5. června  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem

Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptáníFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: 1. Petrova 4,1-19
Host pořadu: Mireia Ryšková

Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v nevázanostech, v žádostech, v opilství, v hostinách, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti, a uráží vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, ačkoli byli podle lidí v těle odsouzeni. 

Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především mějte k sobě vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou Bůh poskytuje, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. 

Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží. 

Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo jako pletichář. Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušni Božího evangelia? A jestliže spravedlivý je stěží zachráněn, bezbožník a hříšník kde se ukáže? 

Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli. 

 

Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Biblický text: 1. Petrova 4,1-19. Hostem Petra Vaďury je docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mireia Ryšková.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas