19. října  2008  rubrika: Ranní slovo

Hospodin je nade všechny bohy

Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i mocFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Žalm 96
Host pořadu: Religionista Pavel Hošek

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. 

 

Hospodin je nade všechny bohy. Biblický text: Žalm 96. Hostem Petra Vaďury je religionista Pavel Hošek.

Vložit na svůj web

Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.
Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy. 

Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.
Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho. 

Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.
Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho. 

Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.
Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě. 

Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.
Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní, 

Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi.
Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své. 

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas