Stížnost posluchače M. Přikryla ohledně vrácení zdvojeného rozhlasového poplatku (srpen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den.
Platil jsem jako ženatý muž duálně Televizní a rozhlasové poplatky na adrese kde žijí s manželkou a i v bytě který vlastním od mládeneckých let,je prázdný "pro syna". Na radu kamaráda prof.doc JuDr Jana Kyselý jsem zaslal oddací list a čestné prohlášení jak na ČT tak na Cs.rozhlas.
Česká televize mi vrátila z 10 let placeného duálního poplatků platby za 36 měsíců.
Český rozhlas při stejné dodaných podkladech to odmítl že by porušil zákon.
Ptal jsem se i svého otce JuDr Ivana Přikryla, a taktéž mi sdělil "že rozhlas musí vrátit"
Prosím o vyjádření.
Děkuji Martin Prikryl 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Přikryle,
děkuji Vám za Vaši stížnost týkající se placení rozhlasových poplatků. Rada Českého rozhlasu ji prostřednictvím generálního ředitele předala příslušným pracovníkům Českého rozhlasu s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji. Po prozkoumání celé záležitosti se Rada Českého rozhlasu s vyjádřením ztotožňuje.  

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Skutkový stav:   

Od 31. 10. 2005 je evidován v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku pod spojovacím číslem SIPO 1231044052 poplatník Lucie Přikrylová. 

Od 30. 11. 2005 evidoval ČRo do května 2017 v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku pod spojovacím číslem SIPO 8000449007 poplatníka rozhlasového poplatku Martina Přikryla, a to od 30. 11. 2005. 

květen 2017 – poplatník Martin Přikryl, plátce SIPO 8000449007, provedl odhlášení z evidence poplatníků rozhlasového poplatku na pobočce České pošty.

23. 5. 2017 – do ČRo doručena žádost poplatníka Martina Přikryla o vrácení uhrazeného poplatku na SIPO 8000449007, ulice Holandská 2437, Kladno, s odůvodněním, že od roku 2008 žije ve společné domácnosti s manželkou na adrese Petra Bezruče 3002, Kladno. 

5. 6. 2017 – ČRo odeslal Martinu Přikrylovi zamítavou odpověď na žádost o vrácení již uhrazeného poplatku s odkazem na zákonnou povinnost nahlašovat skutečnosti vedoucí k odhlášení z evidence poplatníků rozhlasového poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly. 

5. 6. 2017 – poplatník Martin Přikryl informoval Český rozhlas o vrácení uhrazeného televizního poplatku Českou televizí ve výši 4.869,-Kč. 

7. 6. 2017 - telefonický hovor s Martinem Přikrylem a operátorkou ČRo, Martin Přikryl opětovně zdůvodňuje svoji žádost o vrácení, operátorka ČRo sděluje, proč ze strany Českého rozhlasu není možné rozhlasový poplatek vrátit. 

26. 7. 2017 - Martin Přikryl zasílá ČRo další e-maily, ve kterých se znovu odvolává na Českou televizi, která mu uhrazený televizní poplatek za poslední 3 roky vrátila, a uvádí, že se bude případně s ČRo soudit.

27. 7. 2017 – telefonát Martina Přikryla s vedoucí oddělení evidence ČRo, ve kterém Martin Přikryl znovu žádá o prošetření situace a uvádí, že se obrátil na Radu Českého rozhlasu a očekává její vyjádření. 

Zákonný rámec  

Evidenci poplatníků a způsob hrazení rozhlasových poplatků upravuje zákon č. 348/2005 Sb.,
o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Relevantní ustanovení zákona týkající se předmětu stížnosti Martina Přikryla: 

§ 5 odst. 6 zákona: „Změny v základu rozhlasového nebo televizního poplatku jsou účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly tyto změny oznámeny provozovateli vysílání ze zákona.“ 

§ 7 odst. 5 zákona: ,,Odhlásí-li se poplatník z evidence poplatníků nebo sníží-li poplatník počet evidovaných rozhlasových nebo televizních přijímačů, zaplatí rozhlasový nebo televizní poplatek
v původní výši rovněž za měsíc, v němž byly tyto změny oznámeny provozovateli vysílání ze zákona. Případné přeplatky provozovatel vysílání ze zákona, popřípadě pověřená osoba vrátí.“
 

§ 8 odst. 8 zákona: „Z evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku je povinen se odhlásit poplatník, který
a) přestal být poplatníkem podle tohoto zákona,
b) byl osvobozen podle § 4 odst. 1,
c) neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek podle § 5 odst. 2,
a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti odůvodňující odhlášení.
Při odhlášení je povinen připojit písemné čestné prohlášení potvrzující, že nastala některá z těchto skutečností. Odhlašuje-li se z evidence poplatníků fyzická osoba, která podle § 5 odst. 2 neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek, je v čestném prohlášení povinna dále uvést jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu poplatníka, s nímž žije ve společné domácnosti a který splnil oznamovací povinnost podle odstavce 2.“

Postup Odboru obchodu a rozhlasových poplatků ve věci poplatníka Martina Přikryla

Odbor obchodu a rozhlasových poplatků obdržel od Martina Přikryla dne 23. 05. 2017 písemnou žádost o vrácení uhrazeného poplatku na SIPO 8000449007, ulice Holandská 2437, Kladno, s odůvodněním, že od roku 2008 žije ve společné domácnosti s manželkou na adrese Petra Bezruče 3002, Kladno a sdělil, že se na pobočce České pošty odhlásil jako poplatník rozhlasového poplatku pod SIPO 8000449007. 

Veškeré evidenční změny (v případě Martina Přikryla odhlášení z evidence poplatníků rozhlasového poplatku), jsou dle § 5 odst. 6 zákona účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly tyto změny oznámeny provozovateli vysílání ze zákona. 

Český rozhlas v souladu s § 5 odst. 6 zákona odhlásil Martina Přikryla z evidence poplatníků rozhlasového poplatku s účinnosti od měsíce června 2017. ČRo postupoval v souladu s § 7 odst. 5 zákona, kde je stanoveno, že poplatník je povinen hradit poplatky za evidované rozhlasové přijímače i za měsíc, ve kterém oznámil provozovateli ze zákona, že se odhlašuje z evidence poplatníků rozhlasového poplatku dle § 8 odst. 8 zákona. 

Poplatník má povinnost stanovenou v § 8 odst. 8 zákona odhlásit se z evidence poplatníků rozhlasového poplatku, pokud naplní některou skutečnost uvedenou v tomto ustanovení, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti odůvodňující odhlášení. Při odhlášení je poplatník povinen připojit písemné čestné prohlášení potvrzující, že nastala některá z těchto skutečností. Tato povinnost je uložena poplatníkovi a bez jejího splnění nelze v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku provést změny, které vedou k odhlášení poplatníka. Je zcela na poplatníkovi rozhlasového poplatku, aby postupoval v souladu s § 8 odst. 8 zákona. Tuto povinnost splnil Martin Přikryl až v květnu 2017 na pobočce České pošty. Český rozhlas nemá žádné zákonné možnosti zjišťovat a ověřovat, zda evidovaný poplatník nemá duplicitní evidenci z důvodů nesplnění jeho zákonných povinností či zda duplicitní platby nemají jiný důvod. Český rozhlas nemá žádný zákonný důvod, který by jej opravňoval vrátit Martinu Přikrylovi již uhrazené rozhlasové poplatky za domácnost vedené pod SIPO 8000449007 do května 2017, vzhledem k tomu, že Martin Přikryl provedl odhlášení až v květnu 2017.

Český rozhlas postupoval v tomto případě s péčí řádného hospodáře, plně v souladu se zákonem
a s Kodexem ČRo, a to konkrétně s čl. 4 a čl. 26 Kodexu. 

Odbor obchodu a rozhlasových poplatků 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace