Ikona Sestoupení Ducha svatého

Ikona zobrazuje naplnění apoštolů Duchem svatým, ke které došlo na svátek letnic a jež je popsáno ve Skutcích apoštolských (Sk 2,1-4). Protože k této události došlo 50 dní po vzkříšení Kristově, bývá svátek také nazýván Padesátnice. Zjevení Ducha svatého jako třetí osoby Nejsvětější Trojice dovršilo vznik církve, proto je svátek znám také pod názvem Trojice.

Sestoupení Ducha svatého

Kompozice ikony je tvořena ústřední půlkruhem dvanácti sedících apoštolů. Architektura na pozadí příběh situuje do nitra domu. Z horního půkruhovitého útvaru odkazujícího na prudký vichr, který dům naplnil, vystupuje dvanáct paprsků směřujících k apoštolům, které symbolizují ohnivé jazyky, jež na apoštolech spočinuly. V dolním středové části ikony je tmavý oblouk s postavou starce v královském oděvu s bílým plátnem na rukou. Na některých ikonách je stařec označen jako Kosmos, na jiných je bez označení. Tato postava odkazuje na královský majestát Davidův i na proroctví zvěstující tuto událost. Na některých pozdějších ikonách bývá mezi apoštoly ve střední části ikony zobrazena také Bohorodička.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl