2. ledna  2005  rubrika: Ranní slovo

Díkůvzdání

Biblický text: Efezským 1, 3-14
Host pořadu: Jiří Beneš

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
v něm nás již před stvořením světa vyvolil,
abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
Ve své lásce nás předem určil,
abychom rozhodnutím jeho dobroty
byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
a chválili slávu jeho milosti,
kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 

V něm jsme vykoupeni jeho krví
a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
když nám dal poznat tajemství svého záměru,
svého milostivého rozhodnutí,
jímž si předsevzal,
že podle svého plánu, až se naplní čas,
přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. 

On je ten, v němž se nám od Boha,
jenž všechno působí rozhodnutím své vůle,
dostalo podílu na předem daném poslání,
abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději,
stali se chválou jeho slávy. 

V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy,
evangelium o svém spasení,
a uvěřili mu,
vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch,
které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. 

 

Díkůvzdání. Biblický text: Efezským 1, 3-14. Host pořadu: Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas