10. dubna  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Požehnání Šalomouna celému shromáždění Izraele

Král Šalomoun držící chrám. Ikonostas Kižského kláštera v Rusku, 18. stol. - Foto: Komise Ruské federace pro záležitosti UNESCO

Král Šalomoun držící chrám. Ikonostas Kižského kláštera v Rusku, 18. stol.Foto: Komise Ruské federace pro záležitosti UNESCO

Biblický text: 1 Královská 8,54-61;
Host pořadu: Petr Chalupa, docent Starého zákona na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci

Když Šalomoun dokončil svou modlitbu k Hospodinu, celou tuto modlitbu a prosbu o smilování, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s dlaněmi rozprostřenými k nebesům. Pak vstoje udělil mocným hlasem požehnání celému shromáždění Izraele: 

„Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 

Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje! Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům. 

A nechť jsou tato má slova, kterými jsem prosil o smilování před Hospodinem, blízká Hospodinu, našemu Bohu, ve dne i v noci, aby zjednával den co den právo svému služebníku i právo Izraeli, svému lidu, aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 

Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu, abyste se řídili jeho nařízeními a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes.“ 

 

Požehnání Šalomouna celému shromáždění Izraele. Biblický text: 1 Královská 8,54-61. Hostem Petra Vaďury je Petr Chalupa, docent Starého zákona na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas