12. března  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Trest pro neposlušný lid

Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Jeremjáš 6,16-30;
Host pořadu: Tomáš Molnár, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově

Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. 

Ale oni řekli: »Nepůjdeme.« 

Ustanovil jsem nad vámi strážné: Věnujte pozornost hlasu polnice! 

Ale oni řekli: »Nebudeme dávat pozor.« 

Proto slyšte, pronárody, poznej, pospolitosti, co se s nimi bude dít! Slyš, země: Hle, já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili. Nač je mi kadidlo, které přichází z Šeby, nejlepší vonné koření z daleké země? Vaše zápalné oběti nedojdou zalíbení, vaše obětní hody mi nejsou příjemné.“ 

Proto praví Hospodin toto: „Hle, kladu před tento lid překážky a klopýtnou o ně otcové spolu se syny, sousedé i druhové zhynou.“ 

Toto praví Hospodin: „Hle, ze severní země přichází lid, pronárod veliký povstává z nejodlehlejších koutů země. Chopí se luku a oštěpu, budou krutí a nebudou znát slitování, jejich hlas bude hučet jako moře, přijedou na koních seřazeni jako muži k boji proti tobě, dcero sijónská.“ 

Jen jsme o něm zaslechli zprávu, ochably nám ruce, zachvátila nás úzkost a bolestné křeče jako rodičku. Nevycházej na pole, nechoď na cestu, nepřítel má meč. Kolkolem děs! Opásej se žínicí, dcero mého lidu, válej se v popelu, konej smuteční obřady jako nad jednorozeným, přehořce truchli, neboť náhle přitáhne na nás zhoubce. 

Ustanovil jsem tě, abys přezkoušel můj lid, zkoumal jeho ryzost. Poznáš a přezkoušíš jejich cestu. Všichni jsou to umíněnci umínění, utrhají, kudy chodí, jsou z bronzu a ze železa, všichni jsou to zhoubci. Měch supí, z ohně vytéká olovo, tavič nadarmo přetavuje, zlí se neodloučí. Nazvou je stříbrem odvrženým, neboť je odvrhl Hospodin.“ 

 

Trest pro neposlušný lid. Biblický text: Jeremjáš 6,16-30. Host pořadu: Tomáš Molnár, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas