26. března  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Vrať se, izraelská panno, vrať se do těchto svých měst!

Bohuslav Reynek: Pieta na dvoře. 1950, suchá jehla s monotypem, 160 x 246 mm - Foto:  Galerie hlavního města Prahy

Bohuslav Reynek: Pieta na dvoře. 1950, suchá jehla s monotypem, 160 x 246 mmFoto:  Galerie hlavního města Prahy

Biblický text: Jeremjáš 31,15-22;
Host pořadu: dominikánka Gabriela Vlková, která přednáší starozákonní biblistiku na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci

Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.“ 

Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území. Zřetelně jsem slyšel Efrajima, jak si stýská: 

»Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán, býval jsem jak nezkrocený býček. Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Po svém návratu chci činit pokání, po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.« 

Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.“ 

Postav si milníky, vztyč ukazatele, zamysli se nad cestou upravenou, nad cestou, po níž jsi chodila. Vrať se, izraelská panno, vrať se do těchto svých měst! Jak dlouho budeš pobíhat sem a tam, dcero odpadlice? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže. 

 

Vrať se, izraelská panno, vrať se do těchto svých měst! Biblický text: Jeremjáš 31,15-22. Host pořadu: Gabriela Vlková. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas