Zásady ochrany osobních údajů, podmínky užití online služeb Českého rozhlasu

Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, který se nezapisuje do obchodního rejstříku, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, tímto informuje o základních zásadách ochrany osobních údajů v Českém rozhlasu, včetně informací o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Českým rozhlasem.

Tento dokument bude průběžně aktualizován. 

Jaké jsou účely a právní důvody zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu? 

1) Český rozhlas, jako správce osobních údajů, stanovuje účely pro zpracování osobních údajů tak, aby mohl řádně poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí, v souladu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu v platném znění. 

2) Účely pro zpracování plynou i z dalších zákonů, které se týkají např. placení rozhlasového poplatku, archivnictví a spisové služby, zadávání veřejných zakázek, vedení účetnictví, pracovněprávních vztahů, apod.Právními důvody zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu jsou některé z těchto důvodů: 

a) Souhlas subjektu údajů
b) Plnění smlouvy se subjektem údajů
c) Plnění právní povinnosti, která se na Český rozhlas vztahuje
d) Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Českého rozhlasu
e) Novinářské účely 

Jaké osobní údaje Český rozhlas zpracovává a po jakou dobu? Dochází k automatizovanému rozhodování a profilování?
 

 
1) Český rozhlas zpracovává celou řadu osobních údajů, vždy však v rozsahu nezbytném pro daný účel. Každý účel zpracování má odlišnou sadu zpracovávaných osobních údajů. 

2) Český rozhlas zpracovává osobní údaje pouze po nezbytnou dobu. Archivace se provádí dle zákonných lhůt. 

3) Při zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

Jaké je hlavní zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu?
 

 
1) Hlavním zpracováním osobních údajů v Českém rozhlasu, podle rozsahu zpracování, je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku. 

2) Účelem zpracování je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. 

3) Český rozhlas zpracovává v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku tyto údaje: 

a) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, u cizinců případně dlouhodobého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu,
b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo osoby, předmět podnikání a adresu, kde jsou umístěny rozhlasové přijímače, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
c) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo osoby, předmět činnosti a adresu, kde jsou umístěny rozhlasové přijímače, jde-li o právnickou osobu,
d) název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o organizační složku státu nebo územního samosprávného celku. 

4) Český rozhlas současně zpracovává i údaje získané ze základního registru obyvatel jako příjmení, jméno případně jména, adresa místa pobytu, případě adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů, datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát kde se narodil, státní občanství případě více státních občanství, záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky.

5) Právním důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

6) Poplatník může Českému rozhlasu poskytnout další osobní údaje, jako jsou: e-mail, mobil/telefon, titul před jménem, titul za jménem a doručovací adresa. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu poplatníkem pro účely přesnější identifikace poplatníka, efektivnější komunikace správce s poplatníkem, a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

7) V případě, kdy poplatník využívá přístup do webové aplikace “Můj účet“ a i k dalším volitelným e-mailovým službám Českého rozhlasu, pak je nezbytnou podmínkou pro fungování této webové služby i email poplatníka. 

8) Ke všem výše uvedeným osobním údajům poplatníka má přístup pouze omezený počet zaměstnanců Českého rozhlasu s tím, že tyto osobní údaje nejsou předávány jiným/třetím osobám, s výjimkou České televize a zpracovatele Česká pošta s. p., IČO: 47114983 Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, který pro Český rozhlas provádí zpracování plátců rozhlasového poplatku registrovaných a platících přes platební nástroj SIPO České pošty. 

9) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání existence poplatkové povinnosti a 10 let po jejím skončení. Nepovinně poskytnuté údaje budou po vyhodnocení žádosti o odvolání souhlasu s jejich poskytnutím, která bude obsahovat řádně odůvodněné náležitosti, bezodkladně odstraněny.

 
Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů pro novinářské účely?
 

 
1) Zaměstnanci Českého rozhlasu dbají na přiměřenost zpracování osobních údajů respondentů, hostů ve vysílání a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou použity při plnění veřejné služby Českého rozhlasu. Zvlášť Český rozhlas dbá na přiměřenost zpracování osobních údajů dětí. 

2) Při zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, pokud jsou tyto použity při plnění veřejné služby Českého rozhlasu, si zaměstnanci Českého rozhlasu stanoví oprávněný cíl, přičemž bude zváženo, zda převažuje oprávněný zájem na zpracování osobních údajů nad oprávněnými zájmy subjektu údajů.  

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů při soutěžích Českého rozhlasu? 

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává u soutěží ve vysílání jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefon soutěžícího během soutěže a jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence, u výherců soutěže. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je souhlas soutěžícího s pravidly soutěže daný ústně a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. 

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů pro newslettery a Kluby ČRo?
 

 
Účelem zpracování je informování subjektů údajů o novinkách a službách Českého rozhlasu, a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2014 Sb. o některých službách informačních společností. Právním důvodem je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů může souhlas projevit kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM (newslettery) nebo projevem souhlasu na listině (Kluby ČRo). Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu deseti (10) let. Osobní údaje pro newslettery v rozsahu pouze e-mailové adresy zpracovává ČRo u zpracovatele Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00, www.ecomail.cz, který má se správcem uzavřenu zpracovatelskou smlouvu. K osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu provádějící rozesílání informačních zpráv. 

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů při zpracování osobních údajů hostů ve studiích Českého rozhlasu?
 

 
Některá studia Českého rozhlasu jsou vybavena kamerami, které přenášejí on-line obraz ze studia na web Českého rozhlasu. Obraz a zvuk ze studia, společně s oznámením pořadu, ve kterém může být uvedeno jméno a příjmení a popis kvalifikace a/nebo pracovní pozice hosta jsou osobními údaji, které jsou zpracovávány přiměřeným způsobem pro novinářské účely Českého rozhlasu. Účelem zpracování je plnění veřejné služby Českého rozhlasu. Pořad je archivován na technických prostředcích Českého rozhlasu v souladu se zákonem o Českém rozhlasu. Osobní údaje nejsou předávány dále. 

Jak Český rozhlas zpracovává osobní údaje dětí?
 

 
Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) Český rozhlas zpracovává, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce, pokud se nejedná o plnění právní povinnosti, nebo novinářský účel zpracování.

Jak Český rozhlas zabezpečuje osobních údaje:
 

 
Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technickými a organizačními opatřeními, která odpovídají technické úrovni dostupných prostředků zabezpečení a jsou v souladu s GDPR.

Jaká jsou práva subjektu údajů
 

 
Subjekty údajů mají právo na:
1) Přístup k osobním údajům – pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Dále na informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a informace o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

2) Opravu, resp. doplnění - právo subjektu údajů na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. 

3) Na výmaz (být zapomenut) – správce má povinnost osobní údaje zlikvidovat v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní důvody byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení. 

4) Na omezení zpracování – pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz a žádá místo toho o omezení jejich použití, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.  

5) Na přenositelnost údajů – právo subjektu údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že zpracování je založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě a v případě, že se zpracování prování automatizovaně. 

6) Na vznesení námitky – právo subjektu údajů vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f). Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. 

7) Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – právo subjektu údajů nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 

 
V jaké lhůtě je Český rozhlas povinen odpovědět na moje podání ve věci zpracování mých osobních údajů? Kdy dostanu odpověď na svou žádost?
 
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, v odůvodněných případech po informování žadatele může jít až o 90 dnů. 

Kam mám své podání poslat?
Poštovní adresa: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2,
e-mailová adresa: podatelna@rozhlas.cz
Datová schránka ID: rnaadje 

Jaký je kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů?
 
Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: poverenec@rozhlas.cz 

Kde si mohu stěžovat?
Na Český rozhlas si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
e-mailová adresa: posta@uoou.cz
Datová schránka ID: qkbaa2n 
Český rozhlas stanovuje následující podmínky užití svých online služeb uživateli. Chcete-li tyto služby používat, prosíme, abyste si tyto podmínky podrobně prostudovali. 

Webové služby 

Český rozhlas používá k analýze návštěvnosti a správné funkcionalitě webu soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Nemáme úmysl vás tímto způsobem identifikovat. Pokud nesouhlasíte, doporučujeme v prohlížeči zablokovat ukládání cookies do vašeho počítače, nebo web vůbec nepoužívat. 

Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby, můžeme v některých případech využívat i služeb třetích stran. Ty nám mohou poskytovat anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Může se jednat například o služby typu Google Analytics apod. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských údajů, které jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů těchto služeb. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, prosíme vás, abyste naše služby nevyužívali. 

Vlastní materiály Českého rozhlasu
Textové, zvukové a obrazové materiály Českého rozhlasu jsou chráněny autorským zákonem. Jejich šíření či další zpřístupňování, a to jakýmkoliv způsobem, je bez našeho předchozího souhlasu výslovně zakázáno. Máte-li zájem o použití textových, zvukových nebo obrazových materiálů z internetových stránek Českého rozhlasu, ať už pro komerční nebo osobní účely, kontaktujte Český rozhlas, útvar Nová média

Materiály České tiskové kanceláře
Český rozhlas využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoli způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Copyright (2006) – The Associated Press (AP) – všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Materiály agentury Reuters
Copyright © Reuters - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury Reuters nesmí být dále publikovány nebo redistribuovány.  

Mobilní aplikace
Používáním mobilních aplikací Českého rozhlasu souhlasíte s tím, že Český rozhlas může automaticky využívat některé informace a data, k jejichž využívání dal uživatel při instalaci/updatu oprávnění. Toto může zahrnovat například odeslání namluveného audio vzkazu do studia konkrétní stanice, zjištění polohy uživatele za účelem nabídnutí nejvhodnější regionální stanice a další.  

Jakákoliv data získaná přímo Českým rozhlasem nejsou sdílena s žádnou třetí stranou a Český rozhlas je užívá pouze pro vlastní potřebu za účelem umožnění poskytování vybraných funkcí mobilních aplikací a pro anonymní analýzu využívání těchto aplikací za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Získaná data mohou být v Českém rozhlase uložena po neomezeně dlouhou dobu a to za účelem poskytnutí uživatelům požadovaných služeb.  

Český rozhlas také může využívat údaje, které uživatel poskytuje provozovatelům jednotlivých platforem mobilních zařízení (Android, iOS, Windows) a které tento provozovatel dle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů poskytuje vývojářům aplikací, jako je právě Český rozhlas. Může se jednat například o model a ID vašeho zařízení, IP adresu, MAC adresu, informace o užívání našich aplikací a další. Cílem Českého rozhlasu není nikdy vás identifikovat jako osobu.  

Český rozhlas může v rámci svých mobilních aplikací využívat také služeb třetích stran za účelem poskytování například anonymizovaných statistických údajů o využívání aplikací, pádech aplikace apod. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských údajů, které jsou k dispozici u poskytovatelů těchto služeb.  

Pokud s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, prosíme vás, abyste mobilní aplikace Českého rozhlasu nevyužívali.  

Sociální sítě
Na sociálních sítích Českého rozhlasu můžete vyjádřit svůj názor, diskutovat a zasílat zpětnou vazbu redakcím a redaktorům. Neposkytujeme zde prostor urážkám ostatních diskutujících, vulgaritám, příspěvkům vyjadřujícím se rasisticky, xenofobně nebo znevažujícím menšiny. V období platnosti Pravidel předvolebního vysílání Českého rozhlasu je zakázána propagace politických stran a hnutí. Český rozhlas si vyhrazuje právo na skrývání nebo mazání příspěvků, které odporují výše uvedenému, a v případě opakovaného porušení i na zablokování autora takových textů.  

Autor:   Český rozhlas  (ČRo)

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas