Jeremjáš

Jméno proroka, hebrejsky Jirmejáhú, není zcela průhledné. Jméno obsahuje v koncovce "jáhú" Boží jméno JHVH a první část se může odvodit od sloves zdvihat, házet nebo obelstít. Význam jména proto jasný není. O samotné osobě proroka toho ale ve srovnání s ostatními prorockými postavami víme asi nejvíce. Narodil se kolem roku 650 př. n. l., pocházel ze svatyně Anatót na území kmene Benjamin a byl potomkem kněžského rodu. Jeho prorocké působení se klade mezi roky 627 za vlády krále Jošijáše a 587, kdy po dobytí Jeruzaléma Babylóňany je odvlečen s judskými uprchlíky do Egypta. 

Víme, že Jeremiáš měl svého písaře Bárucha, který zaznamenával jeho slova, a v kap. 36 máme zaznamenanou zajímavou zprávu o vzniku písemné podoby proroctví. Judský král Jojákím nechává Jeremiášův svitek spálit, ale Báruch jej napíše znovu a přidá k němu ještě další Jeremijášovy výroky. Za jádro knihy, rozdělené do 52 kapitol, jsou považovány Jeremjášovy výroky zapsané Báruchem, ale moderní badatelé uvádějí, že i Jeremjáš se stal jakýmsi modelovým vzorem proroka, proroka volajícího k pokání, a tak byly do této knihy zahrnuty i původně anonymní látky, ovšem stejného jeremijášovsky kajícného ražení. Téma pokání, které jako jediné otvírá zpět cestu k Bohu, je tedy ústředním motivem této knihy. K dalším teologicky důležitým momentům knihy patří varování před přehnaným spoléháním na bohoslužebný kult a chrám (kap. 7), zaslíbení příchodu nového pastýře (kap. 23) a ustanovení nové smlouvy mezi Bohem a člověkem v srdci člověka (kap. 31). 

Řecké znění knihy v Septuagintě je oproti hebrejskému masoretskému textu asi o 2700 slov kratší a řazení některých kapitol je jiné. Tyto odlišnosti není možné přičíst na vrub změnám překladatelů. Moderní badatelé tedy měli za to, že ještě krátce před ustálením židovského kánonu byly v oběhu dvě verze této knihy, jedna delší a jedna kratší. Toto bylo potvrzeno nálezy v Kumránu, kde byly nalezeny tři hebrejské svitky proroka Jeremiáše, z nichž jeden odpovídá z velké části znění Septuaginty. 

1,1-10: Povolání proroka Jeremjáše (Jan Heller)
1,11-19: Jeremjášovo vidění a pověření (Martin Prudký)
6,9-15: Předpověď potrestání vzpurného lidu (Tomáš Molnár)
6,16-30: Trest pro neposlušný lid (Tomáš Molnár) 

11,9-23: Návrat lidu k nepravostem (Gabriela Ivana Vlková)
17,5-8: Požehnání a zlořečení (Petr Chalupa) 

20: Nářek nad hořkostí života (Ladislav Heryán)
23,1-8: Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal (David Javornický)
24.1-10: Fíky dobré a špatné (Gabriela Ivana Vlková) 

31,1-14: O budoucnosti Izraele (Martin Prudký)
31,15-22: Vrať se, izraelská panno, vrať se do těchto svých měst! (Ivana Vlková)
33,1-16: O trestu a nové obnově (Martin Prudký)
33,14-16: Hospodin - naše spravedlnost (Martin Prudký)
33,19-22: Potvrzení smlouvy s Davidem (Jan Heller) 

51,46-58: Nezoufejte, nebojte se zprávy, která se v zemi proslýchá; v tomto roce přijde jedna zpráva a v dalším roce další zpráva (Tomáš Molnár) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas