Všeobecné obchodní podmínky Českého rozhlasu

(dále jen „VOP“)

Obsah

Preambule
1. Vymezení pojmů
2. Postup při uzavírání smlouvy o komerčním vysílání
3. Odmítnutí akceptace objednávky, výpověď uzavřené smlouvy
4. Snížení celkového objemu reklamní kampaně
5. Závazky Objednatele
6. Technické podmínky pro zařazení reklamního spotu/Spotu a sponzorského vzkazu/Vzkazu
7. Cenové podmínky
8. Platební podmínky
9. Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady odvysílaného obchodního sdělení
10. Obchodní tajemství
11. Změna VOP
12. Závěrečná ustanovení 


Preambule

Český rozhlas (dále jen „ČRo“) je oprávněn dle zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a dále za podmínek stanovenými dalšími právními předpisy zejména potom zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen jako „ZPRTV“) uzavírat smlouvy na vysílání obchodních sdělení, zahrnující rozhlasovou reklamu a sponzorské vzkazy, a to na všech svých celoplošných, speciálních i regionálních rozhlasových stanicích.

VOP jsou účinné od 01. 01. 2013 a nahrazují všechny předchozí VOP nebo obdobná ustanovení upravující vysílání obchodních sdělení v ČRo.1.     Vymezení pojmů

1.1. Celoplošná stanice – ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava

1.2. Regionální stanice – ČRo Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Region - Středočeský kraj, ČRo Region - Vysočina, ČRo Sever;

1.3. Speciální stanice – ČRo RadioWave, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, ČRo Rádio Česko;

1.4. Rozhlasová stanice – zahrnuje Celoplošné stanice, Speciální stanice a Regionální stanice;

1.5. Objednatel – právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o odvysílání obchodního sdělení v programu rozhlasové stanice. Objednatelem může být Klient nebo reklamní agentura, která zastupuje Klienta;

1.6. Klient – subjekt, od kterého pochází podnět k vysílání obchodních sdělení a který určuje, co má být předmětem obchodního sdělení;

1.7. Reklamní agentura – je právnická nebo fyzická osoba, která pro Klienta objednává neb mu zprostředkovává vysílání obchodního sdělení;

1.8. Obchodní sdělení – pro účely těchto VOP se obchodní sdělením rozumí reklama nebo sponzorování;

1.9. Obchodní případ – každá objednávka akceptovaná ČRo.

1.10. Programové schéma – přepsaný Program rozhlasové stanice;

1.11. Reklamní spot nebo Spot – celistvé a ohraničené obchodní sdělení v podobě reklamy určené k odvysílání na Rozhlasové stanici;

1.12. Sponzorský vzkaz nebo Vzkaz celistvé a ohraničení obchodní sdělení určené ke sponzorování pořadů nebo programů ČRo;

1.13. Všeobecné obchodní podmínky – soubor platných pravidel pro zařazení Obchodního sdělení do Rozhlasového vysílání Rozhlasových stanic ČRo;

1.14. RPR – Rada pro reklamu;

1.15. Reklamní kampaň - odvysílání dohodnutého počtu obchodních sdělení v dohodnutém časovém období na základě uzavřené smlouvy mezi ČRo a Objednatelem;

1.16. Exkluzivní kampaň - je exkluzivní zařazení Reklamního spotu/spotů jednoho Objednatele v rámci kalendářního týdne v rozhlasovém vysílání celoplošné stanice ČRo 1 – Radiožurnál (tzn. po období kalendářního týdne jsou vysílány výhradně Spoty jednoho Objednatele);

1.17. Objednávka – návrh Objednatele na uzavření smlouvy o vysílání obchodního sdělení na programech rozhlasových stanic, který je podán na stanoveném formuláři;

1.18. Smlouva o komerčním vysílání nebo Smlouva – smluvní vztah uzavřený mezi ČRo a Objednatelem v souladu s těmito VOP, kdy ČRo na jedné straně se zavazuje odvysílat Obchodní sdělení a Objednatel na druhé straně se zavazuje zaplatit cenu podle ceníku platného v době uzavření smlouvy. Smlouva může být uzavřena formou potvrzení objednávky nebo formou uzavření obchodní smlouvy tj. písemné smlouvy o vysílání obchodního sdělení, která je označena jako smlouva.

1.19. Ceník – ceník vydaný ČRo, který je účinný ke dni uzavření Smlouvy;

1.20. Rámcová smlouva – smluvní vztah uzavřený mezi ČRo a Objednatelem v souladu s těmito VOP, podle něhož jsou dále uzavírány Smlouvy, kdy ČRo na jedné straně se zavazuje odvysílat Obchodní sdělení a Objednatel na druhé straně se zavazuje zaplatit cenu podle ceníku platného v době uzavření smlouvy. Rámcová smlouva se vždy uzavírá prostřednictvím obchodní smlouvy.

1.21. Barterová smlouva - smluvní vztah uzavřený mezi ČRo a Objednatelem v souladu s těmito VOP, kdy předmětem plnění na straně ČRo je závazek k vysílání obchodního sdělení a na straně Objednatele je proti plnění v nepeněžité podobě. Barterová smlouva se vždy uzavírá prostřednictvím obchodní smlouvy.

1.22. Vysílací materiál – nosiče se záznamem Spotu či požadovaný text Vzkazu, rodný list Spotu či Vzkazu, je-li Spot či Vzkaz dodáván Objednatelem a další údaje vyžadované kolektivními správci dle specifikace sdělené ČRo Objednateli. Rodný list musí být dodán v podobě, v jaké ji požadují kolektivní správci. Dle požadavků kolektivních správců Rodný list aktuálně musí obsahovat minimálně název skladby, má-li skladba název, jméno autora popř. textaře, označení nakladatele a přesnou stopáž použité hudby.

1.23. Rodný list – průvodka dodaného Spotu či Vzkazu obsahující všechny informace o tom, co předmětný Spot či Vzkaz obsahuje z hlediska autorskoprávně chráněného obsahu a práv na ochranu osobnosti (zejména údaje o autorech obsažené hudby, textů, výkonných umělcích, výrobcích zvukového záznamu, hlasech účinkujících fyzických osob ve smyslu práv na ochranu osobnosti včetně případných omezení rozsahu užití apod.).

1.24. Pevné umístění – je smlouvou definované přesné časové umístění obchodního sdělení ve vysílání ČRo;

1.25. Volné umístění – je umístění obchodního sdělení v programu rozhlasové stanice bez předem smlouvou určeného časového ukotvení;

1.26. Smluvní strany – ČRo na straně jedné a Objednatel na straně druhé.

1.27. Pojmy program, pořad, reklama a sponzorování popř. jiné pojmy, jejichž definice je obsažena v ZPRTV a současně nejsou definovány těmito VOP, mají stejný význam jako v ZPRTV.

 

2.     Postup při uzavírání smlouvy o komerčním vysílání

2.1. Smlouva o komerčním vysílání se uzavírá prostřednictvím potvrzení objednávky nebo prostřednictvím uzavření obchodní smlouvy.

2.2. Doručením podepsané objednávky Objednatel souhlasí s těmito VOP. Předpokladem uzavření smlouvy o komerčním vysílání je písemná akceptace /přijetí doručené objednávky ze strany ČRo, které se zpravidla děje podpisem a doručením potvrzené objednávky zpět Objednateli.

2.3. Předpokladem přijetí objednávky se strany ČRo je řádné vyplnění objednávkového formuláře (zejména identifikační údaje, přesný název značky výrobku či služby resp. předmětu obchodního sdělení, doba trvání reklamní kampaně, délka a specifikace umístění Spotu či Vzkazu, ceny atd.) a v případě zastoupení Klienta reklamní agenturou přiložení písemného pověření Klientem, ze kterého jasně vyplývá rozsah pověření reklamní agentury (např. vyznačení výrobků nebo služeb, na které se reklamní kampaň vztahuje).

2.4. Předpokladem přijetí objednávky je rovněž uvedení, kdo je zadavatelem a kdo je zpracovatelem reklamy ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě.

 

3.     Odmítnutí akceptace objednávky, výpověď uzavřené smlouvy

3.1. ČRo není povinen objednávku akceptovat.

3.2. ČRo si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat či odmítnout vysílání obchodního sdělení a vypovědět uzavřenu smlouvu s okamžitým účinkem, který nastává doručením výpovědi, pokud by odvysíláním obchodního sdělení mohlo dle názoru ČRo s ohledem na původ, formu či obsah obchodního sdělení dojít:

  •    k porušení platných právních předpisů,
  •    k postihu ČRo ze strany třetích osob (nositelů autorských práv, kolektivních správců, soutěžitelů apod.) či orgánů veřejné moci,
  •    k porušení samoregulačních norem či etických pravidel, kterými se ČRo cítí být vázán,
  •    k porušení oprávněných zájmů ČRo ve vztahu k třetím osobám,
  •    k porušení oprávněných zájmů ČRo v závislosti na obsah obchodního sdělení a jeho případnou nevhodnost ve vztahu k programové nabídce stanic ČRo nebo důvěryhodnosti značky ČRo.

3.3. V případě, že nastane případ, že ČRo odmítne akceptovat objednávku či odvysílat obchodní sdělení z jednoho z výše uvedených důvodů, vyzve ČRo Objednatele k úpravě Spotu či Vzkazu a stanoví k tomu Objednateli lhůtu. Jestliže Objednatel nedodá ve stanovené lhůtě Spot či Vzkaz upravený požadovaným způsobem, je ČRo oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem, který nastává okamžikem doručení výpovědi, popř. neakceptovat objednávku. Obdobně se postupuje v případě, že Spot či Vzkaz je v rozporu s požadavky na něj kladenými těmito VOP zejména pak technickými podmínkami uvedenými níže. Byla-li již mezi Objednatelem a ČRo uzavřena Smlouva, je ČRo namísto výpovědi oprávněn na základě jednostranného rozhodnutí posunout termín prvního vysílání předmětného Spotu či Vzkazu.

3.4. ČRo si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat či vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem, který nastává doručením výpovědi, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky vůči ČRo.

3.5. ČRo si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat či vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem, který nastává doručením výpovědi, pokud není možné zajistit vysílání Obchodního sdělení z důvodu programových změn/změny programového schématu. ČRo je oprávněn provádět programové změny dle svých potřeb. V případě, že Smlouva stanoví vysílání obchodního sdělení s pevným umístěním a programovou změnou je závazek ČRo k umístění obchodního sdělení dotčen, je ČRo oprávněn namísto výpovědi smlouvy rovněž změnit umístění obchodního sdělení dle aktuálního programového schématu. Stejná práva má ČRo v případě nemožnosti odvysílání obchodního sdělení z důvodu překážek, které nastaly z technických důvodů.

3.6. ČRo si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat či vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem, který nastává doručením výpovědi, pokud Objednatel nepředá vysílací materiál včas, nebo pokud předaný vysílací materiál neodpovídá požadavkům těchto VOP popř. jiným požadavkům, které byly Objednateli sděleny.

3.7. ČRo je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem, který nastává doručením výpovědi, pokud Objednatel

  •    podstatným způsobem porušil svoje povinnosti stanovené Smlouvou,
  •    Objednatel opakovaně (alespoň 2x) porušil Smlouvu, nebo
  •    Objednatel porušuje Smlouvu i přes výzvu ČRo k odstranění takového porušení.

3.8. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy způsobem uvedeným v tomto článku, zavazuje je Objednatel zaplatit ČRo cenu plnění ČRo poskytnutého do okamžiku doručení výpovědi a v případě, že k výpovědi smlouvy došlo z důvodů na straně Objednatele, je Objednatel povinen zaplatit ČRo rovněž smluvní pokutu ve výši zbývající části ceny Smlouvou sjednaného plnění.

4.     Snížení celkového objemu reklamní kampaně

4.1. Snížení celkového objemu reklamní kampaně ve smyslu celkové ceny reklamní kampaně je možné výhradně na základě písemné dohody smluvních stran.

4.2. Objednatel je oprávněn po uzavření Smlouvy požadovat její změnu ve smyslu snížení celkového objemu reklamní kampaně o méně než 15% z celkové ceny reklamní kampaně bez DPH vyplývající z uzavřené Smlouvy. ČRo se zavazuje takovou změnu Smlouvy akceptovat bez uplatnění jakýchkoliv sankcí vůči Objednateli. Při snížení výsledné celkové ceny reklamní může dojít ke ztrátě nároku Objednatele na slevy, které mu byly poskytnuty s ohledem na původní cenu reklamní kampaně.

4.3. Požaduje-li Objednatel změnu Smlouvy ve smyslu snížení celkového objemu reklamní kampaně o 15% a více % z celkové ceny reklamní kampaně bez DPH vyplývající z uzavřené smlouvy, je ČRo oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z částky, o kterou se celková cena reklamní kampaně má snížit.


5.     Závazky Objednatele

5.1. Nedohodne-li se Objednatel a ČRo písemně jinak, je výrobu reklamního spotu povinen zajistit Objednatel.

5.2. Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje a garantuje, že řádně získal a v celém rozsahu uhradil a vypořádal veškerá práva a veškeré honoráře, odměny a náhrady všech majitelů práv v souvislosti s výrobou a vysíláním obchodního sdělení v rozhlasových programech ČRo, tj. všechna práva k nehmotným statkům (včetně synchronizačních práv) související s obchodním sdělením s výjimkou rozhlasových vysílacích práv k hudebním dílům s textem nebo bez textu. ČRo se zavazuje zajistit úhradu za rozhlasová vysílací práva k hudebním dílům s textem nebo bez textu prostřednictvím Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (dále jen „OSA“); ČRo takto zajistí vypořádání vysílacích honorářů autorů chráněné hudby a textu uvedených v Rodném listu, a to ve výši vyplývající z platné smlouvy mezi ČRo a OSA. Pokud je ve spotu užita hudba a není možno vysílací práva k ní vypořádat shora uvedeným způsobem (např. pokud autor v souladu se zákonem vůči ČRo a OSA vyloučí účinky hromadné smlouvy OSA), je Objednatel zejména povinen získat předem veškerá potřebná oprávnění a tato oprávnění a příslušné honoráře sám uhradit a vypořádat. ČRo v případě, že jí bude následně (např. na základě souhlasu autora nezastupovaného OSA) vyúčtován jakýkoli poplatek od OSA, upustí od vyúčtování poplatku Objednateli jen v případě, že Objednatel nejpozději před začátkem vysílání prokáže, že získal individuální souhlas autora k tomuto způsobu užití díla a že byly vysílací honoráře v celém rozsahu vypořádány, jinak je Objednatel povinen poplatek v celém rozsahu uhradit.

5.3. Pokud je ve Spotu užito zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům ve smyslu definice dle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá Objednatel za to, že získal svolení výrobců zvukových záznamů k výrobě Spotu a svolení výkonných umělců k užití jejich uměleckých výkonů k výrobě Spotu a že přímo vypořádal v celém rozsahu oprávněné nároky všech výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (s těmito osobami či prostřednictvím kolektivního správce Intergram). Objednatel se zavazuje na vyžádání ČRo ve lhůtě, kterou ČRo stanoví, tuto skutečnost doložit předložením kopie příslušné smlouvy nebo např. kopie „Hlášení pro Intergram a potvrzení o platbě za použití komerčních snímků nebo záznamů či snímků vyrobených Českým rozhlasem v reklamě“.

5.4. Pokud reklamní spot obsahuje osobnostní projevy fyzických osob, které neposkytly souhlas s užitím takových osobnostních projevů v rámci svolení dle předchozího odstavce, zaručuje Objednatel, že získal oprávnění k zařazení těchto osobnostních projevů do spotu a k jejich užití při vysílání reklamního spotu a zaplatil příslušné odměny za oprávnění k jejich užití.

5.5. Ustanovení tohoto článku se použijí obdobně v případě, že vysílaným obchodním sdělením je sponzorský vzkaz, který dodává Objednatel.


6.     Technické podmínky pro zařazení reklamního spotu/Spotu a sponzorského vzkazu/Vzkazu

6.1. Objednatel je povinen předložit ČRo k odvysílání Spot či Vzkaz, jehož obsah, forma i provedení je v souladu s platnými právními předpisy, technickými podmínkami a dalšími požadavky a podmínkami, na kterých se smluvní strany ve Smlouvě dohodnou.

6.2. Konečné znění a zvuková podoba Spotu či Vzkazu podléhá schválení ČRo.

6.3. Reklamní spot

Nestanoví-li Smlouva jinak, Objednatel se zavazuje poskytnout ČRo vysílací materiály ke Spotu nejméně 3 pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním (tj. při plánovaném vysílání v pátek je Objednatel povinen doručit Spot nejpozději v úterý). Spot může být dodán:

  •    v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresu obchod@rozhlas.cz ve formátu *.WAV (v min. kvalitě 44.1kHz 16Bit stereo - popř. vyšší) případně v *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s), nebo
  •    na nosiči dat - USB flash disk, CD, MD či R-DAT, kde musí být vždy i kopie Spotu (safe copy).

Max. modulační úroveň Spotu je -9 dBFS (odpovídá analogové úrovni 0 dB 1.55 Vef). Spolu se Spotem musí být doručen i Rodný list Spotu.

V případě, že Objednatel doručí Spot méně než 3 pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním, je povinen zaplatit ČRo poplatek za expresní zpracování Spotu ve výši 5.000,- Kč za každý den zkrácení termínu nebo ČRo může na základě jednostranného rozhodnutí posunout termín prvního vysílání předmětného Spotu.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že součástí závazku ČRo je výroba Spotu. Nestanoví-li Smlouva jinak, podklady pro výrobu Spotu musí být dodány do ČRo nejpozději 10 pracovních dnů před prvním plánovaným vysíláním.

6.4. Sponzorský vzkaz

Nestanoví-li Smlouva jinak, Objednatel se zavazuje poskytnout ČRo vysílací materiály je Vzkazu ke schválení ze strany ČRo v dostatečném časovém předstihu před výrobou Sponzorského vzkazu, nejméně však 10 pracovních dnů před prvním plánovaným vysíláním Vzkazu. V případě, že Objednatel doručí text Vzkazu méně než 10 pracovních dní před prvním plánovaným vysíláním, je povinen zaplatit ČRo poplatek za expresní zpracování Spotu ve výši 1.000,- Kč za každý den zkrácení termínu nebo ČRo může na základě jednostranného rozhodnutí posunout termín prvního vysílání předmětného Vzkazu. V případě, že Vzkaz byl vyroben třetí osobou (tj. nebude vyráběn v ČRo), použijí se obdobně pro takový případ ustanovení o Spotu. Objednatel odpovídá za to, že Vzkaz resp. požadovaný text Vzkazu obsahuje všechny platnými právními předpisy požadované údaje (zejména údaje požadované v § 53 odst. 4 a 5 ZPRTV).

6.5. Všechny nosiče zvuku předané ČRo Objednatelem za účelem plnění Smlouvy zůstávají vlastnictvím Objednatele. ČRo se zavazuje o předané nosiče pečovat s náležitou opatrností, přičemž za tyto nosiče odpovídá pouze do výše jejich pořizovací hodnoty. Objednatel je povinen převzít zpět nosiče do jednoho měsíce od skončení reklamní kampaně (tj. posledního odvysílání Spotu či Vzkazu, který byl předmětem reklamní kampaně). V případě, že tak Objednatel neučiní, je ČRo oprávněn nosiče zlikvidovat.


7.     Cenové podmínky

7.1. Pro vysílání obchodních sdělení platí cenové podmínky stanovené ceníkem platným v době uzavření Smlouvy tj. v době potvrzení objednávky ze strany ČRo. Ceník je vytvořen v souladu s programovým schématem ČRo.

7.2. Cena jednotlivých Obchodních sdělení může být zvýšena o přirážky za umístění Spotů či Vzkazů či snížená o slevy v souladu s ceníkem.

7.3. V případě existence mimořádných podmínek, za kterých je reklamní kampaň realizována (např. unikátní programový počin ČRo apod.), nejsou smluvní strany povinny se řídit ceníkem.

7.4. Ceny dle ceníku neobsahují  sazbu DPH, která bude účtována ve výši dle aktuálních právních předpisů. Ceník tvoří nedílnou součást těchto VOP. ČRo je oprávněn ceník kdykoli jednostranně změnit.

7.5. ČRo poskytuje slevy z cen za vysílání obchodních sdělení uvedené v ceníku. Podmínky pro uplatnění těchto slev jsou obsaženy v ceníku.

7.6. ČRo účtuje přirážky k cenám ve výši uvedené v ceníku. Podmínky pro účtování těchto přirážek jsou obsaženy v ceníku.

Slevy se nevztahují na reciproční plnění tj. na plnění smluvních stran z barterové smlouvy. V případě recipročního plnění se Objednatel zavazuje poskytnout v barterové smlouvě dohodnuté plnění včetně aktuálních slev, které budou ve shodné výši reflektovány v protiplnění ČRo.


8.     Platební podmínky

8.1. Faktury (daňové doklady) jsou vystavovány po skončení zdaňovacího období (kalendářního měsíce) s tím, že ČRo si ponechává právo fakturovat v průběhu měsíce v případě, že je vysílání Obchodních sdělení ukončeno do 15. dne v měsíci.

8.2. Slevy obsažené v ceníku a slevy věrnostní jsou již zahrnuty ve Smlouvě. Sleva roční objemová je Objednateli poskytnuta v přiznané výši formou dobropisu, který bude vystaven po skončení kalendářního roku, nedohodnou-li se smluvní stran jinak.

8.3. ČRo je oprávněn před vysíláním požadovat zaplacení zálohy ve výši určené ČRo. ČRo je oprávněn požadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny za vysílání obchodního sdělení zejména v případě Objednatele, který objednává u ČRo vysílání obchodního sdělení poprvé.

8.4. Splatnost faktur je 15 dní od vystavení faktury. Úhradou se rozumí připsání finančních prostředků na účet ČRo. Smluvní pokuta za každý den prodlení činí 0,05 % z dlužné částky.

8.5. Přímé platby ze zahraničí jsou hrazeny v EUR nebo USD ve výši odpovídající fakturované částce v přepočtu dle oficiálního devizového kurzu vyhlašovaného ČNB v den fakturace. Bankovní poplatky vyplývající z převodu sjednaných plateb ze zahraničí jsou hrazeny výlučně Objednatelem. Za platbu nelze považovat vystavení šeku či směnky bez příslušného převedení na účet ČRo.


9.     Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady odvysílaného obchodního sdělení

9.1. Objednatel je povinen vady ve vysílání obchodních sdělení uplatnit ČRo písemně ve lhůtě do 1 měsíce po odvysílání předmětného obchodního sdělení. Po uplynutí této lhůty není ČRo povinen brát na zřetel případné uplatnění vad ve vysílání Obchodních sdělení. V případě, že Objednatel uplatní vady včas, má nárok požadovat pouze přiměřenou slevu z ceny vysílání obchodních sdělení. Uplatněný nárok Objednatel nemůže měnit bez souhlasu ČRo.

 


10.     Obchodní tajemství

10.1. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní tajemství ČRo a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy ČRo. Dále se Objednatel zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku smluvního vztahu k ČRo pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám. Tyto povinnosti trvají i po skončení trvání smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.


11.     Změna VOP

11.1.  VOP v aktuálním znění jsou k dispozici na webových stránkách ČRo www.rozhlas.cz. ČRo je oprávněn navrhovat změny VOP zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb a s ohledem na obchodní cíle ČRo. V takovém případě ČRo nové znění VOP uveřejní na výše uvedených webových stránkách nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti nových VOP.

11.2.  V případě, že ke změně VOP dojde v průběhu trvání smluvního vztahu a nové VOP nabydou účinnosti za trvání tohoto smluvního vztahu, ČRo Objednateli poskytne informace o navrhované změně VOP nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti nových VOP, včetně informace o navrhovaném dnu účinnosti a navrhovaném znění VOP.

11.3. Pokud se jedná o podstatnou změnu VOP nebo tato změna ve svém důsledku zhoršuje postavení Objednatele jako smluvní strany, má Objednatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě doručením výpovědi nejpozději v pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti nových VOP. Výpověď začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď ČRo doručena. Pokud však Objednatel písemně nevypoví Smlouvu nejpozději v pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti nových VOP, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne účinnosti nových VOP.


12.     Závěrečná ustanovení

12.1. Smluvní strany se ve Smlouvě mohou odchýlit od těchto VOP, v takovém případě platí ustanovení Smlouvy.

12.2. Případné spory vzniklé mezi ČRo a Objednatelem v souvislosti s těmito VOP, smlouvou nebo smluvní dokumentací odkazující na tyto VOP, budou přednostně řešeny smírnou cestou.

12.3. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně podle předchozího odstavce, bude spory řešit v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla ČRo.

12.4. Pro řešení sporů bude rozhodným právem právní řád České republiky.

12.5. Sdělení smluvních stran ve věci změny obsahu či ukončení Smlouvy (včetně změny VOP), musí být učiněna písemně a mohou být činěna prostřednictvím e-mailu nebo doručena poštou (popř. datovou schránkou).

12.6. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a ČRo, avšak pokud Smlouva nestanoví jinak, nejsou k ní fyzicky připojovány.

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2013.

Autor:  Zuzana Nevoralová

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas