Genesis (1. kniha Mojžíšova)

Kniha Genesis, první kniha Pentateuchu, se hebrejsky jmenuje Berešít, "Na počátku". Obsahově se dělí na dvě zřetelné části.

Kapitoly 1 až 11 vypráví o stvoření světa, prvních lidí Adama a Evy a jejich vyhnání ze zahrady Eden, o první vraždě (Kain a Abel), o Noemovi a potopě světa, o stavbě babylónské věže a zmatení jazyků. Tato část knihy Genesis se souhrnně nazývá předvěk. 

Druhá část knihy, kap. 12 až 50, popisuje příběhy tzv. praotců, Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa. Příběh o Josefovi v Egyptě je jedna souvislá novela zahrnující kapitoly 37 až 50. Obě části Genese mají své zvěstné, teologické důrazy. V první části je to svědectví o svrchovaném Bohu stvořiteli a světu jako dobrém stvoření. Je to přitakání tomuto hmotnému světu, který není sám o sobě špatný, ba naopak, je prohlášen za dobré dílo. Starověký posluchač v Genesi rovněž zaslechl polemiku s různými kulty Předního Východu, tedy že Slunce, Měsíc, hvězdy a moře nejsou božské kvality, ale právě naopak, jsou součástí stvoření. 

Zvěstný obsah druhé části se váže k postavám praotců. Abraham se stává pravzorem víry (ve smyslu důvěry v Boha) tím, že uposlechne Boží hlas a vyjde ze své dosavadní zajištěnosti vstříc neznámé budoucnosti. Známá je i zkouška víry, kdy měl Abraham obětovat svého syna Izáka. Příběhy o Jákobovi hovoří o jeho zápasech s bratrem, tchánem a nakonec s poslem Božím o požehnání. Příběh o Josefovi v Egyptě chce vysvětlit, jak se Izraelité do Egypta dostali a je svědectvím o Bohu, který jedná skrytě za událostmi, které vnějšímu zraku připadají jako náhody, a který nakonec vše přivede k dobrému cíli. 

Co se týče doby vzniku a autorství této knihy a celého Pentateuchu, tak dle židovské tradice bývá připisováno Mojžíšovi. Už od starověku se ale ozývaly námitky, že Mojžíš nemůže být autorem celého Pentateuchu. Moderní bádání vcelku věrohodně prokázalo, že Pentateuch obsahuje texty různě staré, a že současná podoba textu má za sebou delší proces redakce, to nevylučuje, že některé tradice mohou přímo pocházet z Mojžíšovy doby nebo přímo od něj. Obecně je ale třeba rozlišovat mezi konečnou redakcí textu a vlastním stářím dané látky. 

1,1-5: Stvoření světa (Jan Heller) 

 

Stvoření světa. Biblický text: Genesis 1,1-5. Hostem Petra Vaďury je profesor Jan Heller.

Vložit na svůj web

1: Alternativní biblické zprávy o stvoření (Jiří Beneš) 

 

První část rozsáhlého projektu, ve kterém bude Petr Vaďura se svým hostem biblistou Jiřím Benešem probírat tzv. pradějiny, tedy prvních 11 kapitol první knihy Bible, knihy Genesis. Úvodní část přináší pohled na alternativní biblické zprávy o stvoření.

Vložit na svůj web

1,1-3: První den stvoření světa (Jiří Beneš) 

1,3-13: První tři dny stvoření (Jiří Beneš)  

1,14-23: Čtvrtý a pátý den stvoření světa (Jiří Beneš)  

1,26-31: Stvoření člověka (Jiří Beneš)  

2: Druhá biblická zpráva o stvoření (Jiří Beneš)  

2,15-17: Boží instrukce pro člověka (Jiří Beneš)  

2,18-25 Stvoření ženy (Jiří Beneš)  

2,18-25: Není dobré, aby člověk byl sám (Jan Sokol)  

3,1-7: První pokušení a hřích (Jiří Beneš)  

 

První pokušení a hřích. Biblický text: Genesis 3, 1-7. Host pořadu: biblista Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

3,1-7: Pokušení a pád prvních lidí (Jiří Beneš)  

 

Pokušení a pád prvních lidí. V 9. části výkladu pradějin, které popisuje kniha Genesis v prvních 11 kapitolách, se budeme zabývat prvními sedmi verši třetí kapitoly. Ty vyprávějí příběh pokušení a pádu prvních lidí. Hostem je opět biblista Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

3,8-13: Následky lidské neposlušnosti (Jiří Beneš)  

3,14-24: Hospodinova reakce na pád člověka (Jiří Beneš)  

 

V 11. části rozhlasového výkladu pradějin, tedy prvních 11. kapitol biblické knihy Genesis, se budeme věnovat textu Gn 3,14-24, ve které svatopisec líčí Hospodinovu reakci na pád člověka. Hostem Petra Vaďury je biblista Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

4,1-7: Kain, Ábel a jejich oběti (Jiří Beneš)  

 

Kain, Ábel a jejich oběti (Genesis, 12. část). Ve 12. části rozhlasového seriálu o pradějinách země budeme s biblistou Jiřím Benešem číst prvních 7 veršů 4. kapitoly knihy Genesis. Přemýšlet budeme o Kainovi, Ábelovi a jejich obětech.

Vložit na svůj web

4,7b - 11: Příčiny a průběh vraždy Ábela (Jiří Beneš)  

 

Příčiny a průběh vraždy Ábela (Genesis, 13. část). Ve čtení a výkladu počátku knihy Genesis jsme se dostali k první biblické vraždě. V oddílu Gn 4,7b - 11 se zaměříme na příčiny a průběh této tragické epizody. Hostem Petra Vaďury je biblista Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

4,13-17: O důsledcích první vraždy v Bibli (Jiří Beneš)  

 

O důsledcích první vraždy v Bibli pojednává v Křesťanské vlně biblista Jiří Beneš. Základ výkladu tvoří text Genesis 4,13-17 (Genesis, 14. část).

Vložit na svůj web

4,16-24: Kainovi potomci a jejich život v oddělení od Hospodina (Jiří Beneš)  

6,1-4: Příčiny potopy (Jiří Beneš)  

6,5-8: Hospodinova lítost nad lidskou špatností (Jiří Beneš)  

7: Biblická potopa (Jiří Beneš)  

 

Biblická potopa (Genesis 20. část). V další části seriálu, ve kterém čteme a vykládáme prvních 11 kapitol biblické knihy Genesis, budeme společně číst 7. kapitolu. Hostem Petra Vaďury je biblista Jiří Beneš a předmětem našeho zájmu bude biblická potopa.

Vložit na svůj web

6,9-22: Potopa a Boží péče o spravedlivého Noema (Jiří Beneš)  

 

Genesis 19. V další části rozhlasového seriálu probírají Petr Vaďura s biblistou Jiřím Benešem z Husitské teologické fakulty UK v Praze 6. kapitolu knihy Genesis, verše 9 - 22. Tématem výkladu je potopa a Boží péče o spravedlivého Noema.

Vložit na svůj web

8,1-22: Konec potopy (Jiří Beneš)  

9,8-17: Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhy (Martin Prudký)  

 

Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhy. Biblický text: Genesis 9, 8-17. Host pořadu: biblista Martin Prudký.

Vložit na svůj web

9,1-7: Požehnání Noema a jeho synů (Jiří Beneš)  

 

S biblistou Jiřím Benešem si Petr Vaďura povídá o požehnáních Noema a jeho synů, o nichž čteme v 9. kapitole První knihy Mojžíšovy, verše 1 - 7. (Genesis 22)

Vložit na svůj web

9,8-17: Smlouva a její znamení (Jiří Beneš)  

9,18-28: Noemovi synové (Jiří Beneš) 

10: Rozmnožení lidstva po potopě (Jiří Beneš) 

 

V další části rozhlasového seriálu o biblických pradějinách probírá Petr Vaďura s biblistou Jiřím Benešem desátou kapitolu První knihy Mojžíšovy. Řeč je o rozmnožení lidstva po potopě. Genesis 25.

Vložit na svůj web

11,1-9: Stavba babylónské věže (Jiří Beneš)  

 

Ve 26. části seriálu o pradějinách se budeme zabývat textem G 11,1-9, který pojednává o stavbě babylónské věže. Hostem je biblista Jiří Beneš. V závěru pořadu navštívíme stacionář Farní charity v Karlových Varech.

Vložit na svůj web

11,10-32: Šémův rodokmen (Jiří Beneš) 

 

Genesis 27. V poslední části rozhlasového seriálu probíráme s biblistou Jiřím Benešem Šémův rodokmen z 11. kapitoly První knihy Mojžíšovy. Jsou to verše 11,10-32. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

12,1-9: Povolání Abrama (Martin Prudký)  

 

Povolání Abrama. Biblický text: Genesis 12, 1-9. Host pořadu: Martin Prudký.

Vložit na svůj web

12,1-9: Vyvedení Abrama z Cháranu do země Kenaanské (Pavel Filipi) 

 

Vyvedení Abrama z Cháranu do země Kenaanské. Biblický text: Genesis 12,1-9. Host pořadu: Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

15,1-21: Smlouva s Abramem (Petr Chalupa)  

 

Smlouva s Abramem. Biblický text: Genesis 15, 1-21. Host pořadu: Petr Chalupa.

Vložit na svůj web

18,1-15: Tři hosté zvěstují Abrahamovi narození syna (Jan Heller)  

 

Tři hosté zvěstují Abrahamovi narození syna

Vložit na svůj web

19,1-29: Zkáza Sodomy (Martin Prudký)  

 

Zkáza Sodomy. Biblický text: Gn 19, 1-29. Host pořadu: doc. Martin Prudký

Vložit na svůj web

22,1-14: Abrahamova zkouška: obětování Izáka (David Javornický)  

22,1-19: Abrahamova zkouška (Martin Prudký)  

32, 23-33: Jákobův zápas s Neznámým u Jaboku (Martin Prudký)  

 

Jákobův zápas s Neznámým u Jaboku. Biblický text: Genesis 32, 23-33. Host pořadu: Martin Prudký.

Vložit na svůj web

34: Dína a Šekem (Jiří Beneš) 

 

Dína a Šekem. Biblický text: Genesis 34. Host pořadu: Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas