Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy

11. červen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Harfa, ilustrační foto

Biblický text: Žalm 147; Host pořadu: David Javornický

Haleluja.
Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy,
rozkošná a líbezná je chvála.

Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozehnané z Izraele,
uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,
jejich rány obvazuje.

On určuje počet hvězd,
on každou vyvolává jménem.

Velký je náš Pán, je velmi mocný,
jeho myšlení obsáhnout nelze.
Hospodin se ujímá pokorných,
svévolníky snižuje až k zemi.

Pějte Hospodinu píseň díků,
zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře,
tomu, který zahaluje nebe mračny,
který připravuje zemi deště,
který dává na horách růst trávě,
tomu, který zvířatům potravu dává,
i krkavčím mláďatům, když křičí.

Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže.
Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí,
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina,
chval, Sijóne, svého Boha!
On upevnil závory v tvých branách,
požehnal tvým synům v tobě.
Na tvém území ti zjednal pokoj,
bělí pšeničnou tě sytí.

Na zem vysílá svůj výrok,
rychle běží jeho slovo.
Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel.
Rozhazuje kroupy jako sousta chleba,
kdo odolá jeho mrazu?
Sešle slovo své a taje,
káže vát větru a plynou vody.

Oznámil své slovo Jákobovi, n
ařízení svá a soudy Izraeli.
Tak žádnému z pronárodů neučinil,
jeho soudy nepoznaly.
Haleluja.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio