10. února  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Výzva k pokání a milosrdenství

Prorok Zacharjáš. Freska z rumunského kláštera Govora - Foto: Jana Šustová

Prorok Zacharjáš. Freska z rumunského kláštera GovoraFoto: Jana Šustová

Biblický text: Zacharjáš 7,1-14;
Host pořadu: Martin Prudký, docent z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Text podle Ambroziánského kalendáře

Čtvrtého roku vlády krále Dareia, čtvrtého dne devátého měsíce, totiž měsíce kislevu, stalo se slovo Hospodinovo k Zacharjášovi. Tehdy poslal Bét-el Sar-esera s Regem-melekem a jeho muži, aby si naklonil Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů otázali kněží a proroků:  

"Mám se nadále pátého měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil?"  

I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů:  

"Řekni všemu lidu země i kněžím: Když jste se postili a naříkali pátého a sedmého měsíce, teď už po sedmdesát let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? Neprovolával Hospodin právě toto skrze dřívější proroky, když si ještě Jeruzalém a města kolem něho bydlily v klidu a obydlen byl Negeb i Přímořská nížina?"  

I stalo se slovo Hospodinovo k Zacharjášovi:  

"Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Ale oni tomu odmítli věnovat pozornost, svéhlavě se obrátili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli.  

Srdce měli jako z křemene a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky. Proto je postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů. Kdykoli volal, oni neslyšeli. Ať si volají, já je neslyším, praví Hospodin zástupů. Odvanu je vichrem mezi nejrůznější pronárody, které neznají, a země bude za nimi zpustošena, takže jí nikdo nebude procházet. Tak pustošili přežádoucí zemi." 

 

Výzva k pokání a milosrdenství. Biblický text: Zacharjáš 7,1-14. Hostem Petra Vaďury je Martin Prudký, docent z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Text podle Ambroziánského kalendáře.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas