7. prosince  2003  rubrika: Ranní slovo

Počátek činnosti Jana Křtitele

Biblický text: Lukášovo evangelium 3, 1-6
Host pořadu: Jan Sokol

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: 

"Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů," jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ,Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.' 

 

Počátek činnosti Jana Křtitele. Biblický text: Lukášovo evangelium 3, 1-6. Host pořadu: Jan Sokol.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas