7. října  2012 v 19:15  rubrika: Zprávy

Nová kniha o středověkém aškenázském judaismu

Pavel Sládek: Raši (1040-1105) - Foto: Nakladatelství Academia

Pavel Sládek: Raši (1040-1105)Foto: Nakladatelství Academia

Dr. Pavel Sládek z Ústavu Blízkého východu a Afriky patří přes svůj mladý věk k našim nejvýznamnějším judaistům. Na Karlově univerzitě vyučuje hebraistiku, spolupodílel se na založení Centra židovských studií Filosofické fakulty univerzity. Na knižním trhu se nedávno objevila původní monografie dr. Sládka věnovaná ústřední židovské osobnosti středověku, komentátorovi a učenci Rašimu, který žil v letech 1040 – 1105. Knize s podtitulem „vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech“ věnujeme náš další příspěvek.

„Rabi Šelomo Jicchaki, zvaný akronymem Raši, je patrně nejvýznamnějším autorem středověkého aškenázského judaismu,“ píše autor v úvodu své knihy. Šíření Rašiho spisů v evropských zemích, v severní Africe a dokonce i v Jemenu dokládá nejen ohlas jeho díla u místních učenců, ale také legendy, které jsou s jeho životem spojeny. Podle jedné z nich působil ke konci života v Praze a byl pochován na Starém židovském hřbitově.  

Ve skutečnosti Raši studoval v porýnských akademiích a později se vrátil do rodného Troyes jihovýchodně od Paříže, kde založil vlastní akademii. Po vzoru svých učitelů pokračoval v tvorbě komentářů k Talmudu, avšak spolu s okruhem svých žáků vytvořil také zcela nový žánr hebrejského písemnictví – biblický komentář. Ještě za Rašiho života se jeho spisy staly vůbec nejčastěji studovanými středověkými hebrejskými texty.  

Nedávno publikovaná monografie dr. Pavla Sládka o Rašim nabízí poprvé v českém jazyce pohled do života židovské společnosti severní Francie a Porýní vrcholného středověku. Popisuje každodenní život židovské menšiny v době, kdy v křesťanské západní Evropě ještě neexistovala ghetta, Židé se věnovali vinařství nebo obchodu se zbraněmi a autorita rabínů vycházela především z jejich osobního charizmatu a učenosti.  

V centru autorovy pozornosti stojí ovšem Rašiho osobnost a dílo, především jeho komentáře k biblickým knihám na pozadí židovské knižní kultury. Podrobně se zabývá rekonstrukcí a popisem metodologie, kterou Raši používá ve výkladu biblických textů, stejně jako přijetím Rašiho díla a způsoby, jakými jej vnímali významní židovští učenci následujících staletí. Autor čerpal z primárních pramenů; do své knihy zařadil a komentáři opatřil četné ukázky z pojednávaných textů.  

Dr. Pavel Sládek již roce 2008 vydal „Malou encyklopedii rabínského judaismu“. Svou knihou o Rašim dále zúročil svůj odborný zájem o problémy středověké a raně moderní rabínské literatury a židovského myšlení ku prospěchu odborníků i laické veřejnosti. 

Autor:  Leo Pavlát

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas