Začínají zápisy dětí do prvních tříd. Co by měl předškolák umět, napoví ministerské desatero

K zápisům do prvních tříd přijde letos přes 140 dětí (ilustrační foto) - Foto: Filip Jandourek

K zápisům do prvních tříd přijde letos přes 140 dětí (ilustrační foto)Foto: Filip Jandourek

Přes 140 tisíc dětí bude letos bojovat o místo v první třídě. Začínají zápisy, od nichž zhruba pětina dětí odejde s doporučením na odklad. Loni to bylo nejčastěji kvůli vadám řeči, děti ale mají také podle zjištění inspektorů potíže se soustředěním. Rodiče ještě před zápisem mohou zjistit, co má dítě umět. Pomůže jim ministerské desatero.

Děti by měly znát řadu písniček i básniček. Kromě toho by jim nemělo dělat problém zavázat tkaničky, házet a chytat míč, používat správně příbor nebo se umět obléct. 

Dokument také pamatuje na správné držení tužky nebo rozlišování pravé a levé strany. Dítě by stejně tak mělo zvládnout nákup v obchodě nebo vyřídit telefonický vzkaz. 

 

Co je obsahem ministerského desatera, zjišťovala redaktorka Klára Bílá

Vložit na svůj web

Ve školce se ale také naučí postarat se sám o sebe. „To znamená, že když opouštějí školku, tak by měly mít základní návyky sebeobsluhy, což jim přináší takovou vnitřní jistotu. Měly by vědět, na jaký problém stačí samy a kdy si mají říct o pomoc,“ říká učitelka Zuzana z jedné pražské školky. 

Učitelé u zápisu hlavně zjišťují základní dovednosti dítěte. Přijímání je ale na školách různé. Kandidát na ministra školství Marcel Chládek z ČSSD proto uvažuje o sjednocení zápisů

Školu si mohou rodiče vybrat. „Rozhodně si myslím, že je dobře, mít na výběr. Nedá se říct, že spádová škola bude nejlepší. Přiznám se, že nejhlavnější na škole, kterou jsem vybírala, bylo, že tam na prvním stupni učí muži,“ popisuje maminka školačky Jana Reitrová. 

Uvažujte o škole o rok dříve 

Na výběr školy už moc času nezbývá. O škole ale mohou rodiče uvažovat i rok dopředu. Mnoho rodičů se rozhoduje podle webových stránek škol. 

„To určitě nestačí, ale začít webem je určitě dobré. Nastolí to doma výběr školy jako téma. Je třeba, aby se oba rodiče začali o školství zajímat, protože dnes je to opravdu někde jinde, než to sami zažili ve školních lavicích. Důležité je, aby se do škol šli podívat,“ řekl v Ranním interview Miroslav Hřebecký, lektor semináře Brašnička pro rodiče ze spolku EDUin. 

 

Hostem ranního interview Radiožurnálu byl Miroslav Hřebecký, lektor semináře Brašnička pro rodiče ze spolku EDUin

Vložit na svůj web

„Určitě doporučuji navštívit výuku v dopolední hodině. V běžné výuce uvidíte učitele i děti v normální akci. Když si sednete někam dozadu, tak na vás vyučující i děti během chvíle zapomenou a chovají se přirozeně. Je to úplně něco jiného než akce jako den otevřených dveří nebo zápis,“ doporučuje Hřebecký. 

Podle něj je také důležité vybrat si konkrétního učitele. „To dítě bude během prvního stupně v mikrosvětě většinou s jedním učitelem a hodně záleží na tom, jak vyučující k dětem přistupuje, jaký k nim má vztah a jaké hodnoty jim hodlá předávat.“ 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze   

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 

- svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) 

- je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) 

- zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 

- zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 

- postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- zvládá odloučení od rodičů 

- vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 

- projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

- ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 

- je si vědomé zodpovědnosti za své chování 

- dodržuje dohodnutá pravidla 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 

- mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 

- mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) 

- rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

- má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 

- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 

- používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

- spolupracuje ve skupině 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 

- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 

- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 

- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) 

- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 

- řadí zpravidla prvky zleva doprava 

- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)  

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy   

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 

- složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 

- rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) 

- rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 

- sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 

- najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 

- rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 

- postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 

- reaguje správně na světelné a akustické signály 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 

- orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 

- porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 

- rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 

- rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 

- třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 

- přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 

- chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 

- rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 

- „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 

- záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 

- pamatuje si říkadla, básničky, písničky 

- přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 

- postupuje podle pokynů 

- pracuje samostatně 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 

- navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 

- nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 

- je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 

- zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny 

- vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 

- ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 

- k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 

- je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším) 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 

- zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 

- je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 

- svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 

- zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 

- zná celou řadu písní, básní a říkadel 

- zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 

- vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 

- hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli  

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě   

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) 

- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 

- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat 

- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)  

- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 

- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 

- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 

- zná faktory poškozující zdraví (kouření) 

- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí 

(Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
 

Pořad: Zprávy  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: pondělí–neděle ráno každých 15 minut, většinu dne každých 30 minut, o víkendu večer každou celou hodinu  |  Délka pořadu: 2-10 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace