Evangelická církev metodistická

24. září 2010

Historie

Metodismus jako církev se hlásí k odkazu světové i české reformace. Počátky hnutí se datují do 1. pol. 18. stol. v Anglii. Anglikánský farář a učitel na oxfordské univerzitě John Wesley prožil v květnu 1738 duchovní probuzení. V tomto probuzeneckém duchu pak začal kázat ve své církvi. Na jedné straně se setkal s nadšením - z toho vyrostlo nové hnutí, ale na druhé straně také s protivenstvím, které vyústilo v zákaz jeho působení na anglikánské půdě. Pro české křesťanství je zajímavé a důležité, že to byli misionáři ochranovské Jednoty bratrské, kteří Wesleymu otevřeli duchovní zrak pro plné biblické křesťanství. Wesleye spojovaly s Ochranovskými veliké sympatie. Vytvářel skupiny lidí, kteří se pod jeho vlivem a jeho službou duchovně probudili. Většinou to byli lidé, kteří pocházeli ze sociálně slabých vrstev společensky nízko postavených a z problematických rodin. Ve skupině pak vždy ustanovil jednoho vedoucího, aby ostatním sloužil: pravidelně se s nimi scházel, četl s nimi Bibli a modlil se s nimi.

John Wesley

Protože byl Wesley výborný organizátor a pochopil potřeby tehdejší doby i jednotlivců, vznikla časem organizace, jež vešla do dějin jako metodistická církev. Název sám byl starší než toto hnutí. Byla to původně nadávka pro skupinu studentů v Oxfordu, která se dávno před rokem 1738 scházela nejprve pod vedením Charlese a pak Johna Wesleye k systematické, metodické četbě Písma svatého (i v originále), k četbě řeckých klasiků, k modlitbám i osobním rozhovorům. Většina členů tohoto kroužku později pracovala v probuzeneckém hnutí. Wesley sám nikdy žádnou "metodu spásy" nevypracoval. Chápal svou práci jako misii uvnitř anglikánské církve. K ní se stále hlásil a až do konce svého života se považoval za anglikánského duchovního. Zákaz kázání a služby a odmítnutí vysluhování svátosti metodistům ho donutily, aby pro službu a misii v Americe ordinoval první spolupracovníky. Tak postupně došlo k oddělení tohoto proudu křesťanství. V anglosaském světě pak rychle vyrostlo nové církevní společenství a s ním se rozšířila i misie v mnoha státech světa, na všech kontinentech.

V Československu začala metodistická církev svou práci po 1. světové válce řadou biblických přednášek, evangelizací, rozšiřováním Biblí a sociální pomocí. Nejprve v Praze a na místech, kde nebyla živá práce jiných evangelických církví, později i v dalších oblastech a také na Slovensku. Veškerou finanční tíhu nesla americká metodistická církev. Vyslala sem první kazatele, Čechy, kteří v USA působili. Chtěla tak evangelizační činností splatit české církvi to požehnání, jež kdysi přijala prostřednictvím Moravských bratří.

Logo ECM
Poslání

Wesley kázal všude, kde k tomu měl příležitost. S kázáním spojoval i rozsáhlou sociální činnost. Tyto důrazy jsou pro metodistickou církev příznačné dodnes: evangelizace a sociální činnost.

Když byla církev zorganizována, bylo přijato 25 "Článků víry", vybraných z 39 Článků víry anglikánské církve. Pro své skupiny Wesley sepsal "Všeobecná pravidla", která církev podnes drží. Mezi "Význačné nauky metodismu" patří: všeobecné vykoupení (Kristova oběť je za všechny lidi), pokání (je prostředek, víra podmínkou spásy), ospravedlnění z víry, potřeba znovuzrození, svědectví Ducha svatého (že jsem dítětem Božím), svatost a posvěcení života, možnost konečného odpadlictví (nemáme to nadosmrti jisté).

Organizace

Struktura církve spočívá v systému konferencí, jejímiž členy jsou vždy rovným dílem duchovní a laici. Farní konference, která zahrnuje jeden a více sborů a kazatelských stanic, organizuje práci na místní úrovni a vysílá své delegáty na Výroční konferenci. Ta je základní jednotkou církve a zasedá každý rok. Několik Výročních konferencí je sdruženo do Centrální konference (v USA Jurisdikční), v jejímž čele stojí volený biskup. Zasedání bývá jednou za 4 roky. Každá Výroční konference má své zastoupení na Generální konferenci, jež zasedá v přestupném roce a má nejvýše 1000 delegátů.

Budova ústředí ECM v Ječné ulici v Praze

Dnes tvoří Evangelická církev metodistická v České republice a ve Slovenské republice jednu společnou Výroční konferenci, která v Evropě patří do Centrální konference ve střední a jižní Evropě, její biskup sídlí v Curychu ve Švýcarsku. V čele Výroční konference v České republice a Slovenské republice stojí superintendent jmenovaný biskupem. Dalšími jsou (z organizačních důvodů po rozdělení ČSFR) dvě Oblastní konference - jedna v České republice a jedna ve Slovenské republice. V jejich čele stojí Rady oblastí (stejný počet duchovenských a laických členů) se svými předsedy.

Ve sborech se konají nedělní bohoslužby, biblické hodiny, schůzky dětí, mládeže, sester a pěveckých skupin, ale také malé skupiny (třídy). V posledních letech pořádá ECM s pomocí německé metodistické Zeltmission v letním období stanové evangelizace. Na několika místech se sbory podílejí ve vězeňské duchovenské službě.

Sociální činnost

Diakonie ECM je členem Diakonie v ČR. Dobrou činnost vykazují v současné době dvě střediska křesťanské pomoci a jedno středisko pro konzultaci drogové závislosti a prevenci (Teen challenge).

Vzdělávání

Někteří ze současných kazatelů absolvovali svá teologická studia na bohosloveckých fakultách. Dnes využívají někteří spolupracovníci také dalších bohosloveckých učilišť. V církvi však slouží řada kazatelů, kteří své bohoslovecké vzdělání absolvují prostřednictvím vnitrocírkevního kursu. Laickým pracovníkům v církvi jsou dveře ke službě doširoka otevřeny. ECM věnuje mimořádnou pozornost vzdělávání laiků. To vše přispívá duchovnímu růstu jednotlivců i sborů.

Členství v organizacích

Evangelická církev metodistická je členem řady mezinárodních grémií buď přímo nebo v zastoupení přes Centrální konferenci. Je také členem ekumenických grémií.

Vydavatelská a mediální činnost

ECM vydává časopis Slovo a život.

Statistika

Světová metodistická rada dnes sdružuje přes 90 samostatných církví v 63 zemích světa s celkovým počtem asi 50 miliónů členů. V ČR a SR asi 3000, z toho asi 2000 aktivních.

Kontakt

Evangelická církev metodistická
Rada oblasti
Ječná 19
120 00 Praha 2 - Nové Město
tel: 224 920 536, 224 919 608
fax: 224 921 590

E-mail: rada@umc.cz
Web: http://www.umc.cz

Spustit audio