30. října  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Hrozba kněžím

Rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon (Mal 2,7) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon (Mal 2,7)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Malachiáš 2,1-10
Host pořadu: Petr Chalupa

Nuže, kněží, je o vás rozhodnuto takto: Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete. Hle, obořím se na vaše potomstvo, vmetu vám do tváře výměty, výměty z vašich svátečních obětí. Vynesou vás i s nimi. Věděli jste to, vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí: 

Chci mít smlouvu s Lévim, praví Hospodin zástupů. Má smlouva s ním byla život a pokoj. Dal jsem mu toto: bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Zákon pravdy byl v jeho ústech, bezpráví se na jeho rtech neobjevilo; chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. Vždyť rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z této cesty sešli, mnohé jste přivedli k tomu, že klopýtli o zákon, porušili jste lévijskou smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto i já jsem způsobil, že jste v nevážnosti a ponížení u všeho lidu, za to, že nestřežíte mé cesty a při výkladu zákona straníte osobám." 

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců? 

 

 

Hrozba kněžím. Biblický text: Malachiáš 2,1-10. Hostem Petra Vaďury je docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Petr Chalupa.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas