3. února  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Jeremjášovo vidění a pověření

Prorok Jeremjáš. Autor: Michelangelo Buonarroti - Foto: Musei Vaticani

Prorok Jeremjáš. Autor: Michelangelo BuonarrotiFoto: Musei Vaticani

Biblický text: Jeremjáš 1,11-19;
Host pořadu: Martin Prudký, prorektor Univerzity Karlovy a docent Evangelické teologické fakulty této univerzity

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremjáši?" Odpověděl jsem: "Vidím mandloňový prut."  

Hospodin mi řekl: "Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo."  

Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé: "Co vidíš?" Odpověděl jsem: "Vidím překypující hrnec obrácený sem od severu."  

Nato mi řekl Hospodin: "Od severu se přivalí zlo na všechny obyvatele země. Hle, povolám všechny čeledi severních království, je výrok Hospodinův. Přijdou a každá postaví svou soudnou stolici u vchodu do jeruzalémských bran, proti všem jeho hradbám kolkolem i proti všem judským městům. Vyhlásím jim své soudy nad všemi jejich zlými skutky, že mě opustili; jiným bohům pálili kadidlo a klaněli se dílu svých rukou.  

Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich.  

Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův." 

 

Jeremjášovo vidění a pověření. Biblický text: Jeremjáš 1,11-19. Hostem Petra Vaďury je Martin Prudký, prorektor Univerzity Karlovy a docent Evangelické teologické fakulty této univerzity.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas