Antidiskriminační zákon podle chytré Horákyně

11. duben 2008

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech schválila návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon). Zákon vyvolává řadu velmi věcných a zásadních výhrad.

Shrňme si ty nejčastější: Zákon prakticky nepomůže nikomu, ale dá dostatečné nástroje na soudní šikanování zaměstnavatelů, poskytovatelů služeb, atd. Povyšuje sexuální orientaci na roveň rase či náboženství. Je do té míry vágní, aby bylo možné prostřednictvím soudu šikanovat druhé. Zákon předpokládá, že všichni jsou stejní - ignoruje rozdíly ve společnosti a to hlavně mezi muži a ženami. Bude zřejmě možné si vynucovat kvóty v přijímacím řízení na školy, ve volbách.

Zatímco původní pojetí diskriminace znamenalo zdržet se zasahování, v poslední době se pod vlivem levice posouvá antidiskriminace v charakter vynutitelného práva: zejména práva na výhody všeho druhu. V pracovně-právních vztazích je diskriminace považována v podstatě za prokázanou, nedokáže-li obviněný svou nevinu - tedy zavádí se zde jistá forma presumpce viny.

Česko koketuje s antidiskriminačním zákonem několik let, normu se však zatím nepodařilo uvést v život. Antidiskriminační zákon připravoval již v roce 2004 ministr spravedlnosti Pavel Němec. A téměř po čtyřech letech putuje norma Parlamentem. Proč přijetí zákona vlastně trvá tak dlouho? Hlavní příčinou zpoždění antiskriminačního zákona byl - podle ministerstva spravedlnosti - především fakt, že v průběhu jeho příprav byly do České republiky zasílány další směrnice EU ke vztahu rovnosti mužů a žen.

Přitom v případě, že zákon neprojde úspěšně legislativním procesem, tedy zastaví ho Senát nebo president, hrozí údajně pokuty a žaloby od Evropské komise, a to přesto, že Česká republika má ve svém právním řádu upravenou problematiku diskriminace už na mnoha místech, v desítkách zákonů, kterých se týká - jmenujme například zákoník práce, zákon o zaměstnanosti atd. EU ale po svých členech vyžaduje, aby tuto problematiku řešili jediným zákonem. Je to tedy jen úřední zpupnost Bruselu, jak se domnívají kritici zákona? Na to si každý odpověz sám.

O co vlastně jde? Zákon například řeší diskriminační aspekty práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání či podnikání, včetně odměňování, členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, členství a činnosti v profesních komorách, přístupu ke zboží a službám, i k sociálnímu zabezpečení. Základní pravidlo zákona zní: Fyzická osoba má právo v dotčených právních vztazích na rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována. Diskriminací se rozumí nerovné zacházení z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Diskriminovaná osoba má právo se domáhat nápravy u soudu, a to včetně peněžité náhrady.

Dopady zákona například pro podnikatele - zaměstnavatele mohou být likvidační. V případě jakékoliv neshody a nespokojenosti mohou zaměstnanci jednání svého zaměstnavatele označit za diskriminační, přestože třeba k diskriminačnímu chování ve skutečnosti vůbec nedošlo. Příkladů lze vyjmenovat celou řadu: horší finanční ohodnocení, neúspěch při konkurzu na určitou pracovní pozici, apod. Zaměstnanec je tak zvýhodněný, protože pokud neprokáže diskriminační jednání ze strany zaměstnavatele, nic mu nehrozí. Dobré jméno zaměstnavatele ale může být vážně ohroženo již jen samotným tvrzením, že "tento zaměstnavatel diskriminuje určité skupiny lidí".

Stojí za to citovat senátora Miroslava Škalouda, který měl vůči zákonu zásadní výhrady už před dvěma lety. Připomeňme, že tehdy byl návrh zákona v Senátu zamítnut pro - cituji - neurčitost pojmů, pro rozšiřování nebezpečného pojetí presumpce viny a také z důvodů omezování osobní svobody. Senátor Škaloud napsal: "Projevy nenávisti a nabádání k útokům vůči jiným osobám, což lze chápat jako diskriminaci, má řešit a také řeší trestní právo. Všechny ostatní diskriminace v soukromém styku jsou však součástí lidské svobody - svobody rozlišovat. Latinský základ tohoto slova odkazuje právě na rozlišování, vcelku přirozenou vlastnost lidského rozumu. Podstatou soukromé sféry je právě rozhodování o tom, s kým se sdružím a s kým ne, s kým se stýkám a s kým ne, s kým uzavřu smlouvu a s kým ne. Toto rozhodování vždy představuje svého druhu diskriminaci a je založeno na rozlišování.

Pár příkladů: Antidiskriminační zákon se výslovně vztahuje na poskytování vzdělávání a přístup ke službám pro veřejnost včetně bydlení. Hrozí tedy vytlačování dívčích škol, židovských gymnázií nebo pánských klubů do ilegality? Znamená to, že majitel musí byt ve vlastním domě pronajmout i osobě, s níž by se obával strávit pět minut o samotě? Je povinností podnikatele zaměstnávat v soukromé firmě člověka, o jehož pracovitosti má zaměstnavatel důvodné pochybnosti? Absurdita tohoto zákona je dále umocněna hrozbou administrativního nebo dokonce soudního popotahování, které hrozí těm, kdo pečlivě vybírají své zaměstnance, nechtějí si nechat zdemolovat zařízení bytu nebo vyhledávají výlučnou společnost určitého druhu.

Český antidiskriminační zákon tedy opětovným rozšiřováním portfolia diskriminací pole potenciálních konfliktů spíše ještě násobí, než aby je tlumil."

Marek Benda, předseda Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, označil zákon za omyl. Shrnul výhrady zejména vůči pasáži, která zaváděla onu kritizovanou presumpci viny: "Evropská unie předepisuje, aby bylo důkazní břemeno přeneseno částečně na žalovaného, což je v rozporu s naší ústavní i právní tradicí, je to poprvé v našem právním řádu, kdy by došlo k situaci, že žalovaný musí dokázat, že něco neudělal. Proto ústavněprávní výbor doporučil, aby soud byl povinen provést i jiné důkazy, než byly stranami navrženy, to znamená zjistit tzv. materiální pravdu v plném rozsahu, a byl by to soud, který by garantoval, že ten proces proběhne správným způsobem. Jenže tím by se zase zatěžovaly soudy. Proto došlo ke kompromisnímu návrhu, tedy rozdělení onoho důkazního břemene tak, aby žalující osoba, která se cítí být diskriminována, musela prokázat, že došlo k takovému jednání, které má znaky její diskriminace, a žalovaný by musel prokázat, že toto jednání nebylo porušením zásady rovného zacházení, že bylo z nějakého jiného důvodu, nikoliv z těch důvodů, které zákon zapovídá." Tolik Marek Benda.

Může se to sice zdát jako verdikt chytré horákyně, ale po zkušenostech s naší legislativou je i to možné hodnotit skoro jako triumf. Což neznamená, že ten zákon je dobrý a potřebný. To naopak znamená, že naše legislativa v područí legislativy evropské je překomplikovaná, direktivistická a zmenšující prostor občanských svobod. A že za vítězství je považováno nikoli, když je špatný zákon odmítnut, nýbrž když je přijat v nejméně špatné podobě. Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v sekci Rádio na přání . Některé vybrané komentáře si můžete přečíst také v Týdeníku rozhlas .

autor: Petr Žantovský
Spustit audio