Statut Nadačního fondu Českého rozhlasu

Preambule

Poslání fondu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Fond chce napomáhat takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. Hovoříme-li o člověku – pak máme na mysli člověka bez ohledu na jeho handicap – ať už fyzický či mentální, barvu pleti či národnostní příslušnost.

Symbolickým vyjádřením našeho poslání je obraz mozaiky. Mozaika vzniká přikládáním kamínku ke kamínku s představou konečného obrazu, s vědomím skutečnosti, že každý má svou nenahraditelnou úlohu. Dohromady pak tvoří krásný různorodý celek. To je obraz fungující občanské společnosti. 

Část I.

Úvodní ustanovení


I.
Název, sídlo a identifikační údaje fondu

 1. „Nadační fond Českého rozhlasu“ se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, IČ 26419068 (dále jen jako „fond“).

II.
Zřizovatel fondu

 1. Český rozhlas, zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, IČ: 45245053, se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99.

III.
Historie vzniku fondu

 1. Fond byl zřízen zakládací listinou ve formě notářského zápisu dne 22. 11. 2000.
 2. Fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371 dne 15. 12. 2000.
 3. Tento statut podrobněji upravuje podmínky fungování fondu.

IV.
Účel fondu

 1. Účelem fondu je:

a)    podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované,

b)   podpora rozvoje a rozšiřování vzdělávání, zejména modelových a průkopnických projektů a aktivit volného času zaměřených na děti a mládež,

c)    podpora v oblasti sociální a zdravotní,

d)   poskytování charitativní a humanitární pomoci.

 

Část II.

Majetek fondu a jeho použití


V.
Majetek fondu

 1. Majetek fondu tvoří soubor vzniklý z majetkového vkladu zřizovatele do fondu ve výši
  5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) a darů.

VI. 

Použití majetku fondu

 1. Fond používá k dosahování účelu, pro nějž byl zřízen, všechen svůj majetek.
 2. Majetek fondu lze:

a)    použít jako nadační příspěvek,

b)   použít na úhradu nákladů souvisejících se správou fondu,

c)    v ostatních případech také zcizit (např. prodej nebo směna),

a to pouze v souladu s účelem fondu, za podmínek stanovených zákonem, tímto statutem a případně rozhodnutím správní rady fondu.

 1. Majetek fondu nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.

VII.
Zcizení majetku fondu

 1. Majetek fondu lze zcizit v souladu s účelem fondu.
 2. Zcizení majetku lze realizovat za následujících podmínek:

a)    zcizení majetku do 50.000,- Kč oznamuje ředitel fondu správní radě,

b)   zcizení majetku nad 50.000,- Kč podléhá schválení správní rady. 

VIII.
Nadační příspěvky

 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je v souladu se zákonem, tímto statutem, případně rozhodnutím správní rady fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byl fond zřízen. Nadačním příspěvkem se rozumí příspěvek, grant, dar či stipendium (v textu tohoto statutu také jen jako „nadační příspěvek“).
 2. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti. O poskytnutí nadačního příspěvku může dále rozhodnout komise, která je k tomuto zmocněná správní radou. Správní rada rovněž může zmocnit ředitele fondu, aby samostatně rozhodoval o poskytnutí nadačního příspěvku do výše 50.000,- Kč. Rozhodnutí zmocněnců bere správní rada na vědomí.
 3. Podmínky fungování komise zmocněné k rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku jsou uvedeny ve zvláštním interním dokumentu.
 4. Žadatelem o nadační příspěvek může být fyzická osoba nebo právnická osoba.
 5. Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku fyzickým osobám jsou přijímány v průběhu celého roku. Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku právnických osob jsou přijímány v rámci vyhlášených výběrových řízení s výjimkou mimořádně naléhavých případů.
 6. Správní rada nebo její zmocněnec může žadatele vyzvat k doplnění dalších údajů potřebných pro posouzení žádosti a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li žadatel údaje dle předchozí věty ve stanovené lhůtě, hledí se na jeho žádost, jako by nebyla podána.
 7. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nebo její zmocněnec do 1 měsíce od podání kompletní žádosti, pokud není žádost podána v rámci konkrétního výběrového řízení, v jehož podmínkách bylo stanoveno jinak.
 8. Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje:

a)    označení projektu, který má být fondem podpořen,

b)   označení žadatele,

c)    formu podpory,

d)   výši poskytnutých prostředků

 1. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

10. Fond je v mimořádných případech oprávněn poskytnout třetí osobě také dar, o němž rozhoduje správní rada.

11. Nadační příspěvek nesmí být poskytnut politické straně či hnutí.

12. Nadační příspěvek nesmí být poskytnut členům orgánů fondu, osobám jim blízkým a zaměstnancům fondu.

13. S příjemcem nadačního příspěvku fond uzavírá smlouvu, která upravuje konkrétní podmínky použití prostředků nadačního příspěvku.

14. Osoba, jíž byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem, jinak je povinna tento příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.

15. Osoba, jíž byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

IX.
Náklady na správu fondu

 1. Náklady na správu fondu musí být vedeny odděleně od nadačních příspěvků.

X.
Podnikání fondu

 1. Fond může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře účelu fondu.

Část III.

Orgány fondu

Orgány fondu jsou správní rada a dozorčí rada.

XI.
Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a odpovídá za koncepci činnosti fondu.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a)    rozhodovat o otázkách, jejichž realizace je tímto statutem výslovně spojena se souhlasem správní rady

b)   schvalovat interní dokumenty, které stanovují pravidla pro poskytování nadačních příspěvků nebo blíže specifikují fungování fondu,

c)    rozhodovat o změnách statutu fondu,

d)   schvalovat rozpočet fondu, náklady na správu veřejných sbírek a případné změny,

e)    schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,

f)    rozhodovat o sloučení fondu s jiným nadačním fondem či nadací,

g)   rozhodovat o změně právní formy fondu na nadaci,

h)    volit nové členy správní rady a dozorčí rady, přičemž kandidáta na člena dozorčí rady navrženého zřizovatelem je správní rada povinna zvolit,

i)     odvolávat členy správní rady a dozorčí rady, přestanou-li splňovat podmínky členství či funkce, nebo pokud porušili závažným způsobem zákon či statut fondu,

j)     odvolávat členy správní rady a dozorčí rady, pokud o tom na zasedání správní rady rozhodne alespoň 5 členů správní rady,

k)    z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu a místopředsedu,

l)     navrhovat a schvalovat kandidáty na funkci ředitele fondu, určit rozsah jeho pravomocí, strukturu a výši jednotlivých složek jeho odměny a navrhovat a schvalovat odvolání ředitele fondu,

m)  stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady,

n)    jmenovat členy komise zmocněné k rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku, určit rozsah jejich pravomocí a případně výši jejich odměny,

o)   rozhodovat o podmínkách a pravidlech, za kterých může být nadační příspěvek poskytnut,

p)   jmenovat likvidátora fondu a stanovit výši jeho odměny,

q)   vyhlašovat konkrétní projekty a programy fondu a prohlašovat je za ukončené,

r)     stanovit pravidla pro omezení nákladů na správu fondu

s)  schvalovat zřizování a rušení pracovních pozic v rámci fondu.

 

XII.
Členství ve správní radě

 1. Správní rada je kolektivním orgánem složeným z osmi členů. Správní rada může se souhlasem zřizovatele fondu počet členů správní rady zvýšit.
 2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba plně svéprávná, ve vztahu k účelu fondu bezúhonná, která není členem dozorčí rady, a která není vůči  fondu v pracovněprávním poměru, což platí i pro osoby jí blízké.
 3. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
 4. Funkční období členů správní rady je tříleté a je stanoveno pro všechny členy ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna členů správní rady.
 5. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
 6. Členství ve správní radě zaniká:

a)    uplynutím funkčního období,

b)   úmrtím,

c)    odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství, nebo porušil-li závažným způsobem zákon či statut fondu, nebo pokud o tom na zasedání správní rady rozhodne alespoň 5 členů správní rady,

d)   odstoupením, přičemž platí, že v tomto případě členství zaniká ke dni termínu konání zasedání správní rady, na němž bude zvolen nový člen správní rady. Pokud k volbě nového člena správní rady nedojde ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla správní rada informována o odstoupení člena správní rady, platí, že uplynutím této lhůty toto členství zaniká.

 • Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na jeho uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
 • Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří mohou svolávat a řídit zasedání správní rady.
 • Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich zvolených ke dni hlasování.
10. K rozhodnutí správní rady je potřeba souhlasu většiny jejich přítomných členů, není-li v tomto statutu uvedeno jinak. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

11. K rozhodnutí správní rady o změně statutu fondu je třeba souhlasu třípětinové většiny všech jejích zvolených členů ke dni hlasování.

12. K rozhodnutí správní rady o sloučení fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady.

XIII.
Zasedání správní rady

 1. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.
 2. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo dozorčí rada nebo ředitel.
 3. Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda nebo místopředseda správní rady či na základě písemného pověření předsedy správní rady ředitel fondu.
 4. Pozvánka na zasedání správní rady musí být řádně odeslána všem členům správní rady nejpozději 14 dní přede dnem konání zasedání správní rady.
 5. Se souhlasem všech členů správní rady uděleným nejpozději na daném zasedání správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
 6. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:

a)    výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu,

b)   den, místo a čas konání zasedání správní rady,

c)    pořad zasedání správní rady.

 1. Všechny materiály, jejichž obsah má být projednán na zasedání správní rady, musí být řádně odeslány všem členům správní rady nejpozději 7 dnů přede dnem konání správní rady.
 2. Správní rada může na své zasedání pozvat i ředitele fondu.
 3. Pozvánka na zasedání správní rady, včetně příslušných materiálů, musí být též zaslána členům dozorčí rady, kteří mají právo zúčastnit se zasedání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.
 4. Zástupce zřizovatele fondu má právo zúčastnit se zasedání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.

10. Na zasedání správní rady lze rozhodnout pouze o záležitostech uvedených v pořadu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.

XIV.
Rozhodnutí mimo zasedání správní rady – per rollam

 1. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání správní rady.
 2. Návrh usnesení správní rady se v tomto případě předkládá členům správní rady s oznámením lhůty, ve které mají učinit své písemné vyjádření k tomuto návrhu. Nevyjádří-li se člen správní rady ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem souhlasí.
 3. Návrh usnesení správní rady rozesílá členům správní rady předseda správní rady či místopředseda správní rady a tito jsou povinni oznámit výsledky hlasování per rollam jednotlivým členům správní rady a současně vyhotovit zápis o průběhu a výsledku hlasování.

XV.
Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem fondu.
 2. Dozorčí rada:

a)    kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,

b)   přezkoumává roční uzávěrku a výroční zprávu,

c)    dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu se zákonem a statutem fondu,

d)   upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e)    nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.

 1. Člen dozorčí rady je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

a)    nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,

b)   svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu a pokud tak neučiní předseda správní rady fondu.

 1. Člen dozorčí rady má právo účastnit se zasedání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
 2. Dozorčí rada je kolektivním orgánem složeným ze tří členů, přičemž alespoň jeden člen dozorčí rady musí být zvolen na návrh zřizovatele,
 3. Pro dozorčí radu, její členy a pro zasedání dozorčí rady platí přiměřeně čl. XII. odst. 2 – 10 a čl. XIII. a XIV. tohoto statutu.

XVI.
Pravidla fungování orgánů

 1. O průběhu zasedání správní rady a dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předsedající správní nebo dozorčí rady.
 2. Předseda nebo místopředseda správní rady je povinen do 30 dnů ode dne uskutečnění zasedání správní rady písemný zápis dle předchozího odstavce (vč. všech dokumentů, na které zápis odkazuje) doručit předsedovi nebo místopředsedovi dozorčí rady. Stejné povinnosti platí také pro dozorčí radu ve vztahu k radě správní.
 3. Orgány fondu a všichni jejich členové se dohodli na tom, že pro účely komunikace a poskytování si podkladů (např. zaslání pozvánka na zasedání, zasílání si zápisů ze zasedání správní nebo dozorčí rady atd.) dle tohoto statutu postačuje také forma elektronické komunikace. Pro tyto účely je v sídle fondu (u předsedy, místopředsedy nebo ředitele) veden písemný seznam 
 4. e-mailových kontaktních adres, které jsou závazné pro účely veškeré komunikace v rámci fondu.

Část IV.

Zaměstnanci fondu

XVII.
Ředitel fondu

 1. Ředitel fondu je zaměstnancem fondu odpovědným za kreativní a ekonomické otázky fungování fondu, který je přímo podřízen správní radě, jakožto statutárnímu orgánu fondu.
 2. Osoba ředitele fondu je navrhována a schvalována správní radou fondu.
 3. V případě schválení kandidáta na ředitele fondu správní radou je fond (jednající v tomto případě dle pravidel části V. tohoto statut) povinen uzavřít s tímto kandidátem pracovní smlouvu ve lhůtě 30 dnů od tohoto potvrzení. Povinnou náležitostí této pracovní smlouvy je sjednání doložky o odvolatelnosti a vzdání se místa ředitele fondu ve smyslu zákoníku práce. Tento postup se použije také pro odvolání ředitele fondu.
 4. Ředitel řídí sekretariát fondu a odpovídá správní radě za jeho činnost.
 5. Ředitel je oprávněn:

a)    zajišťovat běžný chod fondu a jeho každodenní provoz, a to s péčí řádného hospodáře,

b)   zastupovat fond při jednáních s veřejností a v případě jednání se správními orgány a institucemi je ředitel oprávněn fond zastupovat na základě udělené plné moci,

c)    uzavírat pracovní smlouvy, popřípadě i dohody s externími spolupracovníky.

 1. Ředitel je povinen předložit na každé zasedání správní rady písemnou zprávu o fungování fondu, a to se všemi relevantními informacemi a podklady. Nad rámec povinností dle tohoto odstavce je správní rada oprávněna nařídit řediteli formou pracovního pokynu také zodpovězení dalších otázek a poskytnutí dalších informací, jež mají být obsahem písemné zprávy, přičemž takovýto pokyn je pro ředitele závazný. Správní rada je oprávněna stanovovat řediteli také další úkoly formou pracovních pokynů.

XVIII.
Ostatní zaměstnanci

 1. Fond může mít také další zaměstnance, o jejichž přijetí do pracovního poměru je ředitel předem povinen informovat správní radu.

Část V.

Zastupování fondu

XIX.
Zastupování v právních vztazích

 1. Fond navenek zastupuje předseda správní rady a místopředseda správní rady samostatně.

Část VI.

Účetnictví a výroční zpráva

XX.
Účetnictví

 1. Fond vede účetnictví podle zákona.

XXI.
Výroční zpráva

 1. Fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6. následujícího roku.
 2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle fondu v úředních hodinách.

Část VII.

Zrušení a zánik fondu

 1. Podmínky, za kterých může dojít ke zrušení a zániku fondu, stanoví zákon.

Část VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut v plném rozsahu nahrazuje statut fondu ze dne 16. 1. 2001 ve znění dodatku ze dne 27. 6. 2001.
 2. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem přijetí rozhodnutí o této skutečnosti správní radou.
 3. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými dodatky.
 4. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude uložen do sbírky listin rejstříkového soudu a jeden bude založen v dokumentaci fondu.

 

V Praze dne

Světluška

Roj světlušek s tykadly vyrazí opět do ulic

Jsou jich tisíce a jsou doslova všude! Netřeba mít ale strach, jedná se o světlušcí dobrovolníky, kteří... nasazenými tykadly a zapečetěnou pokladnou ve tvaru lucerny rozsvítí od 10. do 14. září 2018 města a obce po celé republice. Výtěžkem z prodeje propagačních předmětů podpoří Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu děti i dospělé... postižením. V Praze se lidé mohou těšit i na doprovodný program, do prodeje se navíc zapojí známé osobnosti.

Sledujte nás

Kdo jsme | Co děláme | Světluška | Press | Kariéra | Kontakt | Dárky
© 1997-2019 Český rozhlas