Miloš Rejchrt)
5,21-33: Vztah muže a ženy (Jan Staněk) 

6,10-20: Oblečte plnou Boží zbroj (Pavel Hošek) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas