Církev bratrská

24. září 2010

Historie

Počátky církve spadají do let 1860-80. V oblasti východočeského města Náchoda vzniklo nejprve duchovní probuzení mezi tkalci a rolníky. Toto hnutí v roce 1868 vedlo k založení sboru první Svobodné evangelické církve české. K jeho ustavení přispěla i Svobodná církev skotská, působící v sousedním Prusku. V roce 1880 přibyl v Praze sbor Svobodné církve reformované, který byl ovocem působení amerických kongregačních misionářů z Bostonu. Obě církve se spojily v jediné Svobodné církvi reformované, která dále rostla. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 rozšířila působnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Přijetím nového jména Jednota českobratrská se přihlásila k duchovnímu dědictví staré Jednoty bratrské. Postupně si vytvořila presbyterně-kongregační zřízení. Za socialistické éry v roce 1951, po zrušení náboženských spolků, se k ní připojila značná část spolku "Modrý kríž" na Slovensku a spolku "Rozhodných křesťanů" na Těšínsku, kde převládala polská národnost. Růst počtu slovenských a polských členů vedl církev ke změně jména. Od roku 1967 se nazývá Církví bratrskou. Hlásí se do rodiny evangelikálních a reformovaných církví. Je členkou Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví (IFFEC), Církví Leuenberského společenství (CLC) v ČR a Ekumenické rady církví v ČR (ERC), platformy církví České evangelikální aliance (ČEA) a udržuje řadu ekumenických aktivit doma i s církvemi v zahraničí.

Logo Církve bratrské
Poslání

Církev bratrská klade důraz na autoritu Písma svatého. Buduje sbory z věřících, kteří se osobně rozhodli pro cestu s Kristem a v pokání se duchovně narodili k novému životu, jak to zachycuje zvěst Nového zákona. Vedle plnoprávných členů má církev i členy přípravné. Plnoprávné členství mohou získat jen pokřtění křesťané, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána a o členství požádají. Přijetí se děje po rozhovoru se staršovstvem veřejným vyznáním víry a slibem před sborem. V církvi převládá křest dospělých, ale je umožněn i křest dětí. Narozené děti jsou obvykle svými rodiči přinášeny do společného shromáždění k požehnání. Rodiče při této dedikaci skládají slib odpovědné křesťanské výchovy. Křest jiných křesťanských církví je uznáván. Večeře Páně (eucharistie) bývá v jednotlivých sborech a stanicích zpravidla slavena jednou měsíčně. Církev bratrská se snaží o uplatňování církevní kázně. Hlavní misijní poslání vidí církev ve zvěstování Božího slova, křesťanské výchově a praktické službě. Zvěstování je zaměřeno k evangelizačním důrazům na duchovní narození z Ducha svatého a obrácení od starého života k životu s Kristem. Důraz je kladen na katechezi, duchovní růst a aktivní učednictví.

Nově postavený sborový dům v Novém Městě nad Metují

Církev bratrská chce být společenstvím s výrazným zapojením laiků, kteří jsou vedeni a vyučováni ke svědectví a uplatnění svých duchovních obdarování a někteří také ke zvěstování a kázání Božího slova. Velká pozornost se věnuje duchovní výchově dětí, mládeže i mladých rodin. Zvěstování se spojuje s výchovou k modlitbám v soukromí i v modlitebních shromážděních. Zdůrazňuje se, že každý duchovně znovuzrozený křesťan má určité charisma - duchovní obdarování, jímž má sloužit jako živá část Kristova těla - církve. Každý sbor je považován za církev v malém. Starší sborů vypomáhají kázáním i v osobní pastýřské péči. K rozvíjení další služby se tvoří ve sborech skupiny pracovníků, pěvecké sbory, hudební a evangelizační skupiny, misijní, biblické a modlitební kroužky, diakonické skupiny apod. Církev bratrská vždy spojovala zvěst evangelia s diakonickou službou uvnitř sborů, v církevních zařízeních i ve svém okolí. V současné době probíhá obnova a rozšíření různých sociálních zařízení.

Při bohoslužbách se nemusí hrát jen na varhany...
Organizace

Reformovanému a evangelikálnímu rázu církve odpovídá presbyterně-kongregační zřízení, umožňující sborům značnou samostatnost při zachování jednoty církve. Sbory řídí staršovstva, v jejichž čele jsou pastýři sborů. V zájmu duchovní jednoty se sbory řídí společným vyznáním víry, ústavou, řádem a zásadami, přijatými Společnou konferencí, nejvyšším orgánem církve. Výkonným orgánem Konference CB je vždy na čtyři roky volená devítičlenná Rada Církve bratrské. V čele Rady stojí představitelé církve - předseda, místopředseda a tajemník, kteří církev zastupují i navenek. V současné době (údaje z přelomu roku 2005/06) je předsedou ThDr. Pavel Černý, Th.D., místopředsedou Mgr. Miloslav Kloubek a tajemníkem Ing. Karel Fojtík. Rada má ve svých řadách také vždy nejméně tři laické členy. V posledních letech se přibýváním nových sborů začíná rozvíjet regionální spolupráce v tzv. seniorátech, nyní v deseti oblastech České republiky. Rada Církve bratrské má také své pracovní odbory: studijní, evangelizační, finanční, odbor mládeže, dorostovou unii, dětský odbor, stavební odbor a internetový odbor. Kromě toho na zvláštních projektech pracují pověřené konferenční komise.

Rada Církve bratrské

Rozdělení státu v roce 1993 si vyžádalo i nové uspořádání Církve bratrské. Samostatně pracují nyní dvě církve, které jsou registrovány ve svých republikách, České a Slovenské. Pro hlubší spolupráci přijala Společná konference obou částí v roce 1993 společnou dohodu o spolupráci. Dohoda stanoví, že každý druhý rok se bude konat společná konference obou částí a jen tato konference má právo měnit vyznání, ústavu a řád. Všechny ostatní záležitosti, včetně zastupování v místních i mezinárodních grémiích, si česká a slovenská část řídí sama.

Konference Církve bratrské v Bratislavě
Vydavatelská a mediální činnost

Církev vydává měsíčník "Brána" (dříve Bratrská rodina) a příležitostné publikace. Aktuální informace a dokumenty církve jsou k dispozici na webových stránkách - www.cb.cz.

Sociální činnost

Diakonie CB (http://www.cb.cz/diakonie) pracuje ve sborech, ale také v centrech, jako jsou stacionáře, léčebné a rehabilitační středisko, dům pro handicapované a seniory Bethesda a další.

Bohoslužba vděčnosti při otevření domu Bethesda pro seniory v Praze 9
Vzdělávání

Církev bratrská je zřizovatelkou ekumenického Evangelikálního teologického semináře v Praze, který připravuje a vzdělává kazatele, evangelisty, pastorační a sociální pracovníky a diakony církví.

Statistika

V roce 2005 měla církev v České republice 62 sborů, 11 samostatných kazatelských stanic a 90 kazatelských stanic. Do církve patří 9.368 členů, dětí a přípravných členů. V církvi pracuje 90 kazatelů a vikářů. Ve Slovenské republice má Církev bratrská 13 sborů, 30 kazatelských stanic a 2.235 členů a dětí.

Kontakt

Rada Církve bratrské
Soukenická 15
110 00 Praha 1

Sekretariát:
Tel./fax: 222 318 131
e-mail: sekretariat@cb.cz
web: http://www.cb.cz

Diakonie a humanitární pomoc Církve bratrské
Koněvova 24
130 00 Praha 3
tel./fax: 222 585 733
e-mail: diakonie@cb.cz
web: http://www.cb.cz/diakonie

Evangelikální teologický seminář - VOŠT
Stoliňská 2417/41a
193 00 Praha 9
tel: 281 921 734
fax: 281 922 989
e-mail: info@etspraha.cz
http://www.etspraha.cz

Spustit audio