21. února  2010 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Malé dějinné krédo

Vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává HospodinFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Deuteronomium 26,1-11
Host pořadu: biblista Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní,  vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. 

Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá.“  Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, tvého Boha. Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto:  

„Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem.  Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali.  Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak.  Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky,  a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem.  Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine.“  

A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem.  Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. 

 

Malé dějinné krédo. Biblický text: Deuteronomium 26,1-11. Hostem Petra Vaďury je biblista Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas