Exodus (2. kniha Mojžíšova)

Druhá kniha Tóry, Exodus (z řec. Exodos = vyvedení) se hebrejsky jmenuje Šemót (Jména) a vypráví o ústřední události židovských dějin a teologickém jádru Tóry, vyvedení Izraelitů z Egypta. Ústřední postavou je Mojžíš, kterému se zjevuje Hospodin (český opis Božího jména - tetragramu JHVH) a vysílá ho společně s Áronem k faraonovi s žádostí, aby propustil Izraelce z Egypta. První část knihy, kap. 1 - 15, vyprávějí o tomto vyvedení z Egypta a druhá část, kapitoly 16 - 40 pak o putování Izraelitů pouští a uzavření smlouvy s Hospodinem na hoře Sinaj. Téma exodu z Egypta je považováno za ústřední téma celé Tóry, které je připomínáno na mnoha místech Starého zákona. V první části jsou ústředními postavami Mojžíš, kterému se zjeví Hospodin, a faraón, který až po tzv. deseti egyptských ranách propustí Izraelce z Egypta. Izraelci přechází přes Rákosové moře a putují pouští do Kenaanu. K důležitým momentům knihy patří ustanovení pesachové slavnosti, hodu beránka, v kap. 11 a dar Desatera v kap. 20.

Vedle narativních textů obsahuje Exodus i ustanovení různých zákonů, příkazu a nařízení. Vedle apodiktického (Apodiktický = určitý, bez výjimky, vždy platný) Dekalogu to jsou různá kasuistická ustanovení, např. v tzv. Knize smlouvy (kap. 21 - 23), vztahující se ke konkrétním událostem nebo společenským jevům. Z dnešního pohledu řeší různé přestupky a trestné činy. 

Kniha Exodus (Jan Sokol)  

3,1-15: Zjevení Božího jména Mojžíšovi (Martin Prudký) 

3: Tetragram Božího jména (Jan Heller) 

15,1-18: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil (Pacifik Matějka) 

17,1-7: Mojžíš vyvádí žíznícímu lidu vodu ze skály (Robert Řehák)  

17,8-13: Boj Izraelců s Amalechitskými (Jan Heller) 

20,1-17: Desatero přikázání (Jiří Beneš)
20,22-26: Ustanovení o oltáři (Martin Prudký) 

21,1-6. 12-14. 24-25. 28-30. a 22, 15-26: Podoba Mojžíšova zákona (Vojtěch Soudský)  

22,1-5, 20-26: Příkazy Tóry a jejich význam pro dnešní dobu (Jan Heller)  

24,1-18: Na Sinaji uzavírá Hospodin smlouvu se svým lidem (Martin Prudký) 

32,7-14: Izraelci si na poušti zhotovili modlu (Pavel Hošek) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas