16. listopadu  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase

Sluneční hodiny na domě v bývalém židovském ghettu v Březnici - Foto: Jana Šustová

Sluneční hodiny na domě v bývalém židovském ghettu v BřezniciFoto: Jana Šustová

Biblický text: Žalm 34;
Host pořadu: Tomáš Molnár, farář Českobratrské církve evangelické z Trutnova

1) Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel. 

2) Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých. 

3) V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti. 

4) Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme. 

5) Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. 

6) Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou: 

7) Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej. 

8) Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich. 

9) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. 

10) Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí. 

11) Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém. 

12) Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu. 

13) Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí? 

14) Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti. 

15) Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej. 

16) Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich: 

17) Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich. 

18) Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje. 

19) Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá. 

20) Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. 

21) Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána. 

22) Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou. 

23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho. 

 

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Biblický text: Žalm 34. Hostem Petra Vaďury je farář Českobratrské církve evangelické z Trutnova Tomáš Molnár.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas