Stížnost posluchače A. Hodiny na pořad „Dopoledne s Dvojkou“ (únor 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 22. 2. 2017

Text stížnosti
 

Psychologická poradna šíří tendenční informace

Podávám stížnost na postup Českého rozhlasu Dvojka, který v pořadu „Dopoledne s Dvojkou“ vysílaném 12.12.2016 prezentoval v čase od 10:05 poradnu s psychologem Jiřím Novákem (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3761338, pořad byl následně využit i pro tvorbu článku na webu Českého rozhlasu: http://www.rozhlas.cz/dvojka/rozhovory/_zprava/psycholog-stridava-pece-je-absolutne-nevhodna-pro-dite-do-tri-let--1678827). 

V rámci tohoto pořadu Český rozhlas Dvojka hrubým způsobem porušil příslušná ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, a to zejména: 

písm. a) - poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorůpísm. b) - přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky  

1. Nevyváženost a neobjektivnost v hodnocení rodičovských rolí podle pohlaví

Pořad byl silně nevyvážený z hlediska pohlaví, kdy hned zpočátku byl muž jako otec postaven do negativní role (s dítětem jen hry, žádné povinností, hraní na počítači, dítě chodí pozdě spát, otec používá tento volný režim jako zbraň proti matce, otec matce ubližuje, je méně zodpovědný, úzkostný, vyčítá matce špatnou péči). 

Přitom toto negativní hodnocení otce (které samo o sobě naplňuje nepřijatelné genderové stereotypy) nemá ani oporu v příběhu, jak byl prezentován, kdy dítě mělo zdravotní problémy poté, co matka údajně nedbala tolik na dietu dítěte. Tedy z tohoto pohledu se naopak jevil otec jako osoba, která o dítě dbá více. 

Naproti tomu matka byla popsána jako dbající povinností, vyžadující poslouchání od dítěte apod. Z toho byl vyvozen závěr, že by dítě mělo být svěřeno matce a s otcem být pouze o víkendu jednou za 14 dní. 

Pořad v této podobě je tedy pouze jednostranným podporováním společenských klišé o dokonalých matkách a nedbalých otcích a vhodnosti svěřování dětí do péče pouze matce. 

2. Neobjektivní a neodborné závěry v rozporu s přednesenými fakty

V pořadu byly správně uvedeny některé skutečnosti související s rozchodem rodičů. Například to, že volba mezi rodiči je pro dítě traumatizující, krutá, protože má obvykle rádo oba rodiče. Nebo to, že dítě, které je neustále pod vlivem jednoho rodiče, se nechá velmi snadno ovlivnit proti druhému rodiči a druhý rodič musí svým chováním dokázat dítěti pomluvy vyloučit. Bylo dokonce připomenuto, že i soudci či psychologové v roli soudních znalců jsou také jen lidé a mají tendenci nadržovat rodiči, který je jim sympatičtější. 

Bez ohledu na tyto skutečnosti byly v pořadu učiněny diametrálně odlišné závěry, které jsou s nimi v přímém rozporu. Zachování péče obou rodičů, které má dítě oba rádo, bylo různými způsoby zpochybňováno a problematizováno a naopak bylo doporučováno dítě připravit o péči druhého rodiče - výlučnou péčí pouze jednoho z nich (z výše uvedeného vyplývá, že ve výsledku to tedy může být i ten, který bude prostě sympatičtější soudci nebo soudnímu znalci, bez ohledu na dítě). Byla tedy preferována přesně ta varianta, při které je dítě prakticky stále pod vlivem jen jednoho rodiče, kdy se nechá velmi snadno ovlivnit proti druhému rodiči a ten ani nemá dostatečný časový prostor svým chováním dítě přesvědčit a pomluvy vyloučit. 

Za zmínku stojí též závěry svědčící zřejmě o neodbornosti psychologa, který například tvrdil, že dítě ve střídavé péči u rodičů bydlících ve větší vzdálenosti od sebe „musí zákonitě střídat školu“. Tato „zákonitost“ zde ovšem není, neboť lze nastavit takový režim střídání, kdy i v tomto případě dítě navštěvuje stále jen jednu školu (například všední dny u jednoho rodiče a víkendy a prázdniny u druhého). 

3. Poškozování právního vědomí posluchačů

Poradna byla zcela neodborná a podporovala nesprávné vnímání právní formy střídavé péče. Její podstatou jsou shodná práva a povinnosti obou rodičů a práva dítěte vůči oběma rodičům, nikoliv přesně stejný čas strávený s oběma rodiči. 

Pořad se tak nevyjadřoval ke střídavé péči jako takové, ale k pouze k jedné z možných variant střídání péče - k variantě týden - týden, resp. střídání v pravidelných delších obdobích. Tím narušuje povědomí veřejnosti o této úpravě a vnáší mezi posluchače nesprávné pochopení porozvodového uspořádání. Jak bylo výše uvedeno, podstatou střídavé péče je povinnost obou rodičů ve vymezeném čase zajistit péči (pečovat o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte), ne ovšem nutně ve stejných časových intervalech. 

Zásadním problémem je dále silný diskriminační prvek pořadu, a to diskriminace dětí podle věku. Dítě má ústavní právo na péči obou rodičů od narození, chráněné mezinárodní smlouvou (čl. 7 Úmluvy o právech dítěte). Tzv. styk s dítětem je stanovován pouze jako právo rodiče, nikoliv dítěte. Proto po rozchodu rodičů není právo dítěte na péči obou rodičů zajištěno pouhým stykem při výlučné péči, ale je zajištěno v právní formě střídavé nebo společné péče. Samozřejmě, že u velmi malých dětí je namístě výrazně větší rozsah péče matky, ovšem ani u nich nelze zcela vylučovat právo dítěte na péči otce jako druhého rodiče. 

Proto jedno z tvrzení psychologa (použité dokonce v nadpisu článku), zcela vylučující naplnění ústavního práva dítěte do 3 let věku a zpochybňující toto právo do 6 let věku dítěte, je podněcováním k masovému porušování ústavních práv diskriminací podle věku. 

Neschopnost některých psychologů a soudů zajistit při rozchodu rodičů dětem právo na péči obou rodičů od narození nesmí být důvodem pro systémové pošlapávání práv malých dětí. Škody tímto způsobené jsou trvalé a nevratné. 

Na základě všech výše uvedených skutečností jsem proto přesvědčen, že v rámci pořadu došlo k významnému porušení zásad objektivity a vyváženosti a k poškození právního vědomí obyvatel. Prosím o vyrozumění, jakým způsobem bude v této věci postupováno. Děkuji vám. 

S pozdravem 

Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane inženýre, 

děkujeme za Váš podnět, který nebyl k Vámi uvedené relaci jediný. Členové Rady Českého rozhlasu se s celou záležitostí seznámili a prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu požádali o stanovisko šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojka Martina Gromana, které naleznete v příloze této odpovědi.
Rada Českého rozhlasu se nedomnívá, že by Vámi jmenovaným pořadem byl porušen Zákon o Českém rozhlasu. Stalo by se tak v případě, pokud by na rozhlasových vlnách dlouhodobě zaznívaly pouze pohledy, jaké reprezentuje pan doktor Jiří Novák. Jak z přiloženého vyjádření vyplývá, a to je potěšitelné, Český rozhlas chystá další pořad na toto téma včetně Vaší účasti, jakožto odborníka na tuto oblast s odlišným úhlem pohledu.
Pokud k tomu dojde, Český rozhlas se zachová tak, jak mu Zákon i jeho Kodex ukládá.
Protože střídavá péče patří mezi důležitá a citlivá témata, domníváme se, že Český rozhlas se této problematice bude věnovat i v jiných pořadech, na jiných stanicích. Nicméně musíme připomenout, že Rada Českého rozhlasu ze zákona nesmí zasahovat do programu Českého rozhlasu.
Pane inženýre, přejeme Vám pevné zdraví a pokud možno zůstaňte posluchačem Českého rozhlasu. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den, 

kritizovaným vysíláním dopolední Poradny ČRo Dvojka z 12. prosince loňského roku jsme se zabývali nejen s moderátorkou pořadu, ale také s přizvaným odborníkem, psychologem dr. Jiřím Novákem. Ten dokonce s panem Ing. Hodinou hovořil telefonicky a také se dohodli na osobním setkání, kde celou problematiku společně prodiskutují. 

Pan doktor Novák na náš dotaz k této stížnosti konstatoval, že z jeho pohledu je těžké paušalizovat celou tématiku, protože každý případ je silně individuální a dají se sledovat jen jisté dominantní trendy, které v našem vysílání také uvedl. Nelze ani jednoznačně říci, že existuje pouze jedna cesta, jak střídavou péči o dítě mezi rozvedenými rodiči řešit. Přizvaný psycholog ostatně v pořadu konstatoval, že střídavá péče rodičů by měla být vyvážená, že i ti benevolentnější rodiče by měli ve střídavé péči dbát o své povinnosti a o dítě pečovat. Vymezení otec versus matka nebylo možná právě šťastné, nicméně nebylo v pořadu konstatováno, že by toto bylo jediné rozlišení rolí, v zásadě šlo uvedení častějšího modelu, nikoli dogmatu. Navíc vycházelo, jak se v průběhu Poradny ukázalo, z konkrétních zkušeností pozvaného psychologa. A jak ukázal konkrétní příběh posluchače, který jsme uvedli, reálná situace bývá často různá, komplikovaná, jen ne černo-bílá. 

Dále pan dr. Novák k dalšímu dílčímu tématu, které do našeho vysílání vnesly dotazy posluchačů a které pan Ing. Hodina ve své stížnosti rovněž zmínil, uvedl: „Pan Ing. Hodina nesouhlasí s názorem, že je překážkou, když dítě střídá školu, chce, aby dítě zůstalo pouze v jedné. Ale - jestliže se rodiče odstěhují do vzdálených míst, kdo by je vozil třeba 60 km tam a zase zpátky do té jedné, původní školy? Nebyla by to pro malé dítě zátěž? Asi ano, ten případ jsem měl a navíc se chlapci posmívali, že je z Prahy a zpívá." Pan dr. Novák přislíbil, že po jednání s panem Ing. Hodinou připraví také své vyjádření k celé jeho stížnosti. 

Celá problematika je natolik vážná a komplikovaná, že se jí ve vysílání ČRo Dvojky věnujeme opakovaně a nadále se k ní budeme s dalšími odborníky vracet, čímž nabízíme a nabídneme různorodé pohledy a názory. Vždy v našem vysílání garantujeme odborníka k uvedenému problému, nicméně nemůžeme odpovídat za jeho názory. Moderátorka naší Poradny, v tomto případě Eva Kličková, je vždy velmi pečlivě připravena a tématikou se dlouhodobě zaobírá, a je tak svým respondentům náležitou partnerkou v diskusi. Navíc naše Poradna vždy vychází z konkrétních případů a příběhů našich posluchačů a nezřídka se k tématu vyjadřuje také více odborníků. V uvedeném vysílání například takto zazněl také hlas odborníka, který se k tématice vyjádřil s dalším konkrétním příkladem ve svém telefonátu do studia. Rozhodně však v rámci pořadu nedošlo k porušení zásad objektivity a vyváženosti či k poškozování právního vědomí obyvatel. 

S pozdravem 

PhDr. Martin Groman, Ph.D.
šéfredaktor ČRo Dvojka 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace