Izajáš

Prorok Izajáš. Freska z rumunského kláštera Govora - Foto: Jana Šustová

Prorok Izajáš. Freska z rumunského kláštera GovoraFoto: Jana Šustová

Prorok Izajáš patří mezi proroky k význačným postavám a jeho obsáhlý spis tvoří 66 kapitol. Jedná se o nejrozsáhlejšího "literárního" proroka ve Starém zákoně. 

Jméno Izajáš, hebrejsky Jéšajáhú, znamená "Hospodin je spása" a je to jméno jednoznačně vyznavačské, které vyjadřuje základní teologický program proroka. Kniha se dělí na dvě části. 

První část, kapitoly 1 až 39, nazývané někdy jako Protoizajáš, jsou přičítány proroku Izajášovi z 8. stol. př. n. l. Kapitoly však zřejmě obsahují i různé původně anonymně tradované látky, které však teologicky odpovídaly izajášovské linii a byly tedy začleněny do knihy proroka spásy par excellence

Druhá část, kapitoly 40 až 66, nazývané někdy jako Deuteroizajáš, je považována za sbírku prorockých výroků z pozdější doby, která byla kvůli stejnému motivu spásy připojena ke knize proroka Izajáše, Toto hodnocení, vycházející z jazykového a obsahového rozboru, se objevuje už u židovských učenců v 11. století a moderní kritická biblistika jej považuje za skoro jisté. Konzervativnější badatelé vysvětlují tyto rozdíly autorovou vědomou změnou stylu psaní a tím, že proroku Izajášovi bylo dáno předpovědět budoucí události tak podrobně, že mohl napsat i jméno perského krále Kýra, o kterém se píše ve 44. kapitole, který umožnil návrat z babylónského zajetí. 

Hlavním tématem obou částí je spása Hospodinova. První část knihy obsahuje kritické výroky proti nevěrnému lidu, proti okolním pohanským národům, apokalyptické obrazy Božího soudu a končí vyprávěním o záchraně Jeruzaléma před asyrským vládcem Sancheribem. Uprostřed válečnými konflikty rozbouřené doby se má narodit ten, kterému bude dáno jméno Immanuel (S námi Bůh). Navzdory všemu negativnímu, o čem prorok hovoří, tak Bůh svůj lid neopouští. 

Druhá část knihy nás přivádí někdy do doby konce babylónského zajetí, hovoří o Hospodinově "pomazaném" služebníku (Ebed JHVH), mesiáši, který vykoná dílo spásy, a o novém Izraeli, který z tohoto díla vzejde. Kapitoly 42 až 52 obsahují čtyři tzv. ebedské písně. 

Kniza Izajáš je vzhledem ke svému důrazu na spásu a mesiášským motivům druhou nejcitovanější starozákonní knihou v Novém zákoně. Motiv zástupného utrpení Hospodinova služebníka v Iz 53 se stal přímo základním kamenem teologie Nového zákona a Ebed JHVH je vykládán jako proroctví o Ježíši Kristu. Mezi kumránskými nálezy se dochoval 7,5 m dlouhý svitek obsahující celou tuto knihu. 

Kompletní výklad Izajáše s RNDr. Gabrielou Ivanou Vlkovou, ThD.

1: Hospodin obviňuje svůj lid z nevěry
2 - 3: Den Hospodinův a výroky proti pyšnému Jeruzalému
4 - 5: Výroky o soudu a varování pro nevěrný Boží lid
6: Povolání Izajáše do služby proroka
7,1 – 8,8: Proroctví o dívce, která počne a porodí syna
8,9 - 10,4: Zaslíbení dítěte  

10,5-34: Výstraha pyšné a agresivní Asýrii
11-12: Zaslíbení z Jíšajova pařezu vyroste proutek a vlk bude pobývat s beránkem
13,1 - 14,27: Zkáza Babylónu a pád babylónského krále
14,28 – 18,7: Výroky proti národům
19,1 – 21,17: Výroky proti Egyptu a Asýrii  

22 a 23: Proroctví Šebnovi a Eljakímov
24 a 25: Výroky soudu i povzbuzení
26 a 27: Řada zaslíbení
28: Kritika sebejistého lidu
29: Proroctví proti Jeruzalému vyústí ve velká zaslíbení  

30 a 31: Hospodin soudí nevěrný lid, ale opět nabízí východisko
32 a 33: Hospodin povstal jako soudce proti sebejistotě lidu
34 a 35: Výroky proti Edómu, vize zpustošené země a zaslíbení o návratu na Sijón
36 a 37: Ohrožení Jeruzaléma a zkáza asyrského vojska
38 a 39: Postava krále Chizkijáše, jeho nemoc, modlitba a činy  

40: Potěšení pro lid v babylónském zajetí
41: Hospodin utěšuje svůj lid a zahanbuje modly
42: První píseň o Hospodinově služebníku  

43: Hospodin povzbuzuje s potěšuje svůj lid
44: Povzbuzení lidu a polemika s výrobci model
45: Hospodin vysvobodí svůj lid prostřednictvím krále Kýra
46 a 47: Srovnání Hospodina s modlami a pád dcery babylónské
48: Naléhavá výzva k odchodu z Babylóna
49,1-13: Druhá píseň o Hospodinově služebníku, kterým je obnovený Izrael
49,14 – 50,3: O Hospodinově lásce  

50,4-11: Třetí Píseň o Hospodinově služebníku
51,1-16: Hospodin je Utěšitel svého lidu (Ivana Gabriela Vlková)
51,17 – 52,12: Probuď se, Jeruzaléme
52,13 - 53,12: Píseň o trpícím Hospodinově služebníku
54: Plesej, neplodná
55: Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám
56 a 57: Na nových základech
58: Pravý půst
59: Hospodinova ruka stačí na záchranu  

60: Vzejde ti světlo a nastane věčné veselí
61: Obnova lidu a zaslíbení Ducha
62: Hospodin slibuje Jeruzalému obnovu a spásu
63-64: Hospodin poráží nepřítele a ujímá se svého lidu
65: Hospodinovi věrní obdrží zemi
66: Hospodin stvoří novou zemi i nebesa  

Ostatní výklady

1,10-20: Pravá bohoslužba (Jan Heller)
5,1-7: Píseň o vinici (Jan Heller)
5,1-7: Píseň o vinici (Jiří Beneš)
6,1-8: Povolání proroka Izajáše (Jiří Beneš)
8,23 - 9, 6: Světlo v temnotách (Jiří Beneš)  

11,1-10: Ten, který přijíti má... (Jan Heller)  

35,1-10: Návrat věrných na Sion (Jan Heller)
35,1-10: Naše životy mají budoucnost (Martin Prudký) 

40,1-11: Potěšte, potěšte můj lid! (Martin Prudký)
42,1-9: První ebedská píseň: Hle, můj služebník (Jan Heller)
43,16-28: Velké povzbuzení (Pavel Filipi)
45,1-7.13: Pomazaný Mesiáš (Martin Prudký)
45,1-13: Napřímím všechny jeho cesty (Jan Sokol)
49,1-6: Druhá ebedská píseň: Služebník je nový Izrael (Jiří Beneš) 

50,10b-11: Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno (Pacifik Matějka)
53,3-7: Význam zástupné oběti (Jan Heller)
53: Píseň o trpícím služebníku (Jan Heller)
55,1-13: Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! (Jan Heller)
55,1-13: Uzavřu s vámi smlouvu věčnou (Jiří Beneš)
55,1-11: Kupujte bez peněz! (Jan Heller)
58,3-12: Pravý půst (Martin Prudký)
59,1-14: Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel (Pacifik Matějka) 

60,1-14: K tvému světlu přijdou pronárody (Martin Prudký)
60,1-14: K tvému světlu přijdou pronárody (Tomáš Molnár)
61,1-11: Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody (Pavel Hošek)
62,1-12: Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce (Jiří Beneš)
63,16b - 64, 11: Hospodine, tys náš Otec! (Pavel Hošek)
63,11-64,7: Oslovení Boha jako Otce ve Starém zákoně (Jiří Beneš)
65,17-25: Všechno bude nové (Jan Heller)
66,5-15: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit (Pacifik Mětějka) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas