17. prosince  2006  rubrika: Ranní slovo

Jan Křtitel

Jan Křtitel káže zástupům - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Jan Křtitel káže zástupůmFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Lukáš 3, 1-18
Host pořadu: profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Pavel Filipi

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. 

I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů", jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.´ 

Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: `Náš otec jest Abraham!´ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně." 

Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?" 

On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." 

Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme dělat?" 

On jim řekl: "Nevymáhejte víc, než máte nařízeno." 

Tázali se ho i vojáci: "A co máme dělat my?" 

Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem." 

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. 

Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným." 

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. 

 

Jan Křtitel. Biblický text: Lukáš 3, 1-18. Host pořadu: Pavel Filipi.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas