Bratrská jednota baptistů

24. září 2010

Historie

Baptisté patří k protestantským církvím. Zdůrazňují křest dospělých na základě osobního vyznání víry a závažnost Bible pro křesťanskou praxi. Název "baptisté" pochází z řeckého slova "baptizein" - křtít. Baptisté navázali na učení novokřtěnců (anabaptistů), jejichž stoupenci odmítali křest v dětském věku a znovu křtili dospělé. Hnutí novokřtěnců vzniklo v 16. století ve Švýcarsku, odkud se rychle rozšířilo zejména do Nizozemí a na Moravu. Na Moravě byli známi pod jménem habáni a dosahovali vysoké úrovně v řemeslech a hospodaření. Po bitvě na Bílé hoře však museli Moravu opustit. Baptisté dále navazují na umírněné mennonity a hnutí anglických independentů, reprezentované především Johnem Smithem, který roku 1609 založil v Amsterdamu první baptistický sbor.

Komunity novokřtěnců sídlily ve společných domech, německy nazývaných "Haushaben", z čehož vzniklo české označení "habáni"

Výrazného rozšíření doznali baptisté v USA hlavně mezi černými otroky, za jejichž nezávislost se zasazovali. Tam se stali v 19. stol. nejednotnými v otázce otroctví a utvořili oddělené svazy (1845). Vznikly svazy černošských baptistů, jejichž nejvýznamnějším představitelem byl Martin Luther King (1929-1968).

Počátky působení baptistů na území dnešní České republiky spadají do období poloviny devatenáctého století. Tehdy byla započata misijní práce především mezi německy mluvícím obyvatelstvem. První samostatný český baptistický sbor byl založen v roce 1885 v Hleďsebi u Veltrus. Od této doby se práce rozšiřovala, takže v roce 1919 bylo v Československu ustaveno sdružení baptistických sborů s názvem Bratrská jednota Chelčického. Zahrnovala celkem 25 sborů. Název byl později pozměněn na Bratrská jednota baptistů (Chelčického) a počátkem 50. let zjednodušen na Bratrská jednota baptistů. Ta až do konce roku 1993 zahrnovala všechny baptistické sbory na území Československa. K 1. 1. 1994 došlo v důsledku nového státoprávního uspořádání k rozdělení BJB na dvě organizačně samostatné jednoty - v České republice a ve Slovenské republice. Ty se však snaží nadále zachovávat úzký kontakt. Proto pořádají řadu společných akcí, vzájemně se informují, používají nadále společný zpěvník s českými i slovenskými písněmi, vydávají společný časopis "Rozsievač" a podobně.

Poslání

Baptisté si jsou vědomi toho, že jsou součástí církve Ježíše Krista. Vyznávají víru v jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého. Nejvyšší autoritou je Pán Ježíš Kristus, přítomný v církvi skrze Ducha svatého. Primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu jsou Písma svatá Starého a Nového zákona. Základní samostatnou jednotkou je místní sbor, který je ve smyslu Nového zákona církví. Členem sboru se může stát ten, kdo pod vlivem Božího slova a působení Ducha svatého uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasitele a stal se tak údem obecné církve Kristovy. V odezvu na Boží milost a v poslušnosti víry je pokřtěn ponořením. Osobně tak vyznává, že se stává účastníkem Kristovy smrti, povstává k novému životu v Kristu, kterému se podřizuje jako Pánu a vyjadřuje naději ve vzkříšení. Duch svatý ho ubezpečuje, že se stal Božím dítětem, dává mu potřebné duchovní dary, naplňuje ho a vede. Příslušnost k obecné církvi Kristově dostává své vyjádření příslušností ke konkrétnímu sboru, nikoliv opačně. Kristova církev však daleko přesahuje hranice sboru. Proto baptisté pěstují ekumenické kontakty. Baptisté hájí svobodu svědomí každého člověka. Každý sám za sebe je Bohu odpovědný. Svoboda svědomí a život z Boží milosti však nesmí být záminkou pro nezřízený život. Proto se ve sborech uplatňuje podle Písma sborová kázeň - počínaje napomenutím mezi čtyřma očima a konče vyloučením ze sboru. I vyloučený člen, který činil pokání a dokázal to změnou svého jednání, může být do sboru znovu přijat. Ve vědomí svrchovanosti Kristovy vlády v církvi se baptisté zasazují o odluku církve od státu ve všech oblastech. Za své prioritní poslání považují nesení evangelia Ježíše Krista všem lidem.

Organizace

Základní samostatnou jednotkou je místní sbor. Sbory však nežijí izolovaně. Bratrská jednota baptistů je společenstvím baptistických sborů na území ČR, které se dobrovolně sdružily za účelem spolupráce v dohodnutých oblastech. Nejvyšším orgánem BJB je Sjezd delegátů, který má své jednání zpravidla 1x ročně. Mezi sjezdy se schází Rada zástupců sborů. Výkonným orgánem je pětičlenný výkonný výbor, volený sjezdem na čtyřleté funkční období. Sjezd také volí revizní komisi. Pro vyřizování záležitostí BJB slouží Kancelář výkonného výboru. BJB je členem Evropské baptistické federace i Světového svazu baptistů. Tato grémia napomáhají vzájemné informovanosti a spolupráci, nemají však charakter nadřízených orgánů.

Budova BJB na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze
Vzdělávání

Vzdělávání pracovníků je zajišťováno rozmanitými formami. Každoročně jsou pořádány tematické konference, přístupné pro všechny členy sborů a další zájemce. Dálkový teologický seminář slouží pro vzdělávání laických kazatelů, učitelů nedělních škol a dalších pracovníků sborů. Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas v Olomouci (http://www.dorkas.cz) poskytuje tříleté vyšší odborné studium studijního oboru sociální a teologická činnost. Ke studiu se mohou hlásit ti, kteří dokazují svou víru svým životem, mají osobní vztah k Ježíši Kristu, mají odpovídající motivaci ke studiu a splňují zákonné podmínky přijetí k vyššímu odbornému studiu. Škola je otevřena pro širokou ekumenu. Zájemci o studium teologie z řad Bratrské jednoty baptistů studují také na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, na Evangelické teologické fakultě UK, doplňují se své vzdělání na zahraničních baptistických teologických školách a podobně. V Praze sídlí Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace (http://www.ibts.cz).

Sociální činnost

Diakonie Bratrské jednoty baptistů v České republice vznikla jako samostatný právní subjekt v květnu roku 2005, aby zastřešila dlouholetou práci občanských sdružení, která fungují při několika sborech BJB.

Péči o sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel se v rámci Bratrské jednoty baptistů věnuje celkem 11 sdružení, přímo členy Diakonie se jich stalo 8: Dům křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích, Dětská zahrada Cvikov, Lano Šumperk, Unie Kompas Zlín, Pro Vás Olomouc, Nejsi sám Brno, Filadelfia Blansko, Jaspis Kroměříž. Provozují kluby pro děti a mládež, konají preventivní přednáškovou činnost na školách, v Litoměřicích velmi úspěšně funguje také dům na půli cesty. Mezi nejčastější návštěvníky patří mladí lidé, kteří pocházejí z nefunkčních rodin, nemají kvalitní zázemí, neumí nebo nejsou schopni sami řešit své obtíže. Kluby proto nenabízejí jen pouhé volnočasové aktivity, ale i odborné sociální či psychologické poradenství, přímou podporu a praktickou pomoc v konkrétních obtížných životních situacích.

Mezi plánované hlavní aktivity samotné Diakonie BJB v ČR patří zejména koordinace práce jednotlivých sdružení, metodická pomoc, podpora zvyšování kvality, zajišťování vzdělávání i pomoc i při získávání finančních prostředků. Do budoucna také Diakonie uvažuje o zřízení vlastního zařízení, které bude zaměřeno na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel.

Statistika

Dle sčítání lidu z r. 2001 má BJB 3622 členů.
Počet dospělých pokřtěných členů je 2 400, sborů 33, kazatelských stanic 24.

Kontakt

Výkonný výbor BJB
Na Topolce 14
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel.: +420 241 434 256
Mail: czechbaptist@iol.cz
Web: http://www.baptist.cz

Spustit audio