3. listopadu  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Po všechny dny ti chci dobrořečit

Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije (Ž 145,16). - Foto: Jiří Bílek

Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije (Ž 145,16).Foto: Jiří Bílek

Biblický text: Žalm 145;
Host pořadu: Martin Prudký

Chvalozpěv Davidův .
Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.
Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.

Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.
Budou šířit vše , co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. 

Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 

Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí,
ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,
aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého.
Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. 

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. 

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. 

Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy. 

 

Po všechny dny ti chci dobrořečit. Biblický text: Žalm 145. Hostem Petra Vaďury je Martin Prudký, docent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas