Český rozhlas Sever startuje letní soutěž „Pan Bernard má pivo rád“

Poslouchejte, počítejte a vyhrajte pivo! S úplným zněním pravidel velké letní soutěže Českého rozhlasu Sever „Pan Bernard má pivo rád“ se můžete seznámit zde.

1. Pořadatel soutěže 

Český rozhlas Sever, se sídlem Na Schodech 10, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ:45245053 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 20. 6. 2016 do 29. 7. 2016 včetně spotřebitelskou soutěž „Pan Bernard má pivo rád“ (dále jen „soutěž“). 

2. Účastník soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). 

3. Podmínky účasti v soutěži 

Účastník soutěže bude během týdne – vždy od pondělí 5:00 hod do pátku 11:00 hod sbírat nápovědy zařazené 3x denně do vysílání a skládat je do výsledné odpovědi.
Moderátor vždy v pátek v cca 11:30 vyzve posluchače, aby zavolali do živého vysílání a řekli správnou odpověď. Výhercem se stává první volající se správnou odpovědí.
Společně s tímto sdělením soutěží sdělí moderátorovi i kontaktní údaje. 

4. Výhry 

Celkem je stanoveno 5 výher.
Soutěž bude probíhat po dobu 6 týdnů od 20.6.2016 do 29.7.2016, z nichž 5 týdnů ( 20.6.2016-1.7.2016, 11.7.-29.7.) bude soutěžních. Cena v 1. - 4. týden soutěžním týdnu je mix piva Bernard 0,5l/sklo, 20Ks, cca 5-6 druhů (včetně obalů). Cena v 5. soutěžním týdnu je sud Bernard 11° 50L KEG (včetně obalu).
Výhercem se stává účastník v případě, že se na výzvu moderátora ve vysílání dovolá na moderátorem uvedené telefonní číslo a správně odpoví na aktuální soutěžní otázku.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu výher v průběhu soutěže. 

5. Předání výher 

Výhercům bude výhra předána prostřednictvím pořadatele, případně jím pověřené osoby, nebo si ji mohou vyzvednout osobně v sídle pořadatele.
Výherci budou o výhře informováni na jimi uvedené kontaktní telefonní číslo či e-mail.
Pořadatel není odpovědný za nedoručení výher v případě chybně uvedených kontaktních údajů výherce.
Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Výherce je v této souvislosti zejména povinen řídit se podmínkami pro předání výher sdělenými pořadatelem.
Pořadatel provede pokus o kontaktování výherce za účelem oznámení a předání výhry na účastníkem poskytnuté kontaktní osobní údaje maximálně třemi pokusy. V případě neúspěšného kontaktování ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá pořadateli.
Nedoručené či nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Odpovědnost za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Nebezpečí škod na věci přechází na výherce okamžikem předání této výhry k přepravě, nebo okamžikem předáním této výhry výherci. 

6. Zpracování osobních údajů 

Ochrana osobních údajů účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jiným osobám nebudou osobní údaje uživatelů poskytovány.
Účastník bere na vědomí, že pořadatel může zpracovávat osobní údaje účastníka soutěže, tj. jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu a v případě výhry též fotografii, a to pouze za účelem plnění smlouvy. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem bude konkrétně probíhat k prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry v ní.
V případě získání jakékoliv výhry účastník dává souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele.
V případě získání výhry účastník uděluje též pořadateli v souladu s § 84 občanského zákoníku souhlas se zachycením své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (dále jen „snímek“) pořízených pořadatelem v souvislosti s předáváním výhry, jakož i souhlas s rozšiřováním snímku pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
Ke zpracování osobních údajů bude docházet v maximální lhůtě 3 roků od ukončení soutěže. Jiným subjektům než výše uvedenému zpracovateli nebudou osobní údaje zpřístupněny. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

7. Závěrečná ujednání 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících subjektů a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.
Výsledky soutěže posuzuje pořadatel a jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit shora deklarované výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, kdy nebude možné výherce kontaktovat či mu výhru doručit na oznámenou adresu z důvodů ležících nikoliv na straně pořadatele, propadají výhry účastníků ve prospěch pořadatele.
Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
V případě dalších dotazů k pravidlům soutěže mohou soutěžící získat informace na telefonním čísle +420 475 211 686.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.
Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže.
Účastník prohlašuje, že poskytl pouze své vlastní osobní údaje.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.  

Stojíme o váš názor

Pište nám své názory přes webový
formulář, SMS, Facebook nebo
Twitter, můžete je i sdílet se svými
přáteli. Nejzajímavější názory rádi odvysíláme.

Ústecký kraj
  D8, mezi km 64 a 69, ve směru Drážďany, práce na silnici, jízdní pruh uzavřen, Od 26.06.2017 08:10 Do 26.06.2017 15:00, Zálivky, údržba a opravy vozovek AB, zdroj: ŘSD
  Od 26.6.2017 08:00 do 10:05; v ulici Chelčického v obci Roudnice nad Labem okres Litoměřice; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.
  D8, mezi km 43.5 a 21, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 26.06.2017 07:00 Do 26.06.2017 15:00, obsekání PHS, SOS hlásky, SDZ , sekání trávy ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace